applying transitivity theory to gender analysis of efl textbook: : a comparative study.

پایان نامه
چکیده

efl/esl textbooks have been regarded as essential language teaching materials with which the learners spend about 70 up to 90 percent of their class time. the important role they play and their vast use make them not only influential in learning the language but also in shaping values and attitudes. put it another way, textbooks socialize learners using their contents (i.e. texts, illustrations, pictures and even words) and this results in different ideologies. therefore, they are valuable devices for shaping individuals identities one of which is gender identity meaning how an individual perceives her/himself as a female or male in the society and world. due to such significant impacts on learners and readers educational and social lives, policy makers, authors and publishers should be careful in choosing contents in order to include gender sensitive language in textbooks. for consciousness raising, there have been many studies on gender representation of efl/esl textbooks; however there exist very few gender analysis of textbooks based on the field of systemic functional linguistics (sfl). the current study aimed to shed light on the equality/inequality of genders in iranian (or in other terms local) and internationally published efl/esl textbooks. because of almost close date of publication and since both series are the revised form of previously published textbooks, the iran language institute (ili) english textbooks, designed and published in iran, was chosen as local efl textbooks and interchange series v published by cambridge university press (cup) was chosen as international efl/esl textbooks. adopting hallidays (1985, 1994) sfl and his transitivity theory the researcher focused on processes (material, relational, verbal, mental, and existential) and participant types (females and males) to detect the underlying hidden gender orientation. the results revealed that although there were no significant differences between local and international english textbooks regarding process types, the distribution of participants types in international series were almost equal, whereas in locally published textbooks the distribution of female participants was much lower than male participants. the findings have implication for efl materials developers.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

iranian efl learners’ pragmatic development: a study of proficiency and textbook effect

در تحقیق حاضراین پرسش که آیا دانش کاربرد شناسی زبان آموزان ایرانی همگام با پیشرفت بسندگی زبانی آنها افزایش می یابد مورد مطالعه قرار گرفته و هم چنین به این پرسش که آیا زبان آموزان تعلیم دیده از طریق کتاب های تاپ ناچ و اینترچینج تفاوت معناداری از لحاظ سطح دانش کاربرد شناسی دلرند ، پاسخ داده شده است. در این تحقیق55 فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ازطریق نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گ...

a comparative study of bilingual schools and language institutes: examining iranian efl students’ knowledge of listening, reading grammar and vocabulary

هدف از پژوهش حاضر مقایسه زبان آموزان مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان انگلیسی به منظور تعیین هر گونه تفاوت معنادار در مهارت های درک مطلب، درک شنیداری، دانش دستوری و دانش واژگان است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از مجموعه 197 نفر دانش آموز پسر در مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان جمع آوری شده است. تمامی شرکت کنندگان به مدت چهار الی پنج سال در کلاس های زبان انگلیسی شرکت کرده اند. به منظور جمع آور...

a gender-based pragmatic analysis of the use of english compliment responses by iraqi efl students:a speech act perspective

تعارفات کنش های گفتاری هستند که افراد در زندگی روزمر? خود به منظور برقراری دوستی یا تداوم روابط مسالمت آمیز به کار می برند. ساز و کار تعارف مختص زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری نیست و پدیده ای است جهانی و در همه زبانها حضور دارد. تفاوتی که از این نظر در زبانها و فرهنگ ها وجود دارد مربوط به پاسخ به این کنش گفتاری در گفتمان است. این مطالعه به بررسی تنوع پاسخ های انگلیسی و عربی به کنش گفتاری تعارف د...

‏‎a comparative study of language learning strategies employmed by bilinguals and monolinguals with reference to attitudes and motivation‎‏

هدف از این تحقیق بررسی برخی عوامل ادراکی واحساسی یعنی استفاده از شیوه های یادگیری زبان ، انگیزه ها ونگرش نسبت به زبان انگلیسی در رابطه با زمینه زبانی زبان آموزان می باشد. هدف بررسی این نکته بود که آیا اختلافی چشمگیر میان زبان آموزان دو زبانه و تک زبانه در میزان استفاده از شیوه های یادگیری زبان ، انگیزه ها نگرش و سطح مهارت زبانی وجود دارد. همچنین سعی شد تا بهترین و موثرترین عوامل پیش بینی کننده ...

15 صفحه اول

esp needs analysis of iranian ma students: a case study of university of isfahan

نیاز سنجی دانشجویان کارشناسی ارشد ایرانی در رابطه با زبان تخصصی: مطالعه ای در دانشگاه اصفهان هدف از این مطالعه بررسی نیازهای یادگیری زبان خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه اصفهان در رشته های زیست شناسی، روانشناسی، تربیت بدنی، حسابداری و فلسفه ی غرب میباشد. در مجموع 80 دانشجودر پنج رشته ی متفاوت از دانشگاه اصفهان در این پژوهش شرکت داشتند.علاوه بر این هشتاد دانشجو،25 استاد دروس ت...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023