رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی درصنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی درصنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. اما قبل از بررسی این رابطه باید به سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش در هتل ها پرداخت. براین اساس در این پژوهش علاوه بر سنجش رابطه مدیریت دانش و عملکردسازمانی، به بررسی توانمندسازهای مدیریت دانش برای سنجش آمادگی و پیش نیازی برای مدیریت دانش درهتل ها پرداخته شده است.در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد از مدل efqm استفاده شد. روش تحقیق، توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری 140 مدیر و سرپرست ارشد بخش های مختلف هتل های 4و 5 بوده اند که ازبین آنها 103 نفر به عنوان نمونه دردسترس انتخاب گردید. ابزار به کار رفته دراین پژوهش سه پرسش نامه می باشد که بر اساس طیف لیکرت می با شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و نتایج کارکنان و هم چنین بکارگیری دانش و عملکرد سازمانی می با شد.درمجموع از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش می توان نتیجه گرفت توانمندسازهای مدیریت دانش بر مدیریت دانش تاثیر گذاشته و مدیریت دانش با تاثیر خود برروی هتل ها منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است. توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد. از سوی دیگر، یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ چرا که عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمی شود. یعنی آنها کارکنانی دارند که رفتا...

متن کامل

تأثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در صنعت هتل داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395  صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،  توصیفی و...

متن کامل

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

هدف مقاله حاضر بررسی و تبین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی  درصنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش برای مدیریت دانش از مدل عمومی دانش و برای ارزیابی عملکرد از مدل EFQM  استفاده شده است.متغیرهای مستقل این پژوهش شامل...

متن کامل

میزان استفاده سیستمی از مدیریت دانش در هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران

دانش بزرگترین دارایی شرکت است که عامل مهمی برای مزیت رقابتی به حساب می آید. هتل ها به منظور حذف هزینه های ناشی از خروج کارکنان و امتناع از دوباره کاری وکسب مزیت رقابتی به مدیریت دانش نیاز دارند. پژوهش حاضر برای بررسی میزان استفاده سیستمی از مدیریت دانش در هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران انجام شد. این پژوهش مبتنی بر دو سوال اصلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 65 مدیر ارشد و میانی هتل های 4و 5...

15 صفحه اول

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری ایران ( مورد مطالعه هتل های 4 و 5 ستاره تهران )

آسیب ها و مشکلات منابع انسانی در 5 حوزه جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و روابط کارکنان

15 صفحه اول

نقش هتل ها در پیشبرد و توسعه ی صنعت جهانگردی مطالعه ی موردی هتل های4 و 5 ستاره تهران

امروزه صنعت گردشگری را همه به عنوان صنعت غالب هزاره سوم می شناسند،گردشگری با همه ی زیر شاخه های خود، قوی ترین ، پایدارترین و بی خطرترین بخشی است که می تواند فرصتهای بی شماری را برای اشتغال و فعالیتهای معنادار، به ساکنان کره ی زمین عرضه نماید و گردش اقتصاد کلان جهان امروز را، در فضایی صلح آمیز و به دور از خطرات زیست محیطی به نحوی استوار و توسعه پذیر، پشتیبانی کند.از سوی دیگر کشور ما یکی از سرزمی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023