بررسی تطبیقی مصورسازی نمونه های کهن کتاب «کلیله و دمنه» با نمونه های معاصر آن ضمن تأکید بر عناصر گرافیکی- پروژه عملی: کتاب آرایی کلیله و دمنه بهرامشاهی و تصویرسازی پنج داستان آن ه»

پایان نامه
چکیده

تعریف مساله، اهداف: هنر کلام و نگارش به همراه تزیین کتب و مصورسازی آن ها، طی قرون متمادی، هیچ گاه از تحول و توسعه بازنایستاده است. در این نوشتار، تصویرگری به مثابه یک عامل، به عنوان بخشی از عوامل بیانگری یک مطلب ادبی بررسی می شود. نخست، با بررسی تکوینی، نمونه های کهن ارزشمند کتاب «کلیله و دمنه» جمع آوری و ویژگی های آن طبق مراحل کتاب آرایی سنتی به صورت تصویری طبقه بندی و تحلیل خواهد شد. بخش دوم به جستجوی نمونه های معاصر مصورسازی این کتاب و بررسی کتاب آرایی نوین می پردازد که در نهایت ارتباط آن ها با یکدیگر در زمان گذشته و حال را مورد توجه قرار خواهد داد. همچنین در این پژوهش سعی بر این است که قالب های تصویری گوناگون به کار رفته در تصویرسازی داستان های این کتاب ارزشمند در ادوار کهن بررسی گردد و ویژگی های تصویری پدیدآمده بر مبنای این تصاویر در تصویرسازی معاصر کشف و شناسایی، همچنین اطلاعات تاریخی کامل و تصویرگری دوره هایی که این کتاب در آن به تصویر درآمده بررسی و معرفی شود و اینکه تصاویر کتاب های معاصر تا چه حد دارای اصالت و یا وابسته به قبل است. ضمن اینکه جایگاه عناصر تصویری در این آثار مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شود. مواد و روش انجام تحقیق: روش تحقیق برای انجام این پژوهش به صورت تاریخی ـ تطبیقی خواهد بود و همچنین گردآوری اطلاعات آن از طریق میدانی و کتابخانه ای قرار داده خواهد شد. نتایج: نتایج حاصل از این بررسی با توجه به اهمیت ادبی و تاریخی «کلیله و دمنه» در کتاب آرایی سنتی، نشان می دهد با ورود چاپ سنگی به ایران، تصویرگری همچون گذشته اما با تکنیکی جدیدتر راه خود را ادامه داده است. اما در چندساله اخیر، یعنی پیشرفت های چاپ و تکنولوژی، روند طراحی کلیله و دمنه را به جهت های متفاوتی برده است. نتیجه گیری: طبق نتایج حاصله از این تحقیق، با توجه به کمبود نمونه تمام مصور از این کتاب ادبی ارزشمند برای نسل امروز، در پروژه عملی طرحی برای کتاب آرایی و مصورسازی تمام این کتاب ارائه می شود که در آن داستان در داستان بودن و سبک ادبی، به همراه صفحه آرایی آن به خوبی نمایان شود تا یک روند منطقی بین طراحی محتوای کتاب و کتاب آرایی آن بوجود بیاید، ضمن اینکه بخش هایی از آن را برای نمونه بر اساس نگاره های سنتی، تصویرسازی کرده تا پیوند بین نگارگری و تصویرسازی معاصر را نشان دهد. واژگان کلیدی: کتاب آرایی و مصورسازی، کتاب کلیله و دمنه، سنتی و نوین.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی

  ابوالمعالی نصرالله منشی و حکیم سنایی از نام‌آوران بزرگ ادب فارسی هستند که حدوداً معاصر یکدیگر زیست کرده­اند (با اندک تقدّم تاریخی که از حیث زندگی محتملاً برای سنایی قائلیم) و دو اثر سترگ «حدیقه الحقیقه» و «کلیله و دمنه» را به زبان و فرهنگ غنی فارسی ارزانی کرده­اند؛ دو اثری که چون دو ستاره رخشنده در فلک بهرامشاهی درخشیدن گرفته­اند. هرچند که ظاهراً ابوالمعالی به کار ترجمه «کلیله و دمنه» ابن مقفّع پ...

متن کامل

مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی

  ابوالمعالی نصرالله منشی و حکیم سنایی از نام‌آوران بزرگ ادب فارسی هستند که حدوداً معاصر یکدیگر زیست کرده­اند (با اندک تقدّم تاریخی که از حیث زندگی محتملاً برای سنایی قائلیم) و دو اثر سترگ «حدیقه الحقیقه» و «کلیله و دمنه» را به زبان و فرهنگ غنی فارسی ارزانی کرده­اند؛ دو اثری که چون دو ستاره رخشنده در فلک بهرامشاهی درخشیدن گرفته­اند. هرچند که ظاهراً ابوالمعالی به کار ترجمه «کلیله و دمنه» ابن مقفّع پ...

متن کامل

نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه های شیرین کلیله و دمنه برای نوجوانان

بازنویسی و ساده سازی متون کهن ادب‍ی به زبان قابل فهم برای گروه های سن‍ی مختلف از جمله نوجوانان اهم‍یت زیادی دارد. ضرورت این کار آشنا شدن نوجوانان با فرهنگ، آداب و رسوم، تمدّن، مفاخرمل‍ّی وگذشته ی ادب‍ی این مرزوبوم است. یکی از این متون کهن و ارزشمند ادبی، کتاب کلیله و دمنه است. کتابی سرشار از مفاه‍یم  اخلاقی و اجتماع‍ی، که چگونه زیستن را به خواننده ی خویش م‍ی آموزد. دراین پژوهش، نخست به اهم‍یّت کتا...

متن کامل

بررسى عناصر داستان در کلیله و دمنه فارسى و عربى

یکى از مهم‏ترین متون ادب فارسى که از دیرباز تاکنون توجه بسیارى از محققان و پژوهشگران را به خود جلب نموده، کتاب کلیله و دمنه است. به دلیل ترجمه این کتاب در دوره‏هاى مختلف مترجمان برحسب ذوق خویش و در گذر زمان دخل و تصرّف‏هایى در آن پدید آورده‏اند. یکى از مشهورترین ترجمه‏هاى فارسى این کتاب ترجمه ابوالمعالى نصراللّه منشى و تنها ترجمه عربى آن متعلق به ابن‏مقفّع است. تفاوت در عناصر داستان از جمله؛ شیوه‏...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023