بررسی ارتباط عناصر تصویرسازی بر جذب مخاطب کتاب های داستانی کودک (گروه سنی ب وج)

پایان نامه
چکیده

تصویر در کتابهای داستان، دروازه ای برای ورود کودک به قلمرو خیال انگیز داستان ها و شعرهایی است که ابتدا به کمک خطها و رنگها در تصویر، و سپس واژه ها در متن توسط کودک جست وجو می شود و به کودک می آموزد که چگونه ارتباط میان خطها به ایجاد شکل و ارتباط میان رنگها به ایجاد حجم و واقعی جلوه دادن پدیده ها در فرآیند نقاشی می انجامد و شناخت دنیای پیرامونش با چه ویژگی هایی همراه است. پژوهش حاضر ، بر اساس برآورده شدن نیاز کودکان (گروه سنی ب و ج) به کتاب داستانی و خرید کتاب با کمک و هدایت والدین و هدف اصلی آن، اتخاذ روشهایی آگاهانه در تصویرگری کتاب کودک، با توجه به عناصر بصری در تصویرسازی (خط، شکل (فرم)، رنگ، بافت و ترکیب بندی) و یافتن راهکارها و شیوه های مناسب برای جذب مخاطب (کودک) می باشد، بررسی شده است. در بحث روش تحقیق این پژوهش، از نوع تحقیق کاربردی می باشد و روش تحقیق در این رساله آمیزه ای از روش کتابخانه ای و میدانی است. حجم جامع? آماری مورد مطالعه، کودکان (دختر و پسر) 6-9 سال (گروه سنی ب و ج) شهر مشهد به تعداد (195183) می باشد. حجم نمون? آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران در این تحقیق، 307 نفر می باشد که والدین کودکان، ناشران، تصویرگران در این زمینه پاسخگوی سوالات پرسشنامه بودند. نمونه گیری هدفمند بر اساس همکاری مدیران مدرسه، بررسی و تحلیل اطلاعات جمع بندی شده از پرسشنامه ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آماره این کای دو (مجذور خی) می باشد، استفاده شده است. هر شش فرضیه مورد آزمون قرار گرفته که نهایتا با توجه به اینکه سطح معنی داری در هرشش فرضیه کوچکتر ا ز 5 %. گردیده است ، هم? آن ها تایید گردیدند . در بحث نتیجه گیری، شیو? تصویرسازی کتاب کودک در روند یادگیری کودکان در مطالب نقش اساسی دارد. در نمون? اولیه به دست آمده، کودکان مورد بررسی (6 تا 9 سال) در مجموع توانستند تصاویر را بر اساس داستانها دنبال کنند و معنا و مفهوم رخدادها را در صفحه های پیاپی درک کنند. میزان واکنش دختران نسبت به نشانه ها بیش از پسرها بود و دختران 9 ساله و 8 ساله بیش از 6 ساله ها واکنش نشان دادند. کودکان 6 و 7 ساله بیش از 9 ساله ها توانستند با تخیل داستان ارتباط برقرار کنند. این بررسی به روشنی نشان داد که کودکان 6 تا 9 ساله مورد آزمون بنا به ویژگی های سنی خود می توانند با داستانهای تصویری ارتباط فعال برقرار کنند. تصویرها را به خوبی درک و سیر داستانی را در کتابهای تصویری به راحتی دنبال کنند.

منابع مشابه

بررسی جاذبه ها و دافعه های تصویری در تصویرسازی کتابهای داستانی کودک در گروه سنی الف و ب

کودکان در عالمی کاملاً بصری زندگی می کنند، آن ها بیشتر اوقات قادر نیستند شکل چیزی را که درباره اش می شنوند، در ذهن شان تصور کنند. بنابراین، حتی کلمات بسیار ساده نیز برای شان عجیب است. کودکان برای کاوش در محیط اطراف و فهم دنیا، از شکل ظاهری اشیا یا بازنمایی آن بهره می گیرند. تهیه انواع کتاب های تصویری برای لذت بردن کودکان، از بهترین راه های بالا بردن شعور بصری آنان است. پژوهش حاضر با هدف پیدا ...

15 صفحه اول

بررسی المانهای تصویری در تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان گروه سنی الف و ب از سال 1375 تاکنون در ایران

کودکان سرمایه های هر جامعه ای به شمار می آیند و آموزش به این گروه از افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تصویر و تصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی و زبان بین المللی تمامی کودکان جهان می باشد که همه آن ها این زبان را به خوبی متوجه می شوند. در این میان، تصویر کودک و به تصویر کشیده شدن آن از همه مهم تر می باشد زیرا معرف فرهنگ و شخصیت او در هر جامعه ای است. در این پایان نامه به بررسی المان های...

15 صفحه اول

آسیب شناسی ارتباط میان متن و تصویرسازی در کتابهای داستانی کودکان(1370 تا 1380)و ارزیابی تاثیر آن بر ادراک کودکان پسر 7 تا 9 ساله در مشهد

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی کتابهای داستانی تصویرسازی شده با شیوه ای مناسب در ادراک کودکان دبستانی(گروه سنی 7تا 9 سال)در ناحیه های 3و4 مشهد اجرا شد. بدین منظور ازبین دانش آموزان پسر در نواحی مذکور که 450 نفر بودند,تعداد90نفر بعنوان گروه نمونه به روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند که به پرسشنامه ی محقق ساخته ی سنجش ادارک بصری کودک پاسخ دادند وهمچنین کتابهای داستانی گروه سنی "ب" ازنظرمحقق به دو...

15 صفحه اول

طراحی جلد کتاب با استفاده از تکنیک تصویر سازی – پروژه عملی : طراحی جلد کتاب با استفاده از تکنیک تصویر سازی

طراحی کتاب و طراحی جلد کتاب از شاخههای مهم طراحی گرافیک میباشد که طراحی جلد کتاب به شیوه تصویرسازی برای مخاطب بزرگسال در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. حضور تصویرسازی در طراحی جلد کتاب، به عنوان عاملی موثر در تبلیغات میتواند مورد توجه قرار بگیرد. این شیوه در ارتباط با مخاطب کودک و بزرگسال مورد استفاده قرار میگیرد که در ادبیات کودکان نمود بیشتری داشته است. طراحی جلد کتاب به شیوه تص...

15 صفحه اول

مقایسه تطبیقی تصویرسازی های قدیم و جدید از افسانه های ایرانی و تاثیر آن در آموزش و پرورش خلاقیت کودکان (گروه سنی ب)

در این پایان نامه به بررسی تصویرسازی های انجام شده از افسانه های ایرانی از ابتدا تا به امروز پرداخته شده است. با توجه به این مسئله که یکی از بهترین روش ها برای آموزش و آشنا کردن کودکان با هویت تاریخی خود و همچنین پرورش تخیل و خلاقیت در آنها، مصور کردن افسانه ها در قالب کتاب کودک می باشد در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه تصویرسازی در ایران و ابتدائی ترین کتاب های مصور شده از جمله کتاب ارژنگ ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}