بررسی اثر برهمکنش سولفات منگنز واکسین بر رشد و فتوسنتز در گیاهان آفتابگردان .helianthus annuus l

پایان نامه
چکیده

بردباری گیاه آفتابگردان به غلظت های مختلف سولفات منگنز در همراهی با اکسین بررسی شد. پس از جوانه زنی بذرها در ظروف پتری، گیاهکهای 5 روزه به گلدانهایی با بستر شنی مرطوب شده با محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی دمای c25 در روز و c18 در شب) انتقال یافتند. گیاهان 20 روزه تحت تیمارهای مختلف محلول های سولفات منگنز با غلظتهای 0، 350، 250، و 1500 میکرومولارواکسین با غلظتهای 0، 500 و 100 میکرومولار قرار گرفتند و پس از 30 روز جهت آنالیزهای بیوشیمباییو فیزیولوژیکی برداشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سولفتات منگنز و اکسین به میحط میزان کلروفیل و کاروتنویید کاهش یافته است. کاهش میان فتوستز در غلظهای بالای سولفات منگنز و اکسین نیز مشاهده شد. میزان تنفس و نقطه جبران co2 در غلظتهای بالای سولفات منگنز و laa افزایش یافت. پارامترهای رشد در محیط محتوی سولفات منگنز کاهش ولی با افزایش iaa تا حدودی این میزان تعدیلیافت. با افزایش غلظت سولفات منگنز میزان پروتیین کل کاهش یافت باولی با افزودن iaa به محیط محتوای پروتیین کل افزایشیافت. در محیط محتوی سولفات منگنز و iaa میزان قند احیا کننده کاهش ولی قندهای نامحول افزایش یافتند. با افزایش غلظت سولفات منگنز rwc محتوای نسبی آب برگ کاهش و با افزودن اکسین به محیط rwc افزایش یافت. در محیط محتوی سولفات منگنز و iaa نیز فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نیز افزایش یافت و با افزایش غلظت سولفات منگنز اکسین به محیط میزان پروین، آنتوسیانین، مالون دی آلدهیدوفنل افزایش یافتند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دست ورزی مبدأ و مقصد بر سرعت فتوسنتز و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

به‌منظور بررسی اثر حذف برگ و دانه بر سرعت فتوسنتز و عملکرد دانه آفتابگردان، آزمایشی در سال 1391 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا گردید. تیمارها شامل حذف برگ (صفر، 50 و 75 درصد) در مرحله ظهور طبق و حذف دانه (صفر، نصف دانه‌های کناری و نصف دانه‌های مرکزی) در زمان گرده‌افشانی بود. تیمارهای حذف برگ ‌50 و 75 درصد، باعث کاهش معنی‌...

متن کامل

اثر نفتالین بر جوانه‌زنی دانه و فاکتورهای رشد دانه‌رست در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نفتالین از اصلی‌ترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای است که روز‌به‌روز در صنعت پتروشیمی رو به افزایش است و در فهرست آلوده‌کننده‌های سمی اصلی قرار دارد. این آلودگی‌ها جهش زا هستند و تاثیر گسترده بر اکوسیستم منطقه دارند. با گذشت زمان به چرخه غذایی و جوامع انسانی نیز راه می‌یابند. به این ترتیب سلامت انسان، گیاهان، جانوران، رودخانه ها، آب های زیرزمینی و تولیدات کشاورزی را تهدید می-کنند. جوانه‌زن...

متن کامل

اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد و منگنز بر خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت سطوح مختلف آبیاری، در بهار سال 1389، آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. سه سطح آبیاری شامل شاهد (3- بار)، تنش ملایم (8- بار)، تنش شدید (12- بار)، به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته شد. دو سطح کود گوگرد شامل ...

متن کامل

اثر تراکم و رقم بر رشد و عملکرد آفتابگردان ‏‎(helianthus annuus l)‎‏ در کشت فاریاب تابستانه

بمنظور بررسی کشت تابستانه آفتابگردان و دستیابی به واریته سازگار به کشت تابستانه در شرایط آب و هوایی گنبد، سه رقم آفتابگردان (هیبرید گلشید، گابور و رکورد) با چهار تراکم (40000، 50000، 66666 و 100000) بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در تابستان 1379 مورد مقایسه قرار گرفتند. در طول دوران رشد و نمو علاوه بر انجام کلیه مراقبت های زراعی...

15 صفحه اول

اثر کود دامی، زئولیت و آبیاری بر ویژگی‌های خاک و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L. )

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سطوح کود دامی، زئولیت و آبیاری بر ویژگی‌های خاک و عملکرد و روغن دانه آفتابگردان به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. سطوح آبیاری (آبیاری پس از تخلیه 40، 60 و 80 درصد رطوبت قابل استفاده خاک) به عنوان عامل اصلی و ترکیب تیمارهای کودی (100 درصد کود دامی، 5...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023