بهبود عملکرد سیستم های تشخیص به کمک کامپیوتر(cad) جهت بررسی ندول های ریوی براساس پردازش تصاویر ct

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی
  • نویسنده زهرا علوی
  • استاد راهنما محمد پویان
  • سال انتشار 1391
چکیده

یکی از علل مرگبار بودن سرطان ریه و بیماری های ریوی، عدم تشخیص آنها در مراحل ابتدائی بعلت کمبود علائم بیماری است. تشخیص این بیماری ها در مراحل اولیه در روند درمان بسیار موثر است و احتمال درمان را بسیار افزایش می دهد. سیستم های آشکارساز کامپیوتری یا cad، جهت آشکارسازی و طبقه بندی نواحی در رادیوگرافی های قفسه سینه به لحاظ موارد غیر عادی (مثل برآمدگی ها) که ممکن است هشدار دهنده سرطان ریه باشند، طراحی شده اند. بدین منظور در این پایان نامه رویکردی ارائه شده که به تحلیل سه بعدی و خودکار تصاویر ctقفسه سینه می پردازد. رویکرد معرفی شده شامل مراحل زیر می باشد: در مرحله اول بعد از استاندارد سازی شدت روشنایی تصاویر، به صورت اتوماتیک بافت اصلی ریه از پس زمینه جدا می شود. در این مرحله روشی جهت بازسازی دیواره ریه و بازیابی نقاط حذف شده مشکوک متصل به دیواره ریه ارائه شده است. در مرحله دوم کاندیدهای ندول ها استخراج می گردند. بدین منظور ابتدا پیش پردازشی بر روی تصاویر اعمال شده و سپس با استفاده از روشهای فیلتر کردن تصاویر با هسته های گوسی و شاخص شکل و یک روش ترکیبی پیشنهادی، کاندیدهای ندول ها استخراج می شوند. در ادامه جهت بازسازی کاندیدهای ندول ها و یافتن حجم کامل آنها، از دو روش رشد ناحیه استفاده شده است. در مرحله سوم ویژگی های بهینه متمایز کننده ندول ها از غیر ندول ها، از نواحی کاندید استخراج می گردند. در مرحله چهارم با استفاده از طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان و ویژگی های استخراج شده، کاندیدهای ندول ها به دو دسته ندول و غیر ندول طبقه بندی می شوند. در مرحله پنجم ویژگی ها جهت طبقه بندی ندول ها بررسی می شوند. در این پروژه از تصاویر ct قفسه سینه 57 بیمار، که از کنسرسیوم پایگاه داده تصاویر ریه (lidc) گرفته شده، استفاده کرده ایم. میانگین تعداد برشها برای هر سوژه 254 برش می باشد. بهترین نتایج بدست آمده برای جداسازی ندول از غیر ندول ها دارای حساسیت6/87 با میانگین تعداد خطای مثبت یا fp، 9/8 برای هر سوژه می باشد. با توجه به استفاده از تصاویر متنوع پایگاه داده معتبر lidc که شامل تعداد سوژه های کافی برای سنجش الگوریتم ارائه شده و ندول ها با اندازه و اشکال گوناگون است، نتایج حاصل شده از این سیستم قابل قبول خواهد بود.

منابع مشابه

طراحی سیستم تشخیص ندول های ریوی از روی تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه با استفاده از طبقه‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان

مقدمه: تشخیص ندول‌های ریوی به کمک رادیولوژی یکی از روش‌های تشخیص زودرس سرطان در تصاویر سی‌تی‌اسکن است. یکی از چالش­های اصلی برای تشخیص ندول­های ریوی ، مشکل شناسایی و تفکیک ندول­های ریوی از اجزا ریه می­باشد. در این پژوهش یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر جهت شناسایی این ندول ها معرفی شده است. روش: این پژوهش مطالعه­ای توصیفی، تحلیلی بوده که به روی 97 تصویر سی­تی اسکن انجام شده است. جهت تشخیص ندول­ها...

متن کامل

طراحی سیستم تشخیص ندول های ریوی از روی تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه با استفاده از طبقه‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان

مقدمه: تشخیص ندول‌های ریوی به کمک رادیولوژی یکی از روش‌های تشخیص زودرس سرطان در تصاویر سی‌تی‌اسکن است. یکی از چالش­های اصلی برای تشخیص ندول­های ریوی ، مشکل شناسایی و تفکیک ندول­های ریوی از اجزا ریه می­باشد. در این پژوهش یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر جهت شناسایی این ندول ها معرفی شده است. روش: این پژوهش مطالعه­ای توصیفی، تحلیلی بوده که به روی 97 تصویر سی­تی اسکن انجام شده است. جهت تشخیص ندول­ها...

متن کامل

ارایه یک سیستم کمک تشخیص کامپیوتری (cad)جهت تشخیص ندول های ریوی غیر منفرد با استفاده از پردازش دیجیتالی تصاویر سی تی اسکن ریه

یک ندول ریه، ضایعه ای کوچک داخل ریه است و معمولا به صورت گرد یا مارپیچی دیده می شود. استفاده از جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی، روش های رایج درمان سرطان ریه هستند. با این وجود شانس زندگی 5 ساله بیماران پس از همه این مراحل درمانی بسیار پایین است. چرا که سرطان ریه معمولا بدون علایم ظاهری است و تشخیص آن معمولا زمانی اتفاق می افتد که بیماری بسیار پیشرفت کرده است. تشخیص زود هنگام سرطان ریه اغلب، با...

شناسایی اتوماتیک ندول های ریوی با استفاده از پردازش دیجیتال تصاویر سی تی ریه

سرطان ریه از مرگبارترین سرطان ها می باشد. یکی از نشانه های بروز سرطان های ریه، ندول های ریوی می باشند که می توانند به صورت مجزا یا متصل به دیواره ی ریه ظاهر گردند. ندول یک توده ی اضافی است که در داخل ریه تولید می شود. سرطان ریه در مراحل اولیه هیچ گونه علائمی در تصاویر سی تی اسکن ندارد و زمانی علائم آن ظاهر می شود که بیماری در مراحل پیشرفته تری قرار گرفته باشد و این به دلیل وجود تباین پایین، اند...

15 صفحه اول

طراحی سیستم کمک تشخیص کامپیوتری نوین به منظور شناسایی ندول‌های ریوی در تصاویر سی‌تی ‌اسکن

Background: Lung diseases and lung cancer are among the most dangerous diseases with high mortality in both men and women. Lung nodules are abnormal pulmonary masses and are among major lung symptoms. A Computer Aided Diagnosis (CAD) system may play an important role in accurate and early detection of lung nodules. This article presents a new CAD system for lung nodule detection from chest comp...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}