روش های اختلال هموتوپی ، تجزیه آدومیان و اصلاح هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ومقایسه آنها

پایان نامه
چکیده

دراین پایان نامه ابتدا روش تجزیه آدومیان و اختلال هموتوپی را برای معادلات تابعی بررسی می کنیم و سپس این دو روش را برای حل معادلات دیفرانسیل به کار می گیریم .این دو روش می توانندجواب تقریبی بسیاری از معادلات دیفرانسیل را تعیین کنند.اما روش اختلال هموتوپی برای معادلاتی مانند براتو کارا نیست. از این رو با یک اصلاح روی روش اختلال هموتوپی جواب تقریبی این معادله را نیز تعیین کرده و با روش تجزیه آدومیان مقایسه خواهیم کرد. بعد از آن یک اصلاح جدید از روش تحلیل هموتوپی(ham) بیان شده است که در مورد معادلات دیفرانسیل همگن یا غیرهمگن با ضرایب ثابت یا متغیر به کاررفته است.سپس یک مقایسه بین روش تحلیل هموتوپی اصلاح شده ( mham) و روش تحلیل هموتوپی(ham)کلاسیک ارائه خواهد شد. مزیت اصلی( mham )این است که می توان از بروز مسایل غیر قابل کنترل با شرایط نقطه ی انتهایی غیرصفر که در روش( ham )کلاسیک ایجاد می شود اجتناب کرد.در نهایت مثال های ارائه شده کارایی و قابل اطمینان بودن(mham) را نشان می دهد

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش های تجزیه آدومیان و اختلال هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال

یکی از مسائل اساسی در آنالیز عددی (و از قدیمی ترین مسائل تقریب عددی) پیدا کردن جواب معادله ی f(x)=0 برای تابع مفروض f است که در یک همسایگی از ریشه ساده ی x هموار باشد. در اکثر حالت ها، پیدا کردن جوابی تحلیلی برای معادله ی f(x)=0 دشوار است. روش تجزیه آدومیان (adm) و روش اختلال هموتوپی (hpm) دو روش قدرتمند هستند که جوابی تقریبی از معادله های غیرخطی را در قالب یک سری نامتناهی ارایه می کنند که معمو...

15 صفحه اول

بهینه سازی روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری

تاکنون روش تجزیه آدومیان به­طور گسترده­ای برای حل انواع معادلات دیفرانسیل به­کار گرفته شده است. اما در برخی موارد دیده شده است که این روش دقت کمتری نسبت به روش­های دیگر ازجمله روش­های هموتوپی دارد. از آنجایی که این روش، یک روش نسبتاً عمومی و قدرتمند برای یافتن جواب­های تحلیلی-تقریبی از انواع معادلات دیفرانسیل می­باشد، در این مقاله سعی شده با به­کارگیری الگوی استاندارد این روش، یک روش بهینه جدید ...

متن کامل

روش اختلال هموتوپی برای حل معادلات انتگرال ومعادلات انتگرال - دیفرانسیل

در پایان نامه حاضر روش اختلال هموتوپی وسه روش قدیمی تر شامل روش تجزیه آدومیان ، روش محاسبه مستقیم و روش جواب سری برای حل معادلات انتگرال و معادلات انتگرال – دیفرانسیل خطی وغیر خطی معرفی شده اند و مشاهده شد که با استفاده از روش های قدیمی در حل معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل به محاسبات زیاد و پیچیده برخورد کردیم ودر اکثر موارد نتوانستیم به فرم بسته ای از جواب برسیم. البته این روش های متداول،...

تصحیح نتایج حاصل از روشهای تجزیه ی آدومیان و آنالیز هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل

در این پایان نامه، روش آنالیز هموتوپی و روش تجزیه ی آدومیان را برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزیی از مرتبه ی صحیح و کسری به کار می بریم. این روش ها جواب را به شکل یک سری همگرا فراهم می کنند که مولفه های آن به آسانی قابل محاسبه است. سپس با انجام دادن تقریب هموتوپی-پاده روی سری جواب روش آنالیز هموتوپی و تقریب پاده کلاسیک روی سری جواب روش آدومیان، سعی در تصحیح نتایج حاصل از این روشها خواهیم د...

بررسی تعمیم های روش اختلال هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل تاخیری

در این پایان نامه، ابتدا برخی تعاریف و مفاهیم اولیه ی مربوط به روش اختلال هموتوپی را بیان و معادلات دیفرانسیل را معرفی می کنیم، پس از آن روش اختلال هموتوپی و اصلاحات آن را برای معادلات دیفرانسیل معمولی به کار می بریم. در ادامه یک روش اختلال هموتوپی اصلاح شده را برای معادلات ساین - گوردون بیان کرده و پس از آن معادلات دیفرانسیل تاخیری و چگونگی استفاده از روش اختلال هموتوپی استاندارد و اصلاح شده ر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022