بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه
چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت نفت، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام می باشد. متغیر وابسته، ریسک ورشکستگی است که برای محاسبه آن از دو مدل آلتمن و o اهلسون استفاده گردید. از اندازه شرکت، اهرم مالی و نوع صنعت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شد. در راستای تحقق اهداف پژوهش، ده فرضیه تدوین و با استفاده از روش رگرسیون ساده، چند متغیره و همبستگی آزمون شدند. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1389-1380 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش در هر دو مدل، نشان می دهد که تنها بین تغییرات قیمت نفت و ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری وجود دارد و بین تغییرات نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام با ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری یافت نشد. علاوه بر آن در بین متغیرهای کنترلی، صرفا اهرم مالی تحت هر شرایطی عامل موثری بر ریسک ورشکستگی شرکت ها به شمار می رود.

منابع مشابه

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی 1386-1380 برای 119 شرکت از شرکت­­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون ف...

متن کامل

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار

یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی و مالی، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد بورس اوراق بهادار است. در این تحقیق نیز تاثیر سه متغیر مهم اقتصادی، یعنی حجم پول، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر بازدهی بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 1369 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از به کار گیری مدل اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (VECM)، نشان می دهد که ارتباط ب...

متن کامل

ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله پنج مدل مهم پیش‌بینی ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیش‌بینی ورشکستگی را ارائه می‌کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می‌باشد.  مسأله اصلی در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بتوانیم مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ارائه نماییم.  به منظور طراحی مدل، از اطلاعات دو گروه از شرکت‌های پذیرفت...

متن کامل

بررسی تاثیر ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم‌گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می‌شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک‌های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادا...

متن کامل

اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درتحقیق حاضر به بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شده است . جامعه آماری  در تحقیق حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023