رابطه بین باورهای خودکارایی، منبع کنترل و سبک های تدریس دبیران زبان انگلیسی ایران

پایان نامه
چکیده

دبیران یکی از عناصر موثر برای موفقیت هر نظام آموزشی هستند. در این تحقیق، جهت شناخت بهتر دبیران، تعدادی از عاملهای روانشناختی و شخصیّتی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در محیطهای آموزش زبان، نظریه پردازان شناختی اجتماعی بر این باورند که خودکارایی ?، منبع کنترل ?، که به استنباط افراد از دلایل اصلی و شالوده ای رخدادهای زندگیشان اطلاق میشود، و سبک های تدریس ? دبیران، تاثیر بسیار شگرفی برموفقیت آموزشی آنها دارد. بنابراین، هدف این تحقیق اینست تا رابطه ی بین باورهای خودکارایی، منبع کنترل و سبک های تدریس دبیران را در محیط آموزشی ایران که زبان انگلیسی در آن به عنوان زبان بیگانه تلقی می گردد، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، صد و دو دبیر زبان انگلیسی از دبیرستان های مختلف شهرهای مشهد و زاهدان در این تحقیق شرکت کردند. مجموعه داده های مطالعه حاضر از طریق سه پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه اوّل جهت تعیین باورهای خودکارایی دبیران، پرسشنامه دوّم برای یافتن منبع کنترل آنها و آخرین پرسشنامه به منظور شناخت سبک تدریس غالب در آنها بکار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، رابطه ی معناداری را بین خودکارایی دبیران و منبع کنترل آنها نشان داد. همچنین یافته های این تحقیق آشکار ساخت که خودکارایی دبیران بطور معناداری با سبک های تدریس غالب آنها ارتباط دارد. سرانجام، همبستگی معناداری بین منبع کنترل دبیران و سبک های تدریس غالب آنها پیدا شد. یافته های تحقیق حاضر بخصوص برای اساتید دبیران کاربرد دارد. آنها بهتر است تا باورهای خودکارایی دبیران پیش از خدمت را با بازخورد صحیح و مستمر افزایش دهند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین سبک تدریس و هوش هیجانی مدرسان زبان انگلیسی ایران

معلمان بخش مهمی از سیستم آموزشی را تشکیل می دهند بنابراین ویژگی های مختلف آنها نیاز به بررسی دارد. متغییر های معلمان با هم در ارتباط بوده اند. با افزایش اطلاعات در مورد متغییرهای مختلف معلمان، معلمان می توانند مشکلات خود را در زمینه آموزشی حل کنند و در نهایت دستاوردهای دانش آموزان افزایش خواهد یافت. با این حال، تاکنون هیچ تحقیقی رابطه بین سبک های تدریس مدرسین و هوش هیجانی آنها را مورد بررسی قرا...

15 صفحه اول

رابطه بین طرز فکر، روش تدریس و موفقیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در ایران

چکیده1 دبیران از مهمترین عناصر برای موفقیت هر برنامه و محیط اموزشی هستند. هر معلم دارای شیوه و روش خاصی در تدریس و همچنین سبک و شیوه ی تفکری منحصر به خودش میباشد، که هر دوی این شیوه ها میتواند بر موفقیت او در شغلش تاثیرگذار باشد. برای این پژوهش چهار هدف وجو دارد. این اهداف شامل: بررسی رابطه ی بین طرز تفکر و موفقیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در ایران، یافتن رابطه بین روش تدریس و موفقیت حرفه ا...

بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و باورهای تدریس دبیران رشته ریاضی منتخب کشور

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و باورهای تدریس دبیران رشته ریاضی منتخب کشور بود. جامعه تحقیق شامل کلیه دبیران دوره متوسطه ریاضی منتخب کشور سال 92-1391 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، در همایش تجلیل از دبیران دوره متوسطه ریاضی منتخب کشور که در فروردین ماه سال جاری برگزار گردید،150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه باورهای معرفت شناختی (اسچرا و سین...

15 صفحه اول

the relationship between locus of control, efl reading and writing achievement, and use of language learning strategies

تاثیر منبع کنترل رفتار بر روی موفقیت تحصیلی زبان آموزان انگلیسی بندرت در ایران ارزیابی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین منبع کنترل رفتار زبان آموزان انگلیسی و موفقیت آنها در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. محقق همچنین رابطه بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را در این تحقیق جستجو می کند. بدین منظور محقق ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه منبع کنترل رفتار (duttweiler...

15 صفحه اول

ارتباط سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با بسندگی زبانی و کارآمدی دبیران زبان انگلیسی

تحقیق حاضر نوعی تحقیق همبستگی با هدف بررسی: 1- ارتباط بین سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با کارامدی دبیران زبان انگلیسی 2- ارتباط بین سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با بسندگی زبان دبیران زبان انگلیسی و 3- ارتباط بین بسندگی زبان و کارامدی دبیران زبان انگلیسی در سطح دبیرستان می باشد. در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیر تصادفی برای انتخاب دبیرستان ها، دبیران و دانش آموزان استفاده ش...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}