ساخت، تطبیق و ارزیابی آزمون پذیرش مترجمی انگلیسی در سطح کارشناسی ارشد

پایان نامه
چکیده

با توجه به پیشرفت و تغییرات دائمی جهان کنونی، نیاز برای ارتباطات بین المللی بیش از پیش احساس می گردد که بیانگر نیازی برای انتخاب بهترین گزینه جهت ارتباطات فرامرزی می باشد. از آنجائیکه توانائی های زبان برای ترجمه به صورتی مجزا از توانائی های ترجمه ارزیابی می گردند، نیاز است تا میزانی مناسب جهت سنجش این قابلیت ایجاد گردد که در چهارچوب روش های شناخته شده ترجمه قرار گیرد. در همین راستا آزمونی بر پایه مدل ترجمه bell فراهم گردید که سطح سهولت آن نیز با استفاده از جدول رده بندی bloom معین گردید. آزمون با حضور گروهی همگن از دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی همراه با ترجمه ای از متون مرتبط برگزار گردید که با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل شده توسط نرم افزارهای رایانه ای و آماری میزان موفقیت دانشجویان در آزمون ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با توانائی ترجمه آنان داشت. بدین ترتیب پیش فرض مطالعه مبنی بر ارتباط مثبت میان این دو متغیر مورد تحقیق و تائید قرار گرفت. یا توجه به این نکته که غالب آزمون های کنونی ترجمه مهارت های عمومی زبان انگلیسی را بدون درنظر گرفتن سطح مورد نیاز در بر می گیرند، در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا بیشتر بر روی صرف توانائی های ترجمه افراد به ویژه در مورد متون پراهمیتی همچون متون حقوقی و قانونی تمرکز گردد. انتظار می رود نتایج این تحقیق گامی مثبت در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش و آزمون سازی ترجمه باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و ارزشیابی کمی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران

  چکیده: هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی می باشد. با وجود اینکه حدودا هشت سال از تشکیل این دوره می گذرد اما از ابتدای تشکیل هیچ نوع ارزیابی از این رشته انجام نشده است. به منظور انجام ارزشیابی حاضر، بعد از مطالعه بیش از 30  مدل  ارزشیابی ابتدا مدل 2002) CIPP  (Stufflebeam,  که برای این تحقیق مناسبتر از بقیه مدلها بود انتخاب شد  و سوالات تحقیق ب...

متن کامل

ارزیابی کیفی وضعیت اجرای دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

در پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه های(رضایت و نارضایتی) دانشجویان فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی به منظوز کشف نقاط ضعف و قوت برنامه در دانشگاههای ایران پرداخته شده است. این پژوهش شامل دو فاز تحقیق می باشد، فاز اول: که با استفاده از مصاحبه های باز پاسخ و بسته پاسخ از 20 دانشجوی فارغ التحصیل و یا دانشجویانی که حداقل واحدهای تئوری خود را به اتمام رسانیده باشند، انجام گرفته است. فا...

بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا

هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی-تطبیقی اهداف، محتوا، ساختار دروس، و تعداد واحدهای برنامه‌درسی دوره کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان انگلیسی در ایران با چند دانشگاه برجسته کشورهای آسیایی ‌است. برای دستیابی به این هدف برنامه درسی نه دانشگاه برجسته آسیایی مورد مطالعه قرار گرفت.در این پژوهش برنامه‌درسی دوره مذکور با پنج معیار: 1.عنوان دوره کارشناسی‌ارشد، 2. تعداد واحد ها و طول دوره، 3. ساختار دروس: اجباری و ...

متن کامل

ارزیابی کارآیی برنامه درسی کارشناسی مترجمی انگلیسی از نقطه‌نظر دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته

پژوهش حاضر، که داده‌های مورد نیاز آن با استفاده از یک روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و از طریق یک گروه کانونی و یک پرسشنامه بسته‌پاسخ محقق‌ساخته گردآوری شد، به دو منظور انجام گرفت: الف) ارزیابی میزان کارآیی برنامه درسی کارشناسی رشته مترجمی انگلیسی در تربیت مترجمان حرفه‌ای از نقطه‌نظر دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته؛ و ب) آگاهی از پیشنهادات پژوهیدگان مذکور برای رفع کاستی‌هایی که شناسایی می‌ک...

متن کامل

ارزیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

برنامه درسی به نقشه ای مدون اطلاق می شود که در آن، آنچه را که دانشجویان باید در یک دوره آموزشی فرا بگیرند و یا تمام واحد های درسی مورد نیاز برای گذراندن آن دوره آموزشی، همچنین سر فصل های درسی، فعالیت های کلاسی، توانایی ها و مهارتهای علمی و فنی مورد انتظار از دانشجویان در پایان دوره و تغییرات مطلوب در جهت گیری ها و گرایش ها در دانشجویان در آن تعیین شده است. جدا از ماهیت تغییر پذیر نیاز های دانشج...

15 صفحه اول

نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

امروزه آزمون ها به عنوان یکی از قوی ترین و در عین حال خطرناک ترین و سیله اعمال قدرت در سطوح مختلف آموزش، پرورش مورد استفاده قرار می گیرند. موارد متعدد استفاده از آزمون ها در تصمیم گیری های مختلف از قبیل سنجش دانش و معلومات افراد، سنجش توانایی افراد در انجام، وظایف محوله درآینده، اعطای گواهینامه های مختلف، انتخاب افراد صالح برای شغل های متفاو ت و بالاخره صدور مجوز برای ادامهء تحصیل دانش آموز ان ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022