تأثیر گل درمانی بر کاهش عواطف منفی کودکان دبستانی

پایان نامه
چکیده

چکیده: پژوهش حاضر به تعیین تأثیر گِل درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری در بین کودکان دبستانی پرداخته است. این پژوهش پیرو طرحی از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری، باگروه های آزمایش و کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش در برگیرنده ی کودکان دبستانی 7 تا 12 ساله، مبتلا به نشانه های اضطراب، افسردگی و پرخاشگری در شهر تهران بوده است. پس از وارسی اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان دبستانی 7-12 ساله به وسیله خرده مقیاس های افسردگی پرسش نامه cbcl، گروه های کنترل و آزمایش انتخاب شدند. گروه های کنترل در انتظار ماندند و گروه های آزمایش، تحت مداخله های گِل درمانی قرار گرفتند. در پایان جلسه های گِل درمانی، گروه های کنترل و آزمایش مجدداً به وسیله خرده مقیاس پرسش نامه cbcl ارزیابی شدند. در نهایت حدود 2 ماه پس از ارزیابی دوم، ارزیابی سوّم یعنی پی گیری انجام شد و در نهایت داده ها براساس تحلیل واریانس تکرار اندازه ها ( طرح آمیخته بین × درون گروهی) مورد تحلیل قرار گرفتند. f مشاهده شده ناشی از تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد گِل درمانی توانسته است اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل کاهش دهد. این امر در پی گیری نیز ثبات مناسبی را دارا بوده است. با توجّه به تغییر و کاهش معنادار میزان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان، می توان از تاثیر گِل درمانی بر این متغیّر در کودکان دبستانی سخن گفت. هر چند پژوهش های آتی در گستره های سنّی متعدّد ، بیشتر می تواند به تدقیق نتایج یاد شده یاری رساند. کلید واژگان: گِل درمانی، هنر درمانی، کودکان دبستانی، اضطراب، افسردگی، پرخاشگری

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی کودکان دبستانی

anxiety is one common disorder during childhood. in curing anxiety disorders, there are different types of psychological remedies, pharmotherapy, family therapy, and music therapy that can improve the individual’s anxiety, but we need some other remedies to improve social and emotional relationship and interactions. considering the importance of curing the anxiety disorders, the effect of sand ...

بررسی تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی کودکان دبستانی با استفاده از نرم‌افزار مشاهده‌گر

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شن بازی درمانی در کاهش اختلالات اضطرابی دختران دبستانی شهرستان بابل صورت گرفته است. در چهارچوب روشی نیمه­آزمایشی و فقط با گروه آزمایش، 20 دختر 7 تا 10 ساله که در پرسش­نامه اضطراب اسپنز نمره یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب نموده بودند با تشخیص روانپزشک به عنوان نمونه داوطلب انتخاب شده سپس 10 جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل شن بازی درمانی قرار گرفتند. به منظور بررسی...

متن کامل

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی

هدف از این پژوهش تبیین اثربخشی قصه درمانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بوده است. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بوده که کودکانی که دارای بیش‌ترین نمره پرخاشگری و کم‌ترین نمره مهارت‌های اجتماعی بوده اند به صورت تصادفی انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل گمارش شدند. جامعه آماری در این پژوهش شامل همه کودکان پیش دبستان در مناطق 4 گان...

متن کامل

اثربخشی شن‏ بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری/ بیش‏ فعالی کودکان پیش دبستانی

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شن­بازی درمانی، بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان پیش­دبستانی شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق: روش مطالعه، تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و روش آماری آن تحلیل کوواریانس چند متغیره است. جامعه آماری مطالعه کلیه کودکان 7-5 ساله دارای پرخاشگری/بیش­فعالی شهر کرمانشاه و روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. ابتدا از میان مناطق سه گانه شهر کرما...

متن کامل

تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی کودکان

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی قصه درمانی برکاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی در کودکان دبستانی شهر کرمانشاه در سال 1392 انجام شده است. روش : مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود که نمونه این پژوهش شامل 22 دختر دبستانی پایه اول دبستان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیریی در دسترس شناسایی شدند، و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و ک...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامهٔ درمانی لیدکامب بر روی کاهش شدت لکنت کودکان پیش دبستانی و کاهش اضطراب والدین آن ها

هدف: لکنت توسط وقوع زیاد یا از هم گسیختگی های شدید که در جریان پیش روندهٔ گفتار رخ می دهد، مشخص می شود. والدین غالباً به علت وقوع لکنت در کودک پیش دبستانی، دچار اضطراب می شوند. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی مداخلهٔ برنامهٔ درمانی لیدکامب بر کاهش شدت لکنت کودکان پیش دبستانی و کاهش اضطراب والدین آن ها انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای بوده و یک مطالعهٔ تک موردی با طرح a-b-a است که ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023