پالئواکولوژی، پالینوفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان، شرق کپه داغ

پایان نامه
چکیده

برای بررسی تأثیر رویدادهای آب و هوایی ائوسن بر جوامع داینوفلاژله های آلی، سازند خانگیران، برش ناودیس چهل کمان، انتخاب و نمونه برداری شد. پژوهش روی داینوسیست های خانگیران، با استفاده از تکنیک های آماری و با بهره گیری از داده های پالینوفاسیس و چینه نگاری سکانسی، به منظور درک و بازسازی بهتر دریای ائوسن و تأثیر رویدادهای اقلیمی انجام گرفته است. این پژوهش نشان می دهد، که محیط انبایش سازند خانگیران، در حوضه ی دریای باز تا نریتیک داخلی و خارجی متغیر بوده است که در ائوسن پیشین، با ثأثیر رویداد بیشینه آب و هوایی ائوسن پیشین (eeco) دریایی گرم، با شوری و اکسیژن کم و تولیدکنندگی زیاد، و از ائوسن میانی به بعد با تأثیر رویداد بیشینه آب و هوایی ائوسن میانی (meco) به دریایی سردتر، با کاهش تولید کنندگی، شوری کم و با اکسیژن بالا تبدیل شده است. بررسی های پالینوفاسیس محیط رسوبی سازند خانگیران برش ناودیس چهل کمان را در سه محیط حاشیه ای، پروکسیمال و دیستال می گنجاند که از این میان، بیشترین سهم نصیب محیط دیستال می شود. بررسی های چینه نگاری سکانسی سازند خانگیران، با وجود عدم قطعیت داده ها، دو بسته رسوبی پیشرونده (tr/lsw) متعلق به ائوسن پیشین و میانی، و بدون داشتن مرز مشخص با همدیگر، به نمایش می گذارد.

منابع مشابه

زیست چینه‌نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ

            به منظور انجام مطالعات زیست چینه‌ای و تعیین سن دقیق بخش پایینی سازند خانگیران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و نیز مطابقت بیوزون‌های شناسایی شده با بیوزون های جهانی، برشی از این سازند در ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک نشان دهنده آنومالی‌هایی می‌باشد که شاهد عدم حضور Morozovellid ها، به عنوان جنس شاخ...

متن کامل

بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش چینه شناسی ناودیس چهل کمان (شرق حوضه رسوبی کپه داغ)

حوضه ی رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران قرار گرفته و سازند خانگیران یکی از مهمترین سازندهای پالئوژن این حوضه میباشد. به منظور مطالعه این سازند ناودیس چهل کمان واقع در غرب شهر سرخس، شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ انتخاب گردیده است. این سازند در برش مورد نظر دارای 136 متر ضخامت بوده و لیتولوژی آن شامل تناوبی از مارن به رنگ سبز زیتونی و مارن آهکی به رنگ زرد کرمی می باشد. مرز زیرین آن با سازند چهل...

15 صفحه اول

بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

در این مطالعه سازند آبدراز در شرق منطقه کپه داغ در برش قره سو بر اساس نانوفسیل‌های آهکی مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آبدراز در این برش 958 متر است. زون‌های زیستی شناسایی شده در این برش شامل زون‌های CC11 تا CC20 هستند که بر اساس آن‌ها سن سنومانین پسین تا کامپانین پیشین برای سازند آبدراز تعیین شده است. مطالعات پالئواکولوژیکی در طول توالی مورد مطالعه، برای رسوبات انتهایی سازند آیتامیر، با سن...

متن کامل

پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ

       چکیده   سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس شناسایی شد. برای تعیین دقیق تر محیط، فاکتورها...

متن کامل

پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ

این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در خاور منطقه کپه داغ ( برش چینه‏شناسی باغک) از نقطه نظر پالینولوژیکی می‏پردازد. بر اساس مطالعات انجام شده ، 25 جنس و 31 گونه داینوفلاژله شناسایی گردید. با توجه به داینوفلاژله‏های شناسایی شده و با استفاده از مطالعه فرامینیفرهای موجود در این برش سن بارمین پسین-آپتین پیشین برای سازند سرچشمه و سن آپتین میانی- آلبین میانی ب...

متن کامل

چینه سنگی و چینه زیستی سازند چهل کمان در شرق و مرکز حوضه رسوبی کپه داغ

سازند چهل کمان یکی از توالی های کربناته حوضه رسوبی کپه داغ است که از شرق تا غرب حوضه بیرون زدگی دارد. در این تحقیق چهار برش چینه شناسی سطح الارضی از این سازند در شرق (پدلی)، برش الگو (ناودیس چهل کمان)، مرکز (کارناوه) و غرب (جوزک) حوضه رسوبی کپه داغ اندازه گیری شده است. علاوه بر این، دو برش تحت الارضی در چاههای 58 و 59 میدان گازی خانگیران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند چهل کمان عمدتاً از س...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023