بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای برخی گونه های asteraceae ) anthemis l). درغرب و شمال غرب ایران.

پایان نامه
چکیده

تیره asteraceae بزرگترین تیره گیاهان گلدار و دو لپه در جهان با بیش از 1600 جنس و 24000 گونه است. اعضای این تیره به آسانی با گل های مجتمع در کاپیتول و میوه فندقه اغلب با پاپوس قابل تشخیص هستند. جنسanthemis l. (بابونه) از جنس های مهم این تیره محسوب می شودکه در طایفهanthemideae قرار دارد. این جنس دارای بیش از 210 گونه در جهان می باشد و در ایران 38 گونه از این جنس وجود دارد که از این تعداد 15 گونه، انحصاری ایران می باشند. گیاهان این جنس از گیاهان دارویی ایران به شمار می آیند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای برخی گونه های جنس .l anthemis در غرب و شمال غرب کشور با استفاده از روش d.s.s. می باشد، بر این اساس، 30 زیستگاه ویژه تعیین شد که 14 زیستگاه ویژه آن، برای دو گونه anthemis hyalina dc. و anthemis haussknechtii boiss. & reut. مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی زیستگاه های ویژه، گونه‏های همباش، همراه با گونه اصلی جمع آوری و شناسایی شدند. سپس با نرم افزار anaphyto به روش fca داده‏های فلوریستیک آنالیز شدند. سپس چگونگی تاثیر عوامل اکولوژیک در گروه بندی زیستگاه های ویژه بررسی شد. به منظور تعیین نوع و سطح تنوع درون گونه ای و بین گونه ای از بررسی های ریخت‏‏‏شناسی، ریز ریخت‏شناسی دانه گرده، مطالعات کروموزومی و ‏آناتومی استفاده شد، سپس آنالیز داده های حاصله با نرم افزار mvspبه روش های upgma و pco انجام گرفت. آنالیز حاصل از داده‏های فوق با نتایج حاصل از آنالیز داده های فلوریستیک همخوانی داشت و وجود تنوع درون گونه‏ای و بین گونه ای در سطح عدد کروموزومی، ویژگی‏های ریخت شناسی و صفات دانه گرده مشخص شد. نتایج شمارش کروموزوم های متافازی، منجر به تعیین سه سیتوتیپ 2n=3x=27 و 2n=2x=18 و 2n=4x=36 شد که اعداد کروموزومی 2n=3x=27 و 2n=4x=36 برای اولین بار برای گونه a. haussknechtii و عدد کروموزومی 2n=3x=27 برای اولین بار برای گونه a. hyalina گزارش می شوند. بدین ترتیب با توجه به تغییرات همگام اکولوژیک، سیتولوژیک و ریخت شناسی می توان به ترتیب سه و دو اکودم از نوع اکوتیپ به عنوان اکوفنوژنوتیپ برای a. haussknechtii و a. hyalina معرفی کرد.

منابع مشابه

مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای

مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا که بومی آفریقا هستند به عنوان یک عامل بازدارنده در توسعه پرورش آنها در نواحی معتدل و سردسیر از جمله مناطقی ازایران محسوب می شود . به منظور بررسی مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا تعداد 207 ماهی از سه گونه Oreochromis niloticus،O. Aureus وO.mossambicus مورد آزمایش برخورد با سرما قرار گرفتند . شاخص های کمی مقاومت به سرما در ماهیان آزمایشی برحسب دمایی که در آن الگوه...

متن کامل

بررسی تنوع درون و بین گونه ای برخی از گونه های جنس senecio l.(asteraceae) در غرب و شمال غربی ایران.

جنس senecio l. با دارا بودن حدود 1500 گونه، بزرگترین تیره کاسنی (آفتابگردان) محسوب می شود. گونه های این جنس پراکنش وسیعی در سراسر جهان دارند. این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی وجود تنوع درون گونه ای و بین گونه ای در گونه های s. vernalis و s. glaucus در غرب و شمال غربی ایران با روش تعیین زیستگاه ویژه (determination of special station) d.s.s انجام شد. بر این اساس 20 زیستگاه ویژه برای این گونه ها تع...

15 صفحه اول

باروری و تلاقی های درون گونه ای و بین گونه ای در جنس پسته .Pistacia sp

اغلب گل های پسته نمی توانند به میوه کامل تبدیل شوند و بیشتر میوه ها در همان مراحل اولیه و یا تا هفته هشتم پس از تلقیح گل ریزش می کنند. میوه هایی که به مرحله بلوغ می رسند ممکن است دارای یکی از شکل های سالم خندان، سالم دهان بسته، نیم مغز، پوک و یا بد شکل باشند. در این مطالعه، پاره ای از مشکلات گرده افشانی، لقاح و رشد میوه در یک برنامه تلاقی درون گونه ای با Pistacia vera و بین گونه ای با Pistacia ...

متن کامل

تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران

تاکسونومی عددی 25 جمعیت متعلق به گونه های جنس bromus بخش genea به منظور شناسایی تفاوت های میان جمعیتی و بین گونه ای و همچنین بررسی روابط فنتیکی گونه های این بخش انجام گرفت بررسی های آماری اولیه نشان داد که دامنه تغییرات صفات کمی در گونه های مطالعه شده با آنچه در شرح گونه ها در فلورها ارائه شده متفاوت است و اینکه اختلاف معنی داری در میان جمعیت های مختلف یگ گونه در این صفات وجود دارد. در نتیجه با...

متن کامل

بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای دو گونه townsendia leptotes و t.incanaاز خانواده asteraceae

آنالیز مارکرهای rapd در 22 گیاه ازگونه t.leptotes و 17 گیاه ازگونه t. incana به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و میان جمعیتی و کاربرد این مارکرها در تفکیک گونه های townsendia انجام گرفت. تعداد 100 پرایمرrapd استفاده شد که از این میان تعداد 104 باند در گونه t.incana و 71 باند در گونه t.leptoteشناسایی شدند. تعداد 33 باند پلی مرف در گونه t.incanaمشاهده شد که از این میان 21 باند در تک گیاهان ا...

متن کامل

تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس

کبک معمولی(Alectoris chukar) یکی از مهمترین پرندگان قابل شکار ایران است که با توجه به خصوصیات زیستگاهی خود که شامل نواحی خشک و نیمه خشک می شود در ایران از دامنه پراکنش وسیعی برخوردار است.- طی تحقیقی که در سالهای 76-1374 انجام شد 17 نمونه از مناطق مختلف زاگرس و البرز جمع آوری شده و از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی کاریوتیپ نمونه های مختلف نشان دادند که عدد کروموزومی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023