بررسی میزان بیان وتغییرات نوکلئوتیدی ژن bax در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول ترانزیشینال مثانه در ایران

پایان نامه
چکیده

زمینه و هدف: این یک مطالعه مورد- شاهدی بوده که هدف آن بررسی تغییرات بیان و نوکلئوتیدی ژن bax و ارتباط بین آنها در مردان مبتلا به کارسینوم سلولهای ترانزیشینال مثانه (tcc) و گروه کنترل و همچنین ارتباط نسبت بیان bcl-2/bax با عود تومورهای درجه پایین بود . مواد و روشها: سطح بیان ژن bax در بافتهای تومورال، به ظاهر سالم مثانه و خون 31 بیمار و 24 فرد سالم به وسیله realtime pcr اندازه گیری شده و توالی آن از طریق تعیین ترادف در 36 بیمارمورد بررسی قرار گرفت. نسبت بیان bcl-2/bax نیز به روش ??ct در 32 بیمارمحاسبه گردید. نتایج: هتروزیگوتی در موقعیت پلی مورف snp در پروموتر bax با کاهش بیان آن ارتباط معناداری داشت. علاوه بر این، وابستگی نسبتbcl-2/bax>1 با زمان کوتاه فراغت از بیماری مشاهده گردید. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد کاهش بیان ژن bax در بافت تومورال می تواند مربوط به هتروزیگوت بودن در موقعیت تک نوکلئوتیدی ناحیه پروموتری آن باشد (p=0.047). همچنین نسبت bcl-2/bax در بافت تومورال می تواند بعنوان یک فاکتور پیش بینی زمان عود بیماری بعد از درمان مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان بقاء بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی مری

زمینه و هدف : کارسینوم مری یکی از سرطان‌های بسیار کشنده بوده و بیشتر از نوع کارسینوم سلول سنگفرشی است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بقاء بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی مری انجام شد. روش بررسی : این مطالعه همگروهی تاریخی روی 105 بیمار مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران طی سال‌های 93-1388 انجام شد. داده‌های مربوط به بیماران تحت شیمی‌درمانی به‌همراه پرتودرمانی با...

متن کامل

جهش T375C ژن FGFR3 در سلول های اپی تلیال ادراری بیماران مبتلا به سرطان مثانه

سابقه و هدف: ژن FGFR3 نقش مهمی در تنظیم رشد، تمایز و رگ زایی دارد. تغییرات ژنتیکی ژن FGFR3 یکی از عوامل موثر در ابتلا به سرطان مثانه می باشد. جهش های فعال FGFR3 در حدود 70% از تومورهای مثانه غیرمهاجم به عضله مشاهده شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط جهشT375C  ژن FGFR3 درDNA   ژنومی استخراجی از اپی تلیال ادرار و خطر سرطان مثانه می باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، تعداد 100 فرد...

متن کامل

ارتباط میزان بیان پروتئین P53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه

Background and Aim: Transitional cell carcinoma of bladder (TCC) is a relatively common cancer among the males. The tumor progression is associated with expression or modulation of several gene products that control apoptosis and proliferation. The aim of this study was to assess the relationship between tumor expression of p53 and TCC histologic grade. Materials and Methods: In this prospecti...

متن کامل

بررسی میزان بیان ژن های کدکننده ژلاتینازها در بیماران مبتلا به آندومتریوز

Background & Aims: Endometriosis is defined as the presence of tissue resembling endometrium outside the uterine cavity. Extensive remodeling existence in peritoneal mesothelium layer is necessary for adhesion, invasion, and proliferation of endometrial fragments, which is required the activation of matrix metalloproteinase (MMPs), as a normal menstrual cycle. MMPs are a family of zinc dependen...

متن کامل

بررسی میزان بیان ژن DAPK در لنفوسیت‌های خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان

Background: The main causes and difficulties of cancer are the imbalance between cell growth and cell death. This event is the results of changes in the expression level of genes related to these mechanisms. Among genes including in this case, death-associated protein kinase (DAPK) can be mentioned. Studies have shown that the expression of genes is influenced by the methylation of promoter reg...

متن کامل

بررسی میزان بیان ژن E- cadherin در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان در منطقه جنوب ایران

زمینه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان است و به عنوان دومین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان‌ها محسوب می‌شود. مولکول E- cadherin، یک مولکول گلیکوپروتئینی است که از عرض غشا عبور کرده و در اتصال سلول به سلول نقش اساسی را ایفا می‌کند. با توجه به نقش مولکول اشاره شده، به نظر می‌رسد که میزان بیان این مولکول می‌تواند در سرکوب تومور و جلوگیری از متاستاز تومور به دیگر قسمت‌های بدن نقش اساسی را ایفا نما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023