تاثیرآموزش مبتنی برconcordancing بریادگیری انواع مختلف همایندهای انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر concordancing بر یادگیری و به خاطر سپاری چهار نوع همایند انگلیسی (اسم+فعل، اسم+حرف اضافه، اسم+اسم، صفت+اسم) در میان زبان آموزان انگلیسی ایرانی می باشد.به علاوه، نقش دانش اولیه ی زبان آموزان از همایندها در یادگیری کلی چهار نوع همایند انگلیسی یادشده با استفاده از این روش آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. نگرش زبان آموزان نیزنسبت به یادگیری همایندها با استفاده از این روش آموزشی بررسی و ارزیابی شد. شرکت کنندگان 30 دانشجوی سال دوم رشته ی زبان انگلیسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک آزمون 60 پرسشی چهار گزینه ای برای ارزیابی میزان یادگیری و به خاطرسپاری همایندها و نیز پرسشنامه ی ارزیابی نگرش زبان آموزان نسبت به این روش آموزشی بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اگرچه کاربرد این روش آموزشی در یادگیری هر چهار نوع همایند به طور کلی موثر بوده، اما در یادگیری و به خاطرسپاری هیچ یک از همایندها تفاوتی ایجاد نکرده است. علاوه یر این، مشاهده شد که زبان آموزانی که دارای دانش اولیه ی بیشتری از همایندها بوده اند از این روش بیشتر بهره برده اند. نتایج پرسشنامه ی نگرش نشان داد که زبان آموزان عموما این روش آموزشی را در یادگیری انواع مختلف همایندها موثر و جالب می دانند. بنابراین یافته های تحقیق حاضر به تاثیر آموزش مبتنی بر concordancingدر یادگیری و به خاطرسپاری همایندها اشاره دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی توانایی دانشجویان زبان انگلیسی در استفاده از همایندها در گزارش نویسی

این تحقیق با هدف شناسایی و طبقه بندی همایندهای مورد استفاده دانشجویان زبان انگلیسی (زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی) در نوشتار انجام شده است. تمرکز این مطالعه بر روی انواع همایندهای واژگانی و ساختاری که دانشجویان در قسمت نوشتاری آزمون گزارش نویسی بکار برده اند. 44 دانشجوی سال سوم زبان وادبیات انگلیسی (محصل در دانشگاه فردوسی مشهد) در این پروژه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات 1) آزمون ن...

15 صفحه اول

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

تحلیل و بررسی کتب درسی انگلیسی در آموزشگاههای زبان بر اساس معیارهای تحلیلی اساتید و دانش آموزان در استان مازندران

کتاب درسی عضو جدا نشدنی هر کلاس درسی است. اهمیت کتاب درسی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی انکار نشدنی است. در واقع بیشتر زبان آموزان ایرانی انگلیسی را از طریق کتاب های آموزشی یاد می گیرند. این اهمیت نشان دهنده ی لزوم وجود داشتن یک سیستم تحلیلی دقیق برای بررسی کیفیت کتب درسی است. به عبارتی دیگر، انواع مختلف فرایندهای تحلیل کتب درسی باید اعمال شود تا تاییدی بر صحت کیفیت کتب درسی باشند. در طول این...

15 صفحه اول

داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری و حفظ واژگان: مطالعه میزان حفظ و یادآوری واژگان توسط زبان آموزان جوان ایرانی از طریق تکنیک داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری

یادگیری و به یاد سپاری حجم بزرگی از واژگان انگلیسی همیشه یکی از مشکل سازترین مسائل برای یادگیرندگان جوان زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجه بوده است. بنابراین این مطالعه تجربی کمک به بهبود یادگیری و نگهداری واژگان توسط دانش آموزان را هدف قرار داده است. این تحقیق تأثیرات تکنیک داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری را که ابزار های کمک آموزشی بصری را بعنوان چاشنی خود دارد، بر میزان یادگیری و یاد آوری ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}