بررسی اثربخشی زوج درمانی به شیوه ی گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه ی گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین دانشجوی مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که بصورت فراخوان برای حضور در این پژوهش از آن ها دعوت به عمل آمد . آزمودنی ها شامل زوجینی بودند که یکی یا هردو دانشجو بودند و براساس پرسشنامه تعارضات زناشویی(mcq) ، متعارض تشخیص داده شدند . حجم نمونه اولیه در پژوهش شامل 14 زوج بود که 10 زوج تا پایان پژوهش باقی ماندند. در این مطالعه، زوجین با روش نمونه گیری در دسترس (سهل الوصول) و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، و در هر گروه 5 زوج قرار گرفتند. در مرحله ی پیش آزمون ،آزمودنی های هردو گروه به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی(cpq) و باورهای ارتباطی( rbs) پاسخ گفتند . زوجین گروه آزمایش در طی هشت جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم تحت درمان زوج درمانی به شیوه ی گاتمن قرار گرفتند در صورتی که گروه کنترل تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند.در پایان اجرای طرح،هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ancova) و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که روش زوج درمانی گاتمن همه خرده مقیاس های الگوهای ارتباطی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده است . در " الگوی ارتباطی سازنده متقابل " در" الگوی ارتباطی کناره گیری – توقع" و" الگوی ارتباطی اجتنابی "001/0p<. همچنین نتایج بیانگر این است که باورهای ارتباطی غیرمنطقی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است . در خرده مقیاس های " باور به تخریب کنندگی مخالفت " 01/0=sig در " توقع ذهن خوانی " 03/0=sig و " عدم تغییر پذیری همسر " 008/0=sig اما در دو خرده مقیاس دیگر " باور به کمال گرایی جنسی " و " تفاوت های جنسیتی " با وجود اینکه روش گاتمن باعث کاهش در نمرات این دو خرده مقیاس در گروه آزمایش شده است اما این تفاوت ها معنادار نبوده است . روش زوج درمانی گاتمن در تمامی خرده مقیاس های تعارض زناشویی تغییرات معناداری را در گروه آزمایش ایجاد کرده است .

منابع مشابه

بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق

چگونه میان اشخاصی که باید به هم علاقمند شوند و دوستدار یکدیگر باشند مجادله در می گیرد. و صحبت های تلخ رد و بدل می شود؟ بر سر روابط عاشفانه آغاز ازدواج چه می آید که برخی از زندگی ها به تدریج تحمیلی و فرسایشی می شود و زوجین به جای این که یار هم باشند وبال هم می شوند. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی دو شیوه زوج درمانی یعنی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و زوج درمانی رفتاری-شناختی بر افزایش بهبو...

15 صفحه اول

اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و مصاحبه ی ژنوگرام بر باورهای غیرمنطقی و الگوهای ارتباطی زوجین

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و مصاحبه ی ژنوگرام بر روی باورهای غیرمنطقی و الگوهای ارتباطی زوجین بود. این مطالعه به شیوه ی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون گسترش یافته بود و جامعه آماری کلیه زوج هایی را شامل می شد که به علت اختلاف و ناسازگاری روابط زناشویی به مراکز مشاوره ی شهر اردبیل در سال1393 مراجعه کرده بودند. حجم نمونه 36 زن و شوهر (18 زوج) بود که از نمونه...

بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری - تلفیقی و رفتاری - شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی دو شیوه رفتاری- تلفیقی و رفتاری- شناختی بر بهبود باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق به مرکز مشاوره معاونت نیروی انتظامی و اجتماعی شهرستان تبریز بود. به این منظور 42 نفر (21 زوج) از مراجعه­­کنندگان (به مرکز مشاوره معاونت نیروی انتظامی و اجتماعی) به­طور تصادفی انتخاب و در سه گروه قرار گرفتند. دو گروه به عنوان آزمایش و یک گروه به عنوان کنترل، سپس این سه گروه به پرسشنامه ...

متن کامل

اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش اصلاح باور‌های ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی زوجین جوان صورت گرفت. طرح تحقیق نیمه آزمایشی با گروه آزمایش کنترل و پیگیری می‌باشد. طی یک فراخوان در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس 20 زوج که دارای رضایت زناشویی پایین بودند جهت شرکت در برنامه دعوت به عمل آمد و سپس به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هریک شامل 10 نفر) جایگزین شدند. از دو پرس...

متن کامل

بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی، بهبود روابط کلامی- غیرکلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی، بهبود رابطه کلامی- غیر کلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض بوده است. روش: این پژوهش کاربردی، از نوع شبه آزمایشی است که به صورت پیش آزمون، پس آزمون، با گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی زوج های مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی و کلینیک روانشناسی دان...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}