× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تحلیل گفتمانی پیامکهای تلفنی فارسی زبانان بر اساس معیار انسجام متن هلیدی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : زهرا قاسمی

استاد راهنما : محمود الیاسی گیتی تاکی

سال انتشار:1391

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : پیام کوتاه (اس ام اس)- تحلیل گفتمان- انسجام متن- ابزار های انسجام متن هلیدی-

چکیده

تجزیه و تحلیل کلام یا سخن کاوی، یکی ازگرایش های جدید علم زبان شناسی است که دردهه ی حاضر، بیشترین حجم مطالعات زبان و زبان شناسی معطوف به آن گردیده است. رساله ی حاضر به بررسی انسجام متن از دید گاه هلیدی و حسن (1976) در پیامک های تلفنی فارسی زبانان براساس عامل پیوستگی می پردازد. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر ، پیا مهای کوتاه دریافت شده در طی سال 1390 است که تعداد 200 پیام کوتاه به طور تصادفی برگزیده شده اندارسال کنندگان این پیامک ها در فاصله سنی 20 تا 45 سال و با تفکیک جنسیت (100 مورد خانم ها و 100 مورد آقایان) مورد بررسی قرار می گیرند. یافته ها و نتیجه گیری در بررسی و تحلیل پیامک ها به نتایج زیر دست یافتیم: 1 – دربین ابزارهای انسجامی، عامل حذف بالاترین بسامد کاربرد را دارد. نتیجه جالب حاصل از این یافته بیانگر این است که از آنجا که یکی از امتیازات اطلاع رسانی بوسیله پیامک، صرفه جویی در وقت و انرژی است، کاربران برای تسریع در ارسال ودریافت پیام تا حد ممکن سعی در حذف عوامل اضافی و تکراری دارند بدون اینکه خللی در تفهیم پیام ایجاد شود. 2 -خانم هادرسنین 30-20سال، باتفاوت نسبتاًمحسوسی تعداد واژگان بیشتر نسبت به آقایان در همین سن به کار می برند. 3 – آقایان در سنین 40 – 30تعداد واژه های بیشتری نسبت به خانم ها بکار برده اند. 4 – از لحاظ تعداد حذف در خانم ها و آقایان هر چه میزان سن بالاتر می رود میزان حذف بیشتر می گردد . 5– از نظر میانگین تعداد واژه در هر پیامک، خانم ها در سنین 40 – 30 سال واژگان کمتری نسبت به خانم های 30 -20 ساله به کار می برند. 6 – بعد از حذف، در بین آقایان بیشترین بسامد کاربرد مربوط به عامل ربط و در خانم ها ارجاع است. 7 – بطور کلی کاربران تلفن همراه (خانم هاوآقایان) از ابزارهای انسجامی جزء واژگی، شمول معنایی، اسم عام، تقابل معنایی و تباین معنایی یا هیچ گونه استفاده ای نکرده اند و یا به تعداد بسیار محدود به کار برده اند. وبنظر می رسد با توجه به ماهیت پیامک تلفنی، این ابزارها نقش چندان موثری در انسجام متن و رسایی پیام در پیامک هایی با مضمون اطلاع رسانی ندارند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

انسجام به ارتباط سطحی بین عناصر متن اطلاق می شود. این تحقیق تلاش می کند تا استفاده از انسجام واژگانی و دستوری را در مکالمات تلفنی زنان و مردان در دو زبان انگلیسی و فارسی ارزیابی کند. مدل انسجام هلیدی و حسن (1976) به خاطر جامع تر بودن و عملی تر بودن به عنوان مدل مورد مطالعه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری در استفاده از عوامل انسجام واژگانی بین مردان و زنان در فارسی و انگلیسی وج...

با استفاده از راهکارهای مودبانه طرفین گفتگو می توانند ارتباط ها و روابط اجتماعی خود را بهبود وحتی روابطی جدید بسازنند. با بهره جستن از رویکرد مدیریت حسن ارتباط که توسط اسپنسراوتی در سال 2008 مطرح شده است، این مطالعه سعی دا رد در رویکرد نخست به بررسی مجدد ساختار پایانی مکالمه های تلفنی در دو زبان انگلیسی و فارسی پرداخته و سپس در گام دوم ساختارهای به دست آمده از دو زبان را با ساختارهای تلفنی فارس...

در پژوهش حاضر، محتوای کتاب­های درسی فارسی متوسطه­ی دوره­ی اولِ (هفتم، هشتم و نهم) سال تحصیلی 96 – 97، از منظر کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی و در چارچوب نقش­گرایی هلیدی و حسن (1976) مورد واکاوی قرار گرفتند. پژوهش به شیوه­ی تحلیل محتوا و به صورت توصیفی انجام گرفت و محتوای آن شامل سه کتاب عنوان شده در فوق بود که از هریک، سه فصل به شیوه­ی تصادفی انتخاب شدند. مواردی که از نظر هلیدی و حسن ابزارهای ان...

در این پژوهـش با بهـره­ گیـری از نظـریۀ تکامل­ یافته انسجـام هلیـدی و حسن (۱۹۸۵) در زبـان ­شناسـی نقش ­گـرا، به تحلیل انسجام و پیوستگی در ابیاتی که با رویـکرد به «واژه­های مکرّر» در دیوان منوچهری بوده پرداختـه ­ایم تا روشن نماییم ابیات این دیـوان ارتباط معنـایـی زنجیـره­ های انسجـامی را چگونه محقق می ­سـازند. بر اساس این نظـریه، «انسجـام» روابط میان عناصـر سازنـدۀ متن است اما صرف دست یافتـن به ع...

یکی از مباحث تحلیل گفتمان، تحلیل متن است. متن واحدی معنایی می باشد که اجزای آن دارای پیوند منطقی می باشند. اساسی ترین عامل ایجاد پیوند میان اجزای متن، انسجام می باشد. یکی از ابزارهای انسجام متن، انسجام واژگانی نامیده می شود. از نظر هلیدی و حسن(1976) مهم ترین روابط معنایی میان واژگان عبارتند از تکرار و باهم آیی . تکرار خود صورتهایی دارد; از جمله، بازآیی، هم معنایی ، تضاد معنایی و شمول معنایی . ب...