سنجش استعداد ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی از روی سیگنال الکتروکاردیوگرام با استفاده از تکنیکهای آشوب

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی
  • نویسنده محمد سپهری نیا
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

فیبریلاسیون دهلیزی به صورت یک تاکی آریتمی فوق بطنی تعریف می گردد که با فعالیت دهلیزی غیر هماهنگ و متعاقب آن وخامت عملکرد مکانیکی دهلیز مشخص می شود. این بیماری عملکرد قلب را مختل کرده و باعث افزایش خطر ایجاد لخته خونی در داخل دهلیزها و بروز سکته مغزی می شود. حدود 1% از جمعیت عمومی جهان به این بیماری مبتلا می باشند. بروز این بیماری در درصد بالایی از جمعیت جهان آن را به یک مشکل اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است. با تشخیص زود هنگام این آریتمی کشنده قلبی، می توان آن را پیشگیری و مدیریت نمود؛ از این رو در دهه های اخیر تشخیص دقیق آن با استفاده از تکنیک های غیر تهاجمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم با استفاده از روشهای غیرتهاجمی، بر پایه تجزیه و تحلیل غیرخطی سیگنال الکتروکاردیوگرام افراد مستعد ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را شناسایی نماییم. دادگان تحقیق شامل سیگنال های الکتروکاردیوگرام افراد بیمار قبل از وقوع حمله و افراد سالم ثبت شده در پایگاه داده فیبریلاسیون دهلیزی سایت فیزیونت می باشند. پس از محاسبه کمیتهای آشوبی نظیر نمای لیاپانوف، بعد همبستگی، آنتروپی تقریبی، آنتروپی طیف، انحراف معیار نمودار پوانکاره و پارامترهای استخراج شده از تحلیل کمی نمودارهای بازگشتی برای هر سیگنال، تغییرات آنها را پیش از وقوع حملات فیبریلاسیون دهلیزی و در شرایط نرمال دنبال می نماییم و با طراحی یک طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان، به طبقه بندی افراد سالم و افراد در معرض ابتلا به حملات فیبریلاسیون دهلیزی می پردازیم. نتایج نهایی نشان می دهد که طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان توانسته است افراد بیمار را در زمانیکه سیگنال hrv آنها 5 دقیقه پیش از شروع حملات فیبریلاسیون دهلیزی تحلیل شده است با دقت 93% از افراد سالم تفکیک نماید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش استعداد ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از تحلیل‌های غیر خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام

Atrial Fibrillation is a supra ventricular tachyarrhythmia, which is characterized by the deterioration of atrial mechanical function and aberrant. It has become a social and economic problem because a large percentage of the world population suffering from this disease. The early diagnosis of this fatal cardiac Arrhythmia can be prevented and managed it. In this study, we used non-invasive met...

متن کامل

سنجش استعداد ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از تحلیل های غیر خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام

فیبریلاسیون دهلیزی یک تاکی آریتمی فوق بطنی است، که با فعالیت دهلیزی غیرهماهنگ و متعاقب آن وخامت عملکرد مکانیکی دهلیز مشخص می شود. بروز این بیماری در درصد بالایی از جمعیت جهان آن را به یک مشکل اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است. با تشخیص زود هنگام این آریتمی کشنده قلبی، می توان آن را پیشگیری و مدیریت نمود. در این تحقیق برآنیم با استفاده از روشهای غیرتهاجمی، بر پایه تجزیه و تحلیل غیرخطی سیگنال الکت...

متن کامل

امکان تشخیص آریتمی‌های قلبی با استفاده از تحلیل شاخص‌های آشوبی سیگنال ECG

سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) معمول‌ترین روش غیرتهاجمی برای بررسی سلامتی قلب یا تشخیص احتمالی بیماری‌های قلبی است. مطالعات نشان می‌دهد سیگنال ECG یک ساختار خطی ساده ندارد بلکه دارای مؤلفه‌های غیرخطی است. در این مقاله سیگنال ECG به عنوان یک سری زمانی در نظر گرفته شده است و شاخص‌های غیرخطی آشوبی مانند بزرگ‌ترین نمای لیاپانوف ( ) و بعد همبستگی (D2) از سیگنال ECG برای افراد سالم و بیمار ...

متن کامل

امکان تشخیص آریتمی‌های قلبی با استفاده از تحلیل شاخص‌های آشوبی سیگنال ECG

سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) معمول‌ترین روش غیرتهاجمی برای بررسی سلامتی قلب یا تشخیص احتمالی بیماری‌های قلبی است. مطالعات نشان می‌دهد سیگنال ECG یک ساختار خطی ساده ندارد بلکه دارای مؤلفه‌های غیرخطی است. در این مقاله سیگنال ECG به عنوان یک سری زمانی در نظر گرفته شده است و شاخص‌های غیرخطی آشوبی مانند بزرگ‌ترین نمای لیاپانوف ( ) و بعد همبستگی (D2) از سیگنال ECG برای افراد سالم و بیمار ...

متن کامل

جداسازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی بر مبنای مشخصات آشوبگون سیگنال های قلبی

در این تحقیق، با استخراج خواص پدیده های آشوبگون و بررسی سه دسته سیگنال قلبی شامل سیگنال های طبیعی، تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی مشاهده شد که این خواص به صورت مشخصی در سیگنال فیبریلاسیون بطنی وجود دارند. از یک شبکه عصبی پس انتشار خطا برای جدا سازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی نسبت به دو نوع دیگر سیگنال قلبی استفاده گردید. شبکه در دو حوزه زمان و فرکانس تحت آموزش قرار گرفته و نتایج نشان داد که در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}