ارزیابی کارایی مدل wepp در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آنالوچه و گرگک)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده لیلا صدایی
  • استاد راهنما مهدی نادری
  • سال انتشار 1388
چکیده

پیش بینی مکانی فرسایش آبی و تولید رسوب با استفاده از انواع مدل های فیزیکی، ریاضی، آماری و تجربی در نقاط مختلف جهان انجام شده است. اما بعضی از این مدل ها به دلیل کاستی های فراوان، نمی توانند برآورد دقیقی از مقدار و شدت فرسایش آبی و تولید رسوب ارائه دهند. همچنین این مدل ها در مشخص کردن توزیع مکانی فرسایش و رسوب از دقت کافی برخوردار نیستند. پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از نرم افزارها و مدل های رایانه ای را سبب شده و دامنه کاربرد آن را در علوم مختلف گسترده ساخته است. تعیین روابط و عوامل دخیل در بروز فرسایش به صورت مجموعه قوانین ریاضی، منتهی به یک مدل یا الگوی فرسایشی می شود، که به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزار رایانه ای انجام می گیرد. پروژه پیش بینی فرسایش آبی که به اختصار wepp گفته می شود، تکنولوژی جدیدی است که میزان فرسایش آبی را در مقیاس حوزه آبخیز یا در مقیاس دامنه ها پیش بینی می کند. هر چند که تعیین پارامترهای ورودی مدل wepp مشکل است. اما در صورت دستیابی به این داده های ورودی، این مدل قابلیت برآورد توزیع مکانی و تعیین میزان هدر رفت خالص خاک و بار رسوب را دارا است. در همین راستا این تحقیق توانایی مدل wepp در شبیه سازی جریان رواناب و رسوب حوزه آنالوجه از زیر حوزه های b2 که خود b2 از زیر حوزه های سد زاینده رود می باشد اجرا شد. سپس مقایسه آن با مدل psiac و همچنین کاربرد مدل wepp در مقیاس دامنه ای در پلات های آزمایشگاهی و تولید رواناب و رسوب با استفاده از باران مصنوعی بررسی شد. این مدل تکنولوژی جدیدی است که بر اساس تئوری نفوذ، پوشش گیاهی و بقایای گیاهی روی سطح زمین، هیدرولیک، فیزیک خاک، مدیریت وضعیت خاک و مکانیزم فرسایش استوار است. مدل wepp در مقیاس حوزه ای در سال های 1386-1374 اجرا شد و رسوبی برابر با 93/1 تن در هکتار در سال برآورد نمود در حالی که میزان رسوب اندازه گیری شده در پشت بند آنالوجه برابر 56/2 تن در هکتار در سال می باشد همچنین با اندازه گیری میزان رسوب توسط مدل psiac میزان رسوب برآوردی برابر است با 53/2 تن در هکتار در سال که نزدیکی بیشتری با میزان رسوب اندازه گیری شده در پشت بند بند دارد البته با بدست آوردن این نتیجه نمی توان عدم قطعیت و یا قطعیت کامل این دو مدل را اثبات کرد. در همین تحقیق رسوب و رواناب مدل دامنه ای wepp در پلات های سالنی ارزیابی شد، نتایج r2 و ns رواناب کاربری دیم زارهای رها شده به ترتیب برابر 72/0 و 68/0 و برابری رسوب همین کاربری به ترتِب برابر 77/0 و 71/0 و در کاربری مرتع به ترتیب 7/0، 7/0 ، 72/0 و 71/0 می باشد که این نتایج نشان دهنده ارزیابی مناسب این مدل در مقیاس دامنه ای می باشد.

منابع مشابه

ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

در دهه‌های اخیر به منظور شبیه‌سازی و تخمین فرسایش آبی، مدل‌های فرآیندی مختلفی ارائه شده ‌است که ادعا می‌شود بر اساس فرآیندهای مؤثر در فرسایش خاک استوار هستند. از جمله مهمترین این مدل‌ها، مدل‌ WEPP است که در آن به منظور تخمین میزان فرسایش (جداشدن ذرات از بستر خاک و انتقال آن‌ها)، بین فرآیندهای بین‌شیاری و شیاری تفکیک قائل شده‌ و برای هرکدام معادله جداگانه‌ای ارائه نموده است. در تحقیق حاضر به منظ...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

Water and soil are the most important natural resources of each country and are the foundation of human life. Soil erosion and sediment production causes reduced fertility of arable land and therefore are threatening human life On the other hand, increasing sedimentation amount in watersheds has an important role in reducing useful life of dams and dewatering reducing capacity of them. Thus the...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل wepp در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

آب و خاک حاصل­خیز مهم­ترین منابع طبیعی هر کشور و پایه و اساس حیات بشر به شمار می­آیند. فرسایش خاک و تولید رسوب باعث کاهش حاصلخیزی زمین­های زراعی و در نتیجه به مخاطره افتادن حیات انسان می­شود، از طرف دیگر افزایش میزان رسوبدهی حوزه­های آبخیز نقش مهمی در کاهش عمر مفید سدها و کاهش ظرفیت آبگیری آنها دارد، بنابراین بررسی و مطالعه­ی فرسایش خاک و برآورد رسوب خروجی حوزه­های آبخیز امری ضروری می­باشد. انج...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل WetSpa در شبیه‌سازی فرسایش و انتقال رسوب معلق در آبخیز طالقان

Evaluation of hydrologic behaviour and soil erosion as an environmental crisis is important in order to maintain watershed ecological safety at optimum level. The aim of this study is to evaluate the performance of the distributed hydrological WetSpa model in simulating erosion and sediment transport and also sedigraph in Taleghan watershed, Iran. Base digital maps and daily meteorological time...

متن کامل

کارایی واحدهای ژئومرفولوژی در ارزیابی فرسایش و رسوب ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز بوجان )

حوضه های آبخیز در ایران از نظر زمین شناسی ، ناهمواری ، اقلیم و سایر عوامل مؤثر در امر فرسایش بسیار متفاوت هستند ؛ بطوریکه ارزیابی فرسایش و اولویت بندی اراضی در روش استفاده از واحدهای هیدرولوژیکی را با مشکل مواجه می سازند . تحقیق حاضر ، شناخت ویژگی واحدهای ژئومرفولوژی را جهت ارزیابی میزان فرسایش و رسوب ضروری می داند ؛ بطوریکه بتوان از آن بعنوان مدل و پلان کار استفاده نمود. دراین روش ، ابتدا با...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023