the study of aaag repeat polymorphism in promoter of errg gene and its association with the risk of breast cancer in isfahan region

پایان نامه
چکیده

چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به استروژن نیز وجود دارند که می توانند در مسیر پیام رسانی استروژن شرکت کنند. گیرنده های مرتبط به استروژن به گروه گیرنده های هسته ای یتیم که فاقد لیگاندهای طبیعی هستند تعلق دارند. سومین عضو این گروه به نام گیرنده مرتبط به استروژن گاما (err?) به علت همولوژی بالا با گیرنده استروژن آلفا (er?) شناسایی شد. با توجه به اینکه err? علاوه بر واحدهای پاسخ به err(erre)، واحدهای پاسخ به استروژن (ere) که مخصوص اتصال گیرنده های استروژن هستند را نیز شناسایی می کند و همچنین دارای ژن های هدف و کمک تنظیم کننده های مشترک با erها است؛ می تواند با مسیر پیام رسانی استروژن تداخل کرده و جایگزینی برای er باشد. به علاوه err? در پاسخ رونویسی به هیپوکسی و رشد تومورهای جامد دخالت دارد. همچنین مشخص شده بیان err? در تومورهای پستان 4 برابر بیشتر از سلول های اپی تلیال طبیعی پستان است و با بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون ارتباط مثبت دارد و از این رو می تواند یک مارکر تشخیصی مناسب برای سرطان پستان باشد. در ناحیه پروموتری این گیرنده یک پلی مورفیسم 4 نوکلیوتیدی به صورت aaag وجود دارد که در مطالعه گذشته مشخص شده بین وجود الل بلندتر از 13 تکرار aaag و ابتلا به سرطان پستان ارتباط مثبت وجود دارد. در این مطالعه تعداد تکرارهای اللی ریزماهواره ی n(aaag) ناحیه پروموتری ژن err? در 200 بیمار با سرطان پستان و 200 فرد به عنوان کنترل در جمعیت اصفهان تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که افراد حامل الل های 7 (6<or و595/51-734/0=ci) و 10 تکرار (85/3=or و 603/10-403/1=ci) در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان هستند. از آنجا که الل 7 تکرار تنها در افراد بیمار مشاهده شد و با توجه به نسبت افزاینده بزرگتر از 6 ، این تکرار اللی می تواند به عنوان یک مارکر پیش آگاهی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد، البته پس از بررسی نمونه های بیشتر و اطمینان از نتایج حاصله. بر خلاف مطالعه قبلی ما هیچگونه ارتباطی بین الل های بزرگتر از 13 و سرطان پستان مشاهده نکردیم. در این تحقیق همچنین هیچ ارتباطی میان بیان گیرنده های استروژن در سلول های سرطانی، سن شروع، درجه پیشرفت و سابقه فامیلی بیماری با طول این تکرار مشاهده نشد. کلمات کلیدی: سرطان پستان، پلی مورفیسم، گیرنده مرتبط به استروژن گاما (err?) ، ریزماهواره.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage

پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...

15 صفحه اول

ideological and cultural orientations in translation of narrative text: the case of hajji baba of isfahan

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

the survey of the virtual higher education in iran and the ways of its development and improvement

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

study of cohesive devices in the textbook of english for the students of apsychology by rastegarpour

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023