بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

دانشجو : محمد امین پیام

استاد راهنما : محمد حسین ستایش شکراله خواجوی

سال انتشار:1391

کلمات کلیدی : متغیرهای کلان اقتصادی- یسک ورشکستگی- نرخ تورم- قیمت نفت-

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت نفت، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام می باشد. متغیر وابسته، ریسک ورشکستگی است که برای محاسبه آن از دو مدل آلتمن و o اهلسون استفاده گردید. از اندازه شرکت، اهرم مالی و نوع صنعت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شد. در راستای تحقق اهداف پژوهش، ده فرضیه تدوین و با استفاده از روش رگرسیون ساده، چند متغیره و همبستگی آزمون شدند. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1389-1380 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش در هر دو مدل، نشان می دهد که تنها بین تغییرات قیمت نفت و ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری وجود دارد و بین تغییرات نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام با ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری یافت نشد. علاوه بر آن در بین متغیرهای کنترلی، صرفا اهرم مالی تحت هر شرایطی عامل موثری بر ریسک ورشکستگی شرکت ها به شمار می رود.

منابع مشابه

در سال¬های اخیر با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت های پذیرفته شده در آن، همچنین نوسان¬های مشاهده شده در شاخص¬های آن، موضوع تقسیم سود برای سرمایه¬گذاران به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل شده است. از سوی دیگر تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک¬های مالی (سیتماتیک و غیر سیستماتیک) اتخاذ نمی¬شود. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی تا...

هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و ریسک ورشکستگی از طریق بررسی تاثیر اجزای مختلف سرمایه در گردش می باشد. برای این منظور، تعداد 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات آن برای بازه زمانی 1389-1381 جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش پانل (panel) -...

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه...

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم‌گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می‌شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک‌های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادا...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ورشکستگی مالی و کیفیت افشا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از ریسک ورشکستگی مالی مدل اوهلسون به عنوان متغیر مستقل و رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکت ها به عنوان متغیر وابسته استفاده بعمل آمده است. متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش شامل اندازه شرکت، نسبت کل بدهی به کل دارایی ها، متغیر مجازی دوگانگی وظیفه مدیر عامل و بازده دا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود