تأثیرجریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه منا

پایان نامه
چکیده

چکیده: دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیر بنایی است. از بین انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین المللی، انتقال مهارت های مدیریتی منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و به دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است. به دنبال رشد اقتصادی و افزایش مقیاس تولید و در نتیجه افزایش مصرف انرژی، آلودگی های زیست محیطی و تخریب محیط زیست بیشتر نمایان می گردد. در سالهای اخیر توجه به آلودگی منتشره از فعالیت های اقتصادی در جریان رشد وتوسعه، به عنوان آثار جانبی این فعالیت ها بر محیط زیست، به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان تبدیل شده است. یکی از موضوعاتی که در این حوزه مطالعات و پژوهش های زیادی را به خود معطوف ساخته است، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر میزان زیان دی اکسید کربن وآلودگی محیط زیست می باشد. دراین مطالعه تلاش شده است تا میزان تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر میزان انتشار آلاینده co2، به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از داده های 12 کشور منتخب منا در دوره زمانی 1990 تا 2011 و برای تجزیه و تحلیل، از تکنیک اقتصاد سنجی پانل و برای تخمین از نرم افزار stata11 بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای فوق اثر مثبت و معنا داری بر میزان انتشار آلاینده co2 دارد. همچنین، ورود سرمایه های خارجی نه تنها منجر به ورود تکنولوژی ذخیره انرژی در منطقه مذکور نشده است، بلکه باعث افزایش مصرف انرژی بدلیل افزایش مقیاس تولید و بنابراین افزایش زیان co2 در محیط زیست شده است.

منابع مشابه

تأثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب حوزه منا

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اساسی و زیر بنایی است. از بین انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت‌هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین‌المللی، انتقال مهارت‌های مدیریتی و... منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و به دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است.به دنبال رشد اقتصادی و افزایش مق...

متن کامل

ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای منتخب)

طی دهه اخیر ،ارتباط میان سطح توسعه یافتگی و میزان دستیابی به استاندارهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است.این موضوع در حوزه اقتصاد نبز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است.در این حوزه در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش fdi،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برحوردار استودر این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن وجود...

متن کامل

تاثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی کشورهای منتخب جنوب شرق آسیا و ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) یکی از مهمترین عوامل مطرح در زمینه افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه بین المللی می باشد، که بکارگیری این نوع سرمایه گذاری اهدافی چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را  دنبال می کند. از این رو وظیفه دولت، کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفری...

متن کامل

بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی‌های زیست محیطی در کشورهای منتخب

طی دهه­های اخیر در نتیجة فرایند جهانی شدن، شاهد افزایش بی­سابقة سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بوده­ایم. مع­هذا، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در صنایع آلودگی­زا، هرچند که در تحریک روند رشد و توسعة اقتصادی کشورها مؤثر می­باشد، یکی از منابع مهم تخریب محیط زیست در کشور میزبان محسوب می­شود. از جمله مصادیق مخرب محیط زیست آلودگی آب است که در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می­باشد. در این راستا، بررسی ارتباط ...

متن کامل

همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا)

از جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023