تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و آنتروپی اقتصادی

پایان نامه
چکیده

آنتروپی یک مفهوم فیزیکی فراگیر است که در همه علومی که با زیست طبیعی و انسانی سروکار دارند قابل کاربرد است. اما کاربرد این مفهوم در سایر علوم نیازمند مطالعات میان رشته ای است. در دو دهه اخیر برخی مطالعاتی میان رشته ای بین اقتصاد و فیزیک شکل گرفته اند که تحت نام عمومی «اقتصاد فیزیک» قرار می گیرند. حاصل این مطالعات معرفی مفهوم تازه ای به نام «آنتروپی اقتصادی» بوده است. یکی از مباحث اقتصادی که می توان مفهوم آنتروپی را در آن مورد مطالعه قرار داد سرمایه اجتماعی است. از این رو در این تحقیق تلاش محقق در بررسی چگونگی تأثیر آنتروپی اقتصادی بر سرمایه اجتماعی بوده است. بر این اساس از یک سو سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل تسهیل گر در تابع تولید معرفی می شود و تأثیر مستقیم آن بر تولید تشریح می گردد. از سوی دیگر شاخصی به نام آنتروپی اقتصادی بر اساس تعریف آنتروپی در فیزیک -که از انرژی آزاد هلمهولتز نتیجه می شود و تابعی از تولید ناخالص داخلی است- معرفی می گردد. با این توضیحات یک مدل تحلیلی نظری به دست می آید که آنتروپی اقتصادی را در یک رابطه معکوس با سرمایه اجتماعی قرار می دهد. در ادامه روند تغییرات آنتروپی اقتصادی برای تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در قالب نمودار بررسی می-شود. این بررسی نشان می دهد تغییرات آنتروپی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارای روند نزولی و در بیشتر موارد با مقادیر منفی همراه است (یعنی آنتروپی با نرخ رو به رشدی در حال کاهش یا نظم سیستم در حال افزایش است)، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، دارای روند صعودی است (یعنی آنتروپی با نرخ روبه رشدی در حال افزایش یا نظم سیستم در حال کاهش است). سپس مدل به دست آمده برای کشور ایران در دوره زمانی 1383-1368 در قالب یک روش سری زمانی و برای 25 کشور منتخب برای سال 2006 با روش داده های مقطعی برآورد و آزمون شده است. نتایج حاصل، نشان دهنده وجود رابطه منفی بین نرخ رشد سرمایه اجتماعی و تغییرات آنتروپی اقتصادی است. یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، آنتروپی اقتصادی – یا بی نظمی نظام سیاسی و اقتصادی و یا هرزروی انرژی در کل سیستم – کاهش می یابد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انسجام هویت قومی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان و پیام نور سنندج

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انسجام هویت قومی میباشد. هویت قومی نوعی احساس پایبندی، دلبستگی وتعهد به اجتماع قومی است که موجب وحدت وانسجام جامعه میگردد و تحت تأثیرعوامل گوناگونی است که میتوان به سرمایه اجتماعی اشاره کرد. سرمایه ی اجتماعی نیز مجموعه منابعی است که از طریق روابط بین فردی ، شبکه ها ی اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد بوجود میآید و کنش جمعی را تسهیل میکند. این پژوهش با...

15 صفحه اول

بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و شخصیت کارآفرینانه جوانان تهرانی

پژوهش حاضر، باهدف بررسی، رابطه بین عوامل اجتماعی و شخصیت کارآفرینانه جوانان تهرانی، انجام گرفته است. عوامل اجتماعی موردبررسی، عبارت بودند از سرمایه اجتماعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و نوع فرزند پروری والدین. برای رسیدن به هدف تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. با توجه به جامعه آمار تحقیق تعداد 385 نفر از جوانان تهرانی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و موردبررسی قرار گرفتند. یافته...

تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

این مقاله، رابطه علی بین مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تامین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تاثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تامین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی ن...

متن کامل

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت

  اهمیت سرمایه اجتماعی در فرآیند نوسازی شهری به عنوان ظرفیت­های درونی و ثروت­های پنهان در محلات، یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین به بالا است. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی رابطه میان سرمایه اجتماعی و برنامه‌های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر سردشت است روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری، 10 محله بافت فرسوده با 25 شاخص مختلف برای سنجش وضعیت موجود در شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تعداد...

متن کامل

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد.پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش و شکل گیری ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}