× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

دانشجو : احمد نظری

استاد راهنما : حمید بهرامی احمدی

سال انتشار:1388

کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی-

چکیده

چکیده: در دنیای کنونی به همان نسبتی که ثبت، برای اعتبار بسیاری از معاملات ضروری شمرده می شود، اختلافات راجع به آن نیز گسترش می یابد. سردفتر برای ثبت امور در دفترخانه اسناد رسمی وظیفه دارد قواعد و قوانین مربوط به آن را به خوبی رعایت کند. اهمیت این امر به این خاطر است که ممکن است به دلیل تقصیر سردفتر در انجام وظایف محوله سند تنظیمی در دفترخانه باطل شده و ضرر هنگفتی به بار آورد. در این راستا تحقیق حاضر به یکی از مصادیق مسوولیت های مدنی خاص، یعنی مسوولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی مربوط می شود. در بخش نخست این نوشتار، ابتدا به تاریخچه و تعاریف مرتبط با دفترخانه و سردفتر و شرایط احراز این شغل و سپس به گونه های مختلف اسناد مرتبط با فعالیت سردفتر، پرداخته شده است. در بخش دوم، ماهیت حقوقی مسوولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، قراردادی یا غیرقراردادی بودن آن، و وضعیت دفتریاران و کارمندان دفترخانه در برابرصاحبان سند واشخاص ثالث تجزیه وتحلیل شده است. در بخش پایانی، سه رکن اصلی تحقق مسوولیت مدنی یعنی وجود ضرر، فعل زیان بار و وجود رابطه سببیت مطالعه شده است. در خلال این نوشتار سعی بر آن بوده که در هر موردی در نگاهی تطبیقی، آن چه در حقوق ایران است با حقوق فرانسه مقایسه گردد تا تفاوتها و شباهتهای میان این دو نظام مشخص گردد. واژگان گلیدی: مسئولیت مدنی- سردفتر- سند رسمی- مسئولیت قراردادی- مسئولیت محض

منابع مشابه

موضوع این پایان نامه « تحلیل حقوق کاداستر و نقش آن در مسئولیت مدنی سردفتران» است. اصل بر آن است که سردفتر به عنوان یک شخص حرفه ای دارای مسئولیت خاص حرفه ای است و نباید در اعمال ثبتی خود حتی مرتکب عنصر ”غفلت“ شود و یک لحظه غفلت در انجام وظیفه و تنظیم سند موجب ضمان وی در مقابل متعاملین سند است. چنانچه غفلت وی منجر به ورود خسارت و ضرر به صاحب سند گردد دارای ضمان است. زیرا از وظایف خاص سردفتر تنظیم...

همان طور که مستحضرهستیدادارات ثبت اسنادواملاک و دفاتر اسناد رسمیهمواره درارتقای سطح امنیت اقتصادی،اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند.متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم درنهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و ح...

همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند. متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد م...

نهاد تنظیم‌کننده اسناد­ (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی­ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه­ای مدرن و قانون­مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی‌و سردفتران اسناد رسمی ‌نیز مشهود گردید. ­دفاتر اسناد رسمی،­­ مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسن...