بررسی همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی با صفات تیپ در گاوهای هلشتاین اصفهان

پایان نامه
چکیده

با توجه به محیط غیرطبیعی که بشر برای گاوهای شیری به وجود آورده است توانایی تحمل دامها در برابر فشارهای محیطی اهمیت خاصی پیدا کرده است. میزان پایداری دامها در این شرایط متخصصان اصلاخ نژاد را به سمت شناسایی و انتخاب صفات فیزیکی خاصی هدایت میکند تا با انتخاب و بهبود این صفات طول عمر اقتصادی دام را در گله افزایش دهند. اما چنانچه فشار انتخاب بر روی خصوصیات تیپ باشد، احتمالا صفات تولیدی دام تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. هدف طرح حاضر برآورد وارثت پذیری صفات تیپ و تولید و بررسی همبستگی بین صفات تیپ و تولید میباشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا د...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه GLM برای برازش مدل‌ها استفاده شد. عوامل ...

متن کامل

اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین

کاهش تولید شیر روزانه در ارتباط با افزایش شمار سلول‌های بدنی تا 600,000 میلی‌لیتر سلول با استفاده از رکوردهای ماهانه جمع‌آوری شده برای یک دوره 9 ساله (1381-1389) نخستین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در 159 گله مختلف برآورد شد. داده‌های مورد استفاده شامل 181226 رکورد حاصل از 21469 گاو بود. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش نمره سلول‌های بدنی از 1 تا 5 و بالاتر، متوسط شیر تولیدی روزانه را تا 300...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق از داده‌های مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران که طی سال‌های 1376 تا 1386 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. داده‌ها شامل 213402 رکورد مربوط به دوره‌های شیردهی اول تا چهارم بود. صفات مورد بررسی شامل تولید شیر 305 روز، مقدار چربی، فاصله زایش و سن اولین زایش بود. مولفه‌های واریانس-کوواریانس، پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل‌های...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم افزار sas و رویه glm برای برازش مدل ها استفاده شد. عوامل گل...

متن کامل

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت لنگش و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

In this study, estimation of genetic parameters of Lameness and genetic and phenotypic correlations between Lameness and milk, fat and protein yield were performed. The data obtained from 63403 Holstein cows were collected from the Animal Breeding Center of Iran between 2001 to 2013 Estimation of genetic parameters for lameness was performed by univariate animal and Threshold models. Also, esti...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023