آبشستگی پایه پل (مطالعه موردی پل ماشکید سراوان)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی عمران
  • نویسنده سعید نارویی
  • استاد راهنما غلامحسین اکبری
  • سال انتشار 1391
چکیده

in this study, scour of mashkid bridge pier located in mashkid river of saravan county has been studied and to measure the scour rate, the numerical model hec-ras 4.0 has been used. upon selection of mashkid river as the case study and whereas the studied zone is important with respect to the climatic conditions and showery monsoon raining and flowing the great and destructive floodwaters, therefore scour is considered as one of the most important topics in water and hydraulic engineering so that the most destructions are made following occurrence of this phenomenon. under the effect of scour process in the mode, the scour rate in the bridge piers have been estimated for a discharge with 100-year return period and different methods available in hec-ras model for estimation of scour depth. the results extracted from analytical model indicate this point that scour depth made in the piers is more than scour depth in the abutments. upon comparison of scour depth as per colorado state university (csu) equation, it was concluded that the scour in the piers was higher whilst upon applying froehlich equation, the scour depth in the abutments is increased. as well as, making a series of barriers in the cross sections of bridge upstream with the specified height and width increases or decreases the scour depth. the results provided in this study indicate that the specified height of the barriers causes the scour depth reduction. upon providing one barrier at the first section of bridge upstream, no change was made in the scour depth and the obtained results were almost similar to the initial results obtained from modeling by csu. but by providing 3 barriers of approximate height of 1.5m and cross section width of bridge upstream, it was observed that the scour depth has been reduced. summary of this modeling indicates that the scour caused by contraction has been reduced. another time, the project was modeled by providing a barrier in the immediate bridge upstream section (bridge section), and the results indicated that the scour depth has been reduced another time.

منابع مشابه

مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل

در این مطالعه، آبشستگی موضعی اطراف پایه مرکب پل بررسی شده است. پایه مرکب معمولاً از پایه، سرشمع و گروه شمع تشکیل می شود. این آزمایش ها تحت شرایط آب صاف انجام شدند. برای بررسی تاثیر هندسه پارامترها بر عمق آبشستگی، شش مدل آزمایشگاهی شامل ترکیبات مختلف هندسه پارامترها بکار گرفته شد. این پارامترها شامل ادامه بالادست سرشمع، تعداد شمع ها در راستای جریان، ادامه بالادست شمع های ردیف اول و ضخامت سرشمع می...

متن کامل

ارزیابی آبشستگی عمومی اطراف پایه پل با نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردی پل سیمینه رود میاندوآب)

در پژوهش حاضر، میزان عمق آبشستگی اطراف پایه‎های پل سیمینه­رود میاندوآب با مدلHEC-RAS  با استفاده از دو روش CSU و فروهلیچ برای دبی­های با دوره برگشت مختلف، تعیین شد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از داده‎های صحرایی، یک مدل هیدرولیکی از بازه رودخانه که پل در آن قرار دارد، در نرم­افزار ایجاد شد. سپس با وارد کردن داده‎های مربوط به آبشستگی پایه‎های پل برای دبی‎های با دوره برگشت 5 تا yr 1000، تغیی...

متن کامل

مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی حداکثر عمق آبشستگی در شرایط آب زلال در اطراف پایه‌های قرار گرفته در گروه‌پایه‌های دو تایی و سه تایی با چیدمان خطی در شرایط تغییرات فاصله بین پایه‌ها و تغییرات زاویه برخورد جریان است. فاصله بین پایه‌ها (G) از 2 برابر تا 10 برابر قطر پایه (D) و همچنین زاویه برخورد جریان به پایه‌ها از 0 تا 90 درجه متغیر بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که در چیدمان دو پایه حداکثر عمق آ...

متن کامل

آبشستگی پایه پل (مطالعه موردی پل جکیگور سرباز)

در این تحقیق آبشستگی پایه پل ماشکید واقع در رودخانه جکیگور شهرستان سرباز مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت بررسی میزان آبشستگی از مدل عددیhec-ras 4.0 استفاده شده است. با انتخاب رودخانه جکیگور به عنوان مطالعه موردی و نظر به اینکه منطقه مورد مطالعه به لحاظ شرایط اقلیمی و وجود باران های موسمی رگباری و جاری شدن سیلابهای بزرگ و مخرب حائز اهمیت می باشد. رودخانه جکیگور از بزرگترین رودخانه های کشور و است...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022