محاسبه سطح زیر کشت انواع محصولات کشاورزی با استفاده از ترکیب داده‏های چند منبعی اپتیکی

پایان نامه
چکیده

کشاورزی به عنوان یکی از اساسی‏ترین نیازهای هر کشور، مطرح است. مدیریت صحیح این بخش یکی از مهترین راه کارها در زمینه افزایش بهروری کشاورزی هر کشور محسوب می‏شود. سنجش از دور به عنوان ابزاری جهت تولید اطلاعات جامع و با استفاده از فن آوری ماهواره‏ای برای مدیریت یکپارچه و جامع کشاورزی مطرح می‏شود. تشخیص نوع محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای و با کمترین سطح نیاز به دست‏رسی مستقیم به زمین‏های کشاورزی موجب کاهش چشمگیر هزینه‏ها در بخش مدیریت کشاورزی در سطح کلان جهت تعیین سطح زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می‏شود. از میان روش‏های مختلف تشخیص نوع محصولات کشاورزی، آنچه مناسب‏ترین روش برای کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی آن به نظر می‏‏رسد، استفاده از تصاویر اپتیکی چند زمانه مطابق با دوره تقویم زراعی محصولات منطقه مورد مطالعه است. استفاده از تصاویر چند طیفی چند زمانه راه کاری است که پیش از این تحقیقات جامعی بر روی آن انجام پذیرفته است. آنچه در این تحقیق مورد نظر است افزایش دقت تفکیک محصولات کشاورزی یک منطقه با استفاده از اطلاعات مرز زمین‏های کشاورزی استخراج شده از تصویر با قدرت تفکیک مکانی بالا است. در واقع الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق اضافه کردن یک مرحله پردازش بر روی نتایج طبقه‏بندی کننده‏های آماری و غیرآماری نظیر طبقه‏بندی کننده بیشترین شباهت و طبقه‏بندی کننده شبکه عصبی در کلاس‏بندی زمین‏های کشاورزی می‏باشد. در الگوریتم پیشنهادی به هر زمین کشاورزی به عنوان یک واحد جداگانه نگاه شده و پس از پردازش پیکسل‏مبنای هر زمین کشاورزی، کلاسی که بیشترین پوشش را در سطح زمین مورد بررسی داشته باشد تعیین کننده نوع محصول آن مزرعه می‏باشد. در واقع مرز زمین‏های کشاورزی از تصویر با قدرت تفکیک مکانی بالا استخراج شده و نوع محصول پیکسل‏مبنا نیز با استفاده از تصاویر چند طیفی چند زمانه مشخص می‏گردد و الگوریتم پیشنهادی با تلفیق این دو داده به طبقه‏بندی شیء‏مبنای تصویر می‏پردازد. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، شاهد افزایش دقت 12% درصدی در زمینه تفکیک محصولات کشاورزی هستیم که دقت تفکیک محصولات کشاورزی را از 80% به 92% افزایش داده است. واژگان کلیدی: سطح زیر کشت، تفکیک محصولات کشاورزی، طبقه‏بندی پیکسل‏مبنا، طبقه‏بندی شیء‏مبنا، تصاویر اپتیکی، طبقه‏بندی شبکه عصبی، طبقه‏بندی بیشترین شباهت

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران

هدف از تحقیق حاضر آن است که اثرات نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات اساسی درگذشته را شناخته واز این رهگذر افقهای روشن تری ازتبعات روند تعدیل نظام قیمتهای محصولات کشاورزی بر الگوی کشت در آینده را پیش روی برنامه ریزان قراردهد.درتحقیق حاضر از روشهای تجزیه وتحلیل توصیفی آماری واقتصاد سنجی استفاده می شود. و بدین منظور یک تابع سطح زیرکشت بطو ر جداگانه برای هر یک ا زمحصولات مذکور ...

متن کامل

بررسی آثار قیمت تضمینی و هزینه تولید بر سطح زیر کشت محصولات راهبردی کشاورزی

یکی از مباحثی که همواره ذهن سیاست‌گذاران بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده، تعیین راهبرد تولیدی کشور و انتخاب بین دو راهکار مزیت نسبی یا خودکفایی به عنوان راهبرد تولید محصولات این بخش است. از یک سو راهبرد مزیت نسبی که مبتنی بر اصول اقتصادی است، و در سوی دیگر، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی راهبردی است، که اگرچه یک هدف غیر اقتصادی است اما از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش کوشش خواه...

متن کامل

بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران

هدف از تحقیق حاضر آن است که اثرات نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات اساسی درگذشته را شناخته واز این رهگذر افقهای روشن تری ازتبعات روند تعدیل نظام قیمتهای محصولات کشاورزی بر الگوی کشت در آینده را پیش روی برنامه ریزان قراردهد.درتحقیق حاضر از روشهای تجزیه وتحلیل توصیفی آماری واقتصاد سنجی استفاده می شود. و بدین منظور یک تابع سطح زیرکشت بطو ر جداگانه برای هر یک ا زمحصولات مذکور ...

متن کامل

تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین

کشاورزی به علت ماهیت بیولوژیکی آن و وابستگی شدید به طبیعت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی در بیشتر کشورهاست. لذا امروزه مدیریت آب در این بخش نقش مهمی را در مصرف منابع آب کشورها بازی می­کند. مطالعه حاضر باهدف بهینه‌سازی سطح زیر کشت، تخصیص آب آبیاری و حداکثر سازی سود حاصل از کشت بخشی از مزارع دشت قزوین (فلات مرکزی ایران) که آب موردنیاز خود را از طریق سد طالقان تأمین می­کنند در شرایط آب ‌و هوایی مخ...

متن کامل

برنامه‌ریزی الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی با استفاده از ترکیب مدل شبیه‌سازی SWAT و الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی

در این تحقیق با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی- بهینه‌سازی، یک مدل مبتنی بر تلفیق شبیه‌سازی روابط آب- خاک- گیاه و بهینه‌سازی تخصیص آبیاری و الگوی کشت محصولات کشاورزی ارائه شده است. بدین منظور، با استفاده از ترکیب مدل شبیه‌سازی SWAT و الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search) و توسعه مدل HS-SWAT، مسأله بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی در دشت آزادگان در حوضه آبریز کرخه تحلیل شده است. م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023