بررسی رابطه ی هوش چندگانه با سبک های یادگیری و راهبرد های شنیداری میان زبان آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

اهدف تحقیق حاضر سه گانه بودند. اولین هدف تحقیق بررسی رابطه ی بین انواع مختلف هوش چندگانه و سبک های یادگیری زبان آموزان ایرانی بطور خاص و رابطه ی بین هوش چندگانه و سبک های یادگیری آنان به عنوان عوامل کلی بود. تحقیق همچنین بر آن بود تا به رابطه ی بین انواع مختلف هوش چندگانه و راهبرد های شنیداری زبان آموزان ایرانی بطور خاص و رابطه ی بین هوش چندگانه و راهبرد های شنیداری آنان به عنوان عوامل کلی پی ببرد. در پایان، تحقیق قصد داشت تأثیر جنسیت را روی استفاده زبان آموزان ایرانی از انواع مختلف هوش چندگانه بطور خاص و استفاده ی آنها ازهوش چندگانه به عنوان یک عامل کلی شناسایی کند. برای رسیدن به این اهداف، پرسشنامه ی 90 سوالی هوش چندگانه، پرسشنامه ی 24 سوالی سبک یادگیری و پرسشنامه ی 23 سوالی راهبردهای شنیداری میان 120 زبان آموز ایرانی (60 زبان آموز مذکر و 60 زبان آموز مونث) در زمان کلاس درسی آنان در دانشگاههای سیستان و بلوچستان، ایرانشهر و یاسوج توزیع شدند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی داری بین انوع مختلف هوش چندگانه و سبک های یادگیری زبان آموزان ایرانی به طور خاص و هوش چندگانه و سبک های یادگیری آنها به عنوان عوامل کلی وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده ها همچنین نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی داری بین انوع مختلف هوش چندگانه و راهبردهای شنیداری زبان آموزان ایرانی به طور خاص و هوش چندگانه و راهبردهای شنیداری آنها به عنوان عوامل کلی وجود دارد. در پایان، نتایج حاصل از تحلیل آزمون t نمونه ی مستقل نشان داد که تفاوت های معناداری بین زبان آموزان مذکر و مونث ایرانی در استفاده از هوش جسمی، برون فردی و هستی گرا وجود دارد. به همین منوال، یافته ها حاکی از تفاوت معناداری بین جنسیت ها در استفاده شان از هوش چندگانه به عنوان یک عامل کلی بود. به عبارت دیگر، زبان آموزان مونث در این نوع هوش ها قویتر از زبان آموزان مذکر بودند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه هوش های چندگانه و سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه کاشان

تحقیق حاضر به بررسی رابطه هوش های چندگانه وسبک های یادگیری دربین دانش جویان دانشگاه کاشان می پردازد . هاوارد گاردنر تئوری هوش های چندگانه خود را درمخالفت با وجود یک نوع هوش درتمامی افراد ارائه داد. این تئوری وجودحداقل ده نوع هوش مختلف (هوش دیداری/فضایی ، هوش کلامی /زبانی ، هوش منطقی /ریاضی ، هوش بدنی /جنبشی ، هوش موسیقی ، هوش درون فردی، هوش برون فردی، هوش طبعت ، هوش هستی شناسی و هوش اخلاقی ) را...

15 صفحه اول

بررسی بکارگیری راهبرد های یادگیری زبان: نقش هوش چندگانه، سبک یادگیری و مهارت زبانی

طی چند دهه اخیر، بسیاری از محققان زبان دوم توجه خود را به نقش مهمی که راهبرد های یادگیری زبان در فرایند یادگیری زبان آموزان ایفا می کند، معطوف کرده اند. این گرایش فزاینده به راهبرد های یادگیری زبان سبب شده است تا این محققان عواملی را که بر کارایی این راهکارها تاثیر می گذارند نیز در مرکز توجه خویش قرار دهند. با در نظر گرفتن این موضوع، مطالعه حاضر چهار هدف اصلی را در بر دارد: 1) بررسی احتمال وجود...

15 صفحه اول

ارتباط میان هوش چندمقوله ای زبان آموزان ایرانی و بکارگیری استراتژی های یادگیری زبان توسط آنان

از دیرباز محققین، برنامه ریزان درسی، و معلمان زبانهای خارجه در پی یافتن یک ارتباط منطقی بین هوش و یادگیری زبان خارجه بوده اند. تحقیقاتی که در این راستا توسط چند محقق ایرانی صورت گرفته است. وجود هر گونه رابطه معنی دار میان هوش و بکارگیری استراتژی های یادگیری زبان را انکار می کند. این محققان همگی هوش را از دیدگاه سنتی آن در نظر گرفته و هوش آزمودنی ها را با استفاده از آزمونهای هوش متداول اندازه گی...

15 صفحه اول

بررسی هوش چندگانه، حاکمیت نیمکره های مغزی و دانش دستوری و واژگانی زبان انگلیسی دانش آموزان یکزبانه و دوزبانه ی سال چهارم متوسطه در استانهای فارس و خوزستان

پژوهش حاضر به مقایسه¬ی هوش چندگانه، حاکمیت نیمکره¬ی مغزی و میزان دانش زبان انگلیسی(در حوزه ی دانش واژگانی و دستوری) دانش¬آموزان دوزبانه¬ی استان خوزستان و دانش¬آموزان یک¬زبانه¬ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه می¬پردازد. برای این منظور، در مجموع از میان کل جمعیت 67031 دانش¬آموز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-91، 448 نفر دانش¬آموز یک¬زبانه و دو¬زبانه انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند. به منظو...

15 صفحه اول

رابطه میان سبک های یادگیری زبان آموزان دختر و پسر ایرانی و سطح استقلال آنها در یادگیری زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور و سراسری

در عصر جهانی شدن که یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با مهارت بالا نیاز اساسی است نیاز به توسعه ی روشهایی بدین منظور از اهمیت زیادی است برخوردار است. در این فرایند استقلال در یادگیری و همچنین سبکهای یادگیری دو مفهوم مهم است. در این تحقیق رابطه احتمالی میان استقلال و سبکهای یادگیری زبان آموزان ایرانی بررسی شده است. همچنین تفاوت میان زبان اموزان دختر و پسر ایرانی و نیز زبان اموزان دانشگاه...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}