کاربرد پرسش های صوری و دلالتی ازسوی تعلیم دهندگان بین سطوح مختلف توانش زبانی

پایان نامه
چکیده

با توجه به گسترش میزان علاقه بر تعامل در عصر آموزش زبان ارتباطی، نقش ویژگی های تعاملی در کلاس درس برجسته ترشده است.براین اساس، پرسش ها به عنوان یکی از مهم ترین تکنیکهای بکار گرفته شده توسط مدرس جهت ترویج تعامل کلاسی ، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. بیشتر مطالعاتی که داخل کلاس درس صورت گرفته است بر این مسئله اذعان نموده اند که سوالات صوری منجر به جواب های طولانی تر و همچنین مدت زمان تعامل بیشتری در قیاس با سوالات دلالتی می شوند .این در حالیست که بعضی از مطالعات با استناد بر این مسئله که جواب سوالات صوری داخل متن نمی باشد، اظهار کرده اند که این سوالات ممکن است منجر به تعامل در سطوح پایین توانش نگردند. بر این اساس مطالعه فعلی بر این بوده که بررسی کند کدام نوع از سوالات منجر به تعامل بیشتر در هریک از سطوح توانش زبانی می شود و همچنین میزان کاربرد آنها در هر یک از سطوح به چه صورت است.بدین منظور تاثیر تعاملی ( تعداد کلمات در هر پاسخ) در هر یک از سطوح مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص شود که کدام نوع از این پرسش ها منجر به نتیجه ی مطلوبتر که همان تعامل بیشتر است می شود.یک کلاس از هر سطح توانش (16 زبان آموز ابتدایی، 15 زبان آموز متوسطه ،15 زبان آموز پیشرفته) که توسط معلمی واحد تدریش می شد، در طول یک ترم مورد مشاهده قرار گرفت.پس از آوانویسی موارد ضبط شده ، میزان کاربرد آنها توسط مدرس با استفاده از آمار توصیفی محاسبه شد .آزمون تی وابسته (dependent t-test) به کار گرفته شد تا مشخص شود که آیا تفاوت معنی داری در تاثیر سوالات دلالتی در قیاس با همتای صوری وجود دارد یا خیر؟ نتایج نشان داد که بر خلاف سطح پیشرفته ، در سطوح ابتدایی و متوسطه، مدرس از سوالات دلالتی بیشتر استفاده می کرد.از این گذشته نتایج به دست امده نشان داد که تفاوت معنی داری در تاثیر سوالات دلالتی در مقابل سوالات صوری در هر سه سطح توانش وجود داشت و در هر سه سطح سوالات صوری منجر به جواب های طولانی تری گردید.نتایج این مطالعه می تواند کاربردهای مهمی برای مدرسین ، زبان آموزان و طراحان برنامه درسی داشته باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

چکیده به کارگیری زبان به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی، یکی از ویژگی‌های انسان اجتماعی به شمار می‌آید. مطالعات زبانی نیز در دنیای عرب تنها با نزول قرآن کریم پدیدار شد. واژه بخشی از زبان و مطالعه و بررسی چگونگی پیدایش، رشد و دگرگونی، معنا و نیز کارکردهای گوناگون واژه هم بخشی از دانش زبانشناسی است. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قرآن کریم، این پدیده بی‌همتا را از نظر زبا...

متن کامل

اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

چکیده به کارگیری زبان به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی، یکی از ویژگی‌های انسان اجتماعی به شمار می‌آید. مطالعات زبانی نیز در دنیای عرب تنها با نزول قرآن کریم پدیدار شد. واژه بخشی از زبان و مطالعه و بررسی چگونگی پیدایش، رشد و دگرگونی، معنا و نیز کارکردهای گوناگون واژه هم بخشی از دانش زبانشناسی است. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قرآن کریم، این پدیده بی‌همتا را از نظر زبا...

متن کامل

اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

چکیده به کارگیری زبان به عنوان پدیده ای اجتماعی و یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی، یکی از ویژگی های انسان اجتماعی به شمار می آید. مطالعات زبانی نیز در دنیای عرب تنها با نزول قرآن کریم پدیدار شد. واژه بخشی از زبان و مطالعه و بررسی چگونگی پیدایش، رشد و دگرگونی، معنا و نیز کارکردهای گوناگون واژه هم بخشی از دانش زبانشناسی است. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قرآن کریم، این پدیده بی همتا را از نظر زبا...

متن کامل

بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی

در سالهای اخیر شاهد نوزایی تحقیقات علمی در زمینة آزمون دانش واژگانیم (باکمن، 2000). اما توجه بیشتر محققان به بعدگستردگی واژگانی معطوف بوده است و دیگر جوانب این دانش مانند ژرفا، توان پذیرشی- فعال کمتر مورد توجه واقع شده است (رید،2007؛ نیشن، 2001؛ وشه و پریبخت، 1996) پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای پیش‌بینی دانش واژگان بااستفاده از چارچوب سه بعدی هنریکسن (1999) یعنی: گستردگی، ژرفا و پذیرشی- فعال در ...

متن کامل

بررسی ویزکی های شخصیتی در میان سطوح مختلف توانش زبانی

هدف تحقیق حاظر بررسی تاثیر سطح توانش زبانی زبان اموزان بر روی انکیزه، استقلال در یادکیری،اعتماد به نفس، خود کارامدی، نظم درونی، هدف مداری، و سبک های مختلف یادکیری زبان است. نتایج تشان داد که سطح توانش زبانی شرکت کنندکان هیج تاثیری در انکیزه، استقلال در یادکیری،اعتماد به نفس،خود کارامدی و سبک های مختلف یادکیری ندارد اما عامل موثری در نظم درونی، هدف مداری انها بشمار میرود.

بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی

Present study attempts to find the relationship between tolerance of ambiguity and the students' language proficiency. To this aim, 135 students were randomly selected among Shahed University students. Subjects took a CELT (A Standard Language Proficiency Test) and filled the MacLain's (1993) Second Language Tolerance of Ambiguity questionnaire. They were divided into two groups of low and high...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022