جایگاه قومیت در امنیت ملی عراق(2011-2003)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی
  • نویسنده زهرا تقوی
  • استاد راهنما علی آدمی مجید عباسی اشلقی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

عراق پس از صدام شرایط و تحولات و ناامنی هایی را ایجاد کرده است که بازیگران داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است.و در این رساله سعی شده به مخهم ترین بازیگران در سطح داخلی، یعنی قومیت ها پردااخته شود.و در ادامه به نقش سایر عوامل بپردازیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شأن قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی

هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قومیت و قوم‌گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعة امنیت ملی جوامع چندقومی می‌باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه‌پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دورة جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع‌بینانه‌ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتبط به تنوع قومی ...

متن کامل

جایگاه امنیت در استراتژی ملی

هدف از این مقاله بررسی جایگاه مفهوم امنیت و مباحث امنیتی در استراتژی ملی است . برخی رویکردها مباحث استراتژی را همان مطالعات امنیتی می دانند و عملاً تفاوتی میان این دو مفهوم قایل نیستند. این مقاله تلاش می کند تا ادعای فوق را به نقد گذاشته و نقاط ضعف آن را نشان دهد.به نظر می رسد که گستره مفهومی استراتژی وسیع تر از مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی باشد.همچنین به نظر می رسد که امنیتی دیدن فضای استراتژی ...

متن کامل

شأن قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی

هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قومیت و قوم گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعة امنیت ملی جوامع چندقومی می باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دورة جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع بینانه ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتبط به تنوع قومی نداشته اند. با تشدید مناقشات قومی در دهة آخر جنگ سرد و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و ت...

متن کامل

قومیت عرب و هویت ملی در ج.ا.ایران

از نقطه نظر توسعه، ملت سازی مساله ای بسیار مهم است و در فرایند ملت سازی هویت ملی، جایگاه خاصی دارد. زمانی می توان از هویت ملی صحبت به میان آورد که فرایند ملت سازی ـ یعنی تشکیل یک ملت که دارای سرزمین معین با مرزهای مشخص، نظام حکومتی خاص خود و برخی دیگر از ویژگی هایی که صفت مشخصه و وجه تمایز آن از سایر ملت ها است ـ تحقق یافته باشد. این فرایندی است که در ادبیات مربوط به علوم سیاسی از آن به تشکیل د...

متن کامل

جایگاه ژئواکونومی خاورمیانه دراستراتژی دستیابی به امنیت انرژی چین2013-2003

جمهوری خلق چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و قدرتی در حال ظهور در عرصه نظام بین الملل برای حفظ نرخ رشد اقتصادی و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار، روز به روز وابستگی بیشتری به انرژی پیدا می کند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که ژئواکونومی انرژی (نفت و گاز) خاورمیانه چه جایگاهی در استراتژی امنیت انرژی چین دارد؟ در پاسخ به پرسش اصلی، با کاربرد روش آماری-تحلیلی، ضمن بررسی جامع روند تولید و صادرات انرژی ...

قومیت عرب و هویت ملی در ج.ا.ایران

از نقطه نظر توسعه، ملت سازی مساله ای بسیار مهم است و در فرایند ملت سازی هویت ملی، جایگاه خاصی دارد. زمانی می توان از هویت ملی صحبت به میان آورد که فرایند ملت سازی ـ یعنی تشکیل یک ملت که دارای سرزمین معین با مرزهای مشخص، نظام حکومتی خاص خود و برخی دیگر از ویژگی هایی که صفت مشخصه و وجه تمایز آن از سایر ملت ها است ـ تحقق یافته باشد. این فرایندی است که در ادبیات مربوط به علوم سیاسی از آن به تشکیل د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022