focus on communication in iranian high school language classes: a study of the role of teaching materials in changing the focus onto communication in language classes

پایان نامه
چکیده

چکیده ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت که زبان اموزان ایرانی هم چون سایرینی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجه فرا می گیرند، نیازمند توسعه مهارت های زبانی در مدرسه و در سطح نقش های زبان هستند، حقیقتی مسلم است. تحقیق حاضر، بر آن است که میزان تمرکز بر ارتباط در کلاس های زبان دوران دبیرستان ایران را شناسایی کرده و هم چنین تاثیر اصلاحات در دروس کتاب درسی را که با هدف افزایش قدرت ارتباطی آن ها انجام میشود را بر میزان ارتباط کلاس در آن درس ها مورد سنجش قرار دهد. تحقیق حاضر بر اساس طرح آزمایشی تک موردی و با استفاده از طرح مشاهده ای colt به عنوان ابزار گرد آوری اطلاعات، انجام گرفت. دو کلاسی که در هر دو بخش این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند، هر کدام متشکل از 25 دانش آموز دختر از یک دبیرستان دخترانه نمونه دولتی بودند. بررسی و تفسیر داده های گرد آوری شده نشان می دهد که در زمان استفاده از کتاب درسی فعلی آموزش و پرورش، میزان تمرکز بر ارتباط در کلاس های زبان دوران دبیرستان ایران، در وضعیت نسبتا پایینی قرار دارد. در مقایسه ، مشخص شد که استفاده از دروس اصلاح شده همان کتاب درسی تاثیر به سزایی بر میزان ارتباط در همان کلاس های قبلی داشت. نتایج کلی این تحقیق ، به این نظریه که کتاب درسی نقش به سزایی در برانگیختن ارتباط کلاسی در کشورهایی همچون ایران که زبان انگلیسی در آن ها زبان خارجه محسوب می شود ایفا میکند، قوت می بخشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

on the teacher-generated v.s. leaner-generated noticing-the-gap activities in language classes

abstract the purpose of this study is twofold: on the one hand, it is intended to see what kind of noticing-the –gap activity (teacher generated vs. learner generated) is more efficient in teaching l2 grammar in classroom language learning. on the other hand, it is an attempt to determine which approach of the noticing-the-gap- activity is more effective in the long- term retention of grammar...

the role of thematic structure in comprehending spoken language

in fact this study is concerned with the relationship between the variation in thematice structure and the comprehension of spoken language. so the study focused on the following questions: 1. is there any relationship between thematic structure and the comprehension of spoken language? 2. which of the themes would have greated thematic force and be easier for the subjects to comprehend? accord...

15 صفحه اول

the role of vocabulary learning strategies on vocabulary retention and on language proficiency in iranian efl students

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

15 صفحه اول

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes abstract language learning strategies are of the most important factors that help language learners to learn a foreign language and how they can deal with the four language skills specifically speaking skill effectively. acknowledging the great impact of learning strategies...

the effect analysis of proficiency on language - switching in iranian efl learners writing

abstract in a protocol analysis of second language writing from 20 adult english as a foreign language (efl) iranian students, this research observed how language-switching (l-s), i.e., first language use in l2 writing, was affected by l2 proficiency. switching interactively between first (l1) and second (l2) languages has been recognized as one of the salient characteristics of l2 writing....

15 صفحه اول

the effect of keeping reflective journals by language instructors on the process of reading comprehension among iranian high school students

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023