جداسازی و همسانه سازی ژن لاکتوفرین شتر عربی camelus dromedairus و بیان آن در مخمر pichia pastoris

پایان نامه
چکیده

تولید پروتئین و پپتید هایی با خواص ضد میکروبی یکی از زمینه های جذاب در تکنولوژی تولید پروتئین های نوترکیب است. پروتئین لاکتوفرین و پپتید مشتق شده از آن، لاکتوفریسین، علاوه بر خواص ضد میکروبی، خواص دیگری همچون خواص ضد ویروسی، ضد توموری و ضد التهابی را نیز از خود نشان داده اند. ژن لاکتوفرین شتر از بافت پستانی شتر جداسازی و پس از همسانه سازی آن در ناقلptz57r/t، توالی مربوطه تایید و در ناقل بیان phil-s1 همسانه سازی شد. توالی مربوط به لاکتوفریسین شتر نیز با همردیف سازی توالی لاکتوفرین جانوران مختلف و بررسی خواص ضد میکروبی شناسایی، به طور مصنوعی سنتز و در ابتدا در ناقل بیان ppicz? a و سپس در ناقل بیان phil-s1 همسانه سازی شد. ناقل های بیان خطی شده و سپس به روش الکتروپوراسیون به مخمر انتقال داده شدند. بیان پروتئین در مخمر القا شد و بعد از تغلیظ پروتئین، خواص ضد میکروبی بررسی شد. آنالیز داده ها نشان داد که لاکتوفرین و لاکتوفریسین دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی هستند.

منابع مشابه

جداسازی و همسانه سازی ژن لاکتوفرین شتر عربی (camelus dromedarius) و انتقال آن به گیاه توتون

در سال های اخیر، با پیشرفت های که در زیست شناسی مولکولی، مهندسی ژنتیک و کشت بافت گیاهی به دست آمده، روش های جدید و کاراتری برای غلبه به محدودیت های به نژادی گیاهی سنتی در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری بوجود آمده است. در این روش ها با جداسازی و انتقال ژن پروتئین های ضدمیکروبی، می توان گیاهان تراریخت مقاوم به بیماری تولید کرد. علاوه بر این می توان این ترکیبات ضدمیکروبی تولید شده در گیاهان را خالص ...

همسانه سازی و بیان ژن لیپاز باسیلوسbacillus pumilus در مخمر pichia pastoris

لیپازها (تری آسیل گلیسرول آسیل هیدرولازها ec 3.1.1.3) هیدرولیز تری آسیل گلیسرول به اسیدهای چرب و گلیسرول را در حد فاصل لایه چربی و آب کاتالیز می کند. این آنزیم ها کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، کشاورزی، روغن، چوب و کاغذ، پزشکی و دارویی دارند. در این تحقیق ژن لیپاز باکتریایی باسیلوس پامیلوس بومی در میزبان پیکیاپاستوریس همسانه سازی و بیان شد. ژن لیپاز در حامل کلونینگ pgem5zf همسانه سازی شد و س...

متن کامل

همسانه سازی و بیان ژن کد کننده اگزوسلولاز cel6b باکتری thermobifidia fusca در مخمر pichia pastoris

بیوماس لیگنوسلولزی فراوانترین ترکیب آلی بر روی زمین بوده و با توجه به چشم انداز اتمام سوختهای فسیلی و بازار متغیر انرژی، به منظور تامین سوخت مایع حمل و نقل بسیار مورد توجه قرار دارد. هیدرولیز آنزیمی سلولز به مخلوطی از آنزیم های اندوگلوکاناز، اگزوگلوکاناز یا سلوبیوهیدرولاز (نوع i و ii) و بتاگلوکوزیدازها نیاز دارد. از آنجایی که فرآورده های گلوکز و سلوبیوز مهارکننده های قوی در هیدرولیز آنزیمی سلول...

همسانه سازی و بیان ژن fsh گاوی در مخمر pichia pastoris

هورمون محرک فولیکول گاوی (fsh) به خانواده هورمون های گلیکوپروتئینی تعلق دارد که از غده هیپوفیز یا جفت ترشح می شوند. این هورمون یک هترو دایمر می باشد که از زیر واحد آلفا (مشترک در همه هورمون های گلیکوپروتئینی) و زیر واحد بتا (اختصاصی هر هورمون) تشکیل شده است. fsh گاوی در تکنولوژی تولید مثل، مانند سوپراوولاسیون حیوانات مزرعه ای و درمان سندرم پلی سیستیک تخمدان استفاده می شود. همچنین این هورمون برا...

همسانه سازی و بیان ژن fsh گوسفندی در مخمر pichia pastoris

هورمون محرک فولیکول، پروتئینی دوبخشی است که از زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده است. این دو زیر واحد با پیوند غیر کووالانسی به هم مرتبط هستند. هورمون fsh نقش مهمی در تنظیم بلوغ تخمک بازی می کند و یک عنصر کلیدی برای رشد فولیکول در تخمدان میش می باشد. هدف این مطالعه کلون و بیان زیر واحدهای هورمون محرک فولیکول گوسفندی در مخمر pastoris pichia است. برای این منظور ژن های دو زنجیره آلفا و بتا fsh گوسفن...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده بیوتکنولوژی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023