بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی گونه phlomis olivieri benth. در استان همدان

پایان نامه
چکیده

جنس phlomis l. از خانواده لامیاسه شامل بیش از 100 گونه می باشد. (مظفریان). این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی وجود تنوع درون گونه ای در گونه phlomis olivieri benth. در استان همدان? و با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه ( d.s.s ) انجام شد. بر این اساس 13 زیستگاه ویژه برای این گونه تعیین شد. در بررسی این زیستگاه های ویژه، 46 گونه به عنوان گونه های همباش شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل داده های فلورستیک با استفاده از نرم افزار anaphyto به روش f.c.a صورت گرفت. مقایسه محورهای مختصات چند گانه حاصل از این روش ها برای گونه مورد مطالعه، منجر به تشخیص 9 گروه بر اساس نشانگر فلورستیک ( ترکیب رستنیهای زیستگاه های ویژه) گردید که وجود تنوع درون گونه ای را نشان می دهد. به منظور تعیین سطح و نوع تنوع درون گونه ای گروه های حاصل از بررسی فوق، از مطالعات الکتروفورز پروتئین های بذر و بررسی های کروموزومی و مورفومتری استفاده شد. در این مطالعات آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار mvsp به روش های upgma ، pco و pca صورت گرفت و گروه های بدست آمده بر اساس نشانگرهای فلورستیک را تقریبا تاییدکرد، همچنین آنالیز داده های حاصل از بررسی های الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر با نرم افزار های mvsp و ntsys ، با گروه بندی های فلورستیک، اکولوژیک و مورفومتری مطابقت داشت و 3 پروتئودم برای گونه مورد بررسی قابل تشخیص است که نشان دهنده تفاوت و تنوع ژنتیکی درون گونه ای است. داده های حاصل از مطالعه مورفومتری توسط نرم افزار mvsp آنالیز شد. در مطالعه ریخت شناسی، 59 ویژگی کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده، جمعیت های مورد مطالعه را از نظر ویژگی های ریختی نیز در 9 گروه مجزا قرار داد. کرک دندانه دار در این گونه برای اولین بار گزارش می شود.

منابع مشابه

Phytochemical constituents, antioxidant activity and toxicity potential of Phlomis olivieri Benth.

Background and objectives: Phlomis olivieri Benth. (Lamiaceae) is a medicinal plant widely distributed in Iran. In the present study, we have investigated the phytochemical constituents, antioxidant activity and general toxicity potential of the aerial parts of this species. Methods: Silica gel (normal and reversed phases) and Sephadex LH-20 colu...

متن کامل

بررسی آناتومی، گرده‌شناسی و انواع کُرک گونه Phlomis olivieri از تیره Lamiaceae

در مطالعه حاضر، صفات آناتومی، گرده‌شناختی و انواع کُرک گونه Phlomis olivieri به منظور شناخت آنها جهت به‌کارگیری در اهداف سیستماتیک بررسی شد. نتایج نشان داد که دستجات آوندی در ساقه در کنار هم قرار دارند. مزوفیل از یک لایه پارانشیم نرده‌ای و سه تا چهار لایه پارانشیم اسفنجی تشکیل شده است. دو دسته آوند همجوار در مرکز و دو دسته آوند فرعی کوچک در حاشیه دمبرگ و چهار دسته آوند کوچک در برگک وجود دارد. پن...

متن کامل

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی دو گونه achillea tenuifolia lam و achillea biebersteinii afan در استان های همدان و کردستان

asteraceae بزرگترین و پیشرفته ترین تیره گیاهان گل دار دو لپه در جهان با بیش از 1700 جنس و 25000 گونه است. اعضای این تیره به آسانی با گل های مجتمع در کاپیتول و میوه فندقه اغلب با پاپوس قابل تشخیص هستند و در هر محیط و قاره ای به جز قطب جنوب رویش دارند. طایفه anthemideae یکی ازطایفه های این تیره دارای 109 جنس و 1740 گونه است که در ایران 12 جنس از این طایفه پراکنش دارند. جنس achillea تقیریباً دارای ...

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی گونه هایtanacetum pinnatum boiss و tanacetum polycephalum schultz bip در استان همدان

asteraceae بزرگترین تیره نهاندانگان، شامل 1600 تا 1700 جنس و حدود 24000 گونه است. جنس tanacetum سومین جنس بزرگ طایفه anthemideae، شامل حدود 160 گونه در سراسر جهان است و یکی از مشکل دارترین جنس ها از نظر پیچیدگی تاکسونومیکی، به طور خاص در ارتباط با تعیین حدود جنسی، می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum و t. polycephalum در استان همدان با استفاده از روش d....

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی گونه های achillea aleppica dc. و a. millefolium l. در استان های همدان وکردستان

بزرگترین تیره گیاهان گل دار، شامل1600 تا 1700 جنس و حدود24000 گونه است. anthemideae یک طایفه بزرگ از asteraceaeبا حدود 12 جنس و 134 گونه در ایران می باشد که از بین آن ها anthemis, achillea , tanacetum وartemisia بزرگترین جنس ها می باشند. جنسachillea ، شامل حدود 130 گونه علفی چند ساله با پراکنش جهانی می باشد. تعداد زیادی از گونه های این جنس انحصاری و محدود به نواحی خاصی هستند، در مقابل، گونه-ه...

phytochemical constituents, antioxidant activity and toxicity potential of phlomis olivieri benth.

background and objectives: phlomis olivieri benth. (lamiaceae) is a medicinal plant widely distributed in iran. in the present study, we have investigated the phytochemical constituents, antioxidant activity and general toxicity potential of the aerial parts of this species. methods: silica gel (normal and reversed phases) and sephadex lh-20 column chromatographies were used for isolation of co...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023