شناسایی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (snp) در پروموتر ژن مهارکنندهnf-kb (ikb-alpha) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز

پایان نامه
چکیده

مالتیپل اسکلروز (ms) یکی از شایع ترین بیماری های خودایمنی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند.تاکنون علت اصلی این بیماری شناخته نشده است اما مطالعات اپیدمیولوژیکی به روشنی نشان می دهد که هم عوامل محیطی و هم عوامل ژنتیکی در ابتلا به این بیماری دخالت دارند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط یک سری پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی موجود در پروموتر ژن مهار کننده nf-?bکه مهمترین آن ikb-? می باشد با بیماری مالتیپل اسکلروز می باشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که در بیماری مالتیپل اسکلروز وجود دارد کنترل کردن فرایند التهاب می باشد و از آنجایی که ژن i?b-? نقش کلیدی در شروع فرآیند التهاب دارد، این طرح بر آن شد تا ارتباط یک سری پلی مورفیسم هایی که نقش مهمی در بیان این ژن دارد را با بیماری مالتیپل اسکلروز بررسی کند. در این مطالعه 150 نمونه بیمارکه شامل :135مورد از نوع relapseing-remitting،7 مورد از نوع secondry-progressive و 8 مورد از نوع primery-progressive به همراه 150 نمونه کنترل که هیچ گونه سابقه ابتلا به بیماری اتوایمن و سرطان نداشتند مورد مطالعه قرار گرفت. محدوده سنی بیماران و کنترل بین25-45 سال بود و نمونه های مورد مطالعه از لحاظ سن،جنس با همدیگر مطابقت داشتند.در مطالعات گذشته پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (snp یا اسنیپ) rs 3138053 ، rs 2233406 ، rs2233408 به عنوان پلی مورفیسم دارای عملکرد در ناحیه 5´ پروموتر ژن i?b-? گزارش شده است که بر روی بیان این ژن تاثیر دارند. در این پژوهش به بررسی پلی مورفیسم های مذکور و شایع در پروموتر ژن i?b و تعیین همبستگی بین آنها پرداخته شد تا درآسیب شناسی این بیماری سهم ژنتیک بیشتر معلوم گردد. در این مطالعه حدود 5 میلی لیتر خون تام از بیماران و کنترل گرفته شد و بعد از استخراج dna، نمونه ها به منظور تکثیر قطعه مورد نظر pcr شد. برای بررسی ژنوتیپ ها از روش pcr-rflp استفاده شد. نتایج حاصل از این پایان نامه نشان داد که تفاوت معنی داری بین افراد سالم و بیمار برای اسنیپ های rs 3138053 ، rs 2233406 وجود دارد ولی برای اسنیپ rs 2233408 تفاوت معنی داری بین افراد سالم و بیمار مشاهده نشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی r‌s1800629 وابسته به ژن TNF-α در ایرانیان مبتلا به عفونت هپاتیت C

سابقه و هدف: مطالعه های اخیر، تنوع ساختار ژنتیکی افراد در بیان سایتوکاین نقش مهمی در پاسخ به عفونت ها و درمان ضد ویروسی بر عهده دارد.TNF-α  سایتوکاینی پیش التهابی و چند ظرفیتی است که نقش مهمی در بروز پاسخ ایمنی میزبان نسبت به ویروس HCVدارد. لذا هدف از مطالعه حاضر ، بررسی فراوانی پلی مورفیسم (A/G ) مرتبط با  پروموتر ژن α TNF- در جمعیت ایرانی بوده است. مواد و روش­ها: در این مطالعه بررسی مقطعی بر ...

متن کامل

بررسی پلی مورفیسم ژن اینتر لوکین 17 بر متیلاسیون پروموتر ژن Dap-Kinase در بیماران مبتلا به سرطان پستان

زمینه و هدف  : سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در خانمها است . مطالعات نشان داده است که افزایش متیلاسیون در جزایر CpG یا (CpG island hyper methylation ،CIHM)  ، یکی از مکانیسم های مهم در خاموش شدن ژن می باشد .  پروتئین  DAP-Kinase نقش مهمی را درفرآیند  آپوپتوزیس یا مرگ سلولی برنامه ریزی شده ایفا می نماید.اینتر لوکین 17 یک سایتوکاین التهابی است والتهاب ،از جمله مواردی است که بر متیلاسیون ژنها تاثیر...

متن کامل

بر IL 28B ژن rs اثر پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی 12979860 پاسخ به درمان با پگ- اینترفرون/ریباورین در بیماران C ایرانی مبتلا به هپاتیت

Background and purpose: The standard of care treatment for infected patients with HCV is based on a combination of pegylated interferon alpha and ribavirin. Recently, the rs12979860 SNP polymorphism, located upstream of the interleukin 28B gene, was shown to be strongly associated with response to anti-HCV therapy. This study investigated the distribution of the (C/T) polymorphism with sust...

متن کامل

بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ۱۶c/a در ژن کموکاین ccl۲۲ در بیماران مبتلا به بیماری تروفوبلاستیک حاملگی

زمینه و هدف: بیماری تروفوبلاستیک حاملگی یکی از عوارض دوران بارداری است که دارای زیرگروه های مختلف شامل مول کامل، مول ناقص و کوریوکارسینوما می باشد. عامل مشتق شده از ماکروفاژها یا ccl22 ، جزء خانواده کموکاین ها می باشد که توسط ماکروفاژها، سلول های دندریتیکی و سلول های توموری تولید شده و نقش مهمّی در فراخوانی لنفوسیت های t تنظیمی و لنفوسیت های t helper2 به محل تومور دارد. ژن این کموکاین دارای چندی...

متن کامل

بررسی متیلاسیون پروموتر ژن E-cadherin و پلی مورفیسم اینترلوکین 17 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

مقدمه: ژن پروتئینE-cadherin  با متاستاز و پیش آگهی در سرطان همراه می باشد و متیلاسیون پروموتر ژن منجر به کاهش بیان ژن می گردد. اینترلوکین 17 به عنوان یک سایتوکاین التهابی، می تواند نقش موثری در ایجاد متیلاسیون داشته باشد. در این تحقیق ما به بررسی نقش پلی مورفیسم اینترلوکین 17 بر متیلاسیون پروموتر ژن E-cadherin در سرطان پستان پرداخته ایم. مواد و روش ها: در این تحقیق موردی-شاهدی، از بافت سرطانی ...

متن کامل

شناسائی وجود احتمالی پلی مورفیسم شایع پروموتر ژن nf-?b1 در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس

بیماری مالتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های مربوط به سیستم اعصاب مرکزی است که توسط واکنش های خود ایمنی که علیه غلاف میلین صورت می گیرد، واسطه گری می شود. تصور می شود که دو عامل ژنتیک و محیط در بیماری زایی این بیماری نقش ایفا کنند. nf-kb1 یکی از مهم ترین مولکول هایی است که گویا عملکرد سیستم ایمنی را تنظیم می کند. حذف و اضافه شدن چهار باز attg که در موقعیت 94- منطقه پروموتری ژن nf-kb1 وا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023