شبیه سازی و شکل دهی مقاوم پرتو در شبکه های توزیع شده مبتنی بر رله

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق و کامپیوتر

دانشجو : محمد امین ملکی صدر

استاد راهنما : محمود احمدیان عطاری

سال انتشار:1392

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : شکل¬دهی پرتو در شبکه¬های مشارکتی- شبکه توزیع شده همتا به همتا- خطای تخمین کانال- مساله بهینه سازی ماتریس¬های نیمه معین مثبت- مساله بهینه سازی مخروطی-

چکیده

در این پایان نامه یک شبکه اقتضایی با تعدادی جفت فرستنده و گیرنده و تعدادی رله با هدف یافتن ضرایب شکل دهی پرتو در رله ها به منظور کنترل توان ارسالی رله ها در نظر گرفته شده است. در این مساله هر فرستنده می خواهد از طریق شبکه اقتضایی رله ها اطلاعات خود را به گیرنده مورد نظر خود برساند همچنین فرض بر این است که به دلیل نبود کانال پس خورد مناسب، تخمین ناصحیح اطلاعات کانال و ماهیت متغیر با زمان بودن کانال، اطلاعات کامل وضعیت کانال در دسترس نیست. برای مقاوم کردن مساله در برابر تغییرات ضرایب کانال روش آماری را به عنوان راه برد حل مساله برگزیده ایم به این صورت که خطای ناشی از تخمین صحیح ضرایب را با یک متغیر تصادفی با توزیع گوسی به میانگین صفر و واریانس معلوم مدل نموده ایم. در این جا هدف حل کردن مساله حداقل نمودن توان ارسالی در رله ها، به شرط آنکه احتمال برآورده نمودن کیفیت سرویس از یک آستانه مشخص بیش تر باشد است. با توجه به این که قید احتمالی اولیه ساختار محدب ندارد، حل این مساله در حالت کلی امکان پذیر نیست. در نوآوری مطرح شده در این پایان نامه، برای حل این مساله، با استفاده از یک روش آماری یک کران پایین برای مساله به دست آورده ایم و نشان داده ایم که این کران پایین یک مساله نامحدب با قید رتبه ماتریسی است. با استفاده از روش رها سازی این مساله را به یک مساله محدب تبدیل نموده ایم. برای یافتن جواب-های مساله نامحدب اولیه از روی جواب های مساله رهاشده از الگوی تصادفی سازی در حالت کلی استفاده شده است. در قسمت شبیه سازی بررسی و مقایسه میزان مقاوم بودن روش مطرح شده در این پایان نامه در برابر تغییرات ضرایب کانال و همچنین مقایسه روش تصادفی سازی و حل مساله رها سازی شده به ازای تعداد کاربران مختلف، مقادیر مختلف واریانس خطا و احتمال قطع های مختلف می پردازیم.

برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در سال های اخیر استفاده از ایده مخابرات مشارکتی توجه فراوانی را به خود جلب نموده است. مخابرات مشارکتی به عنوان راه حل مناسبی برای کاهش اثرات مخرب فیدینگ مطرح است. نیاز روزافزون به طیف فرکانسی نیز منجر به پیشنهاد شبکه های رادیویی شناختگر گردید. با تلفیق این دو روش شبکه هایی به نام شبکه های شناختگر مبتنی بر رله معرفی شده است. در این پایان نامه مساله شکل دهی پرتو در این شبکه ها مورد بررسی قرار می ...

شبکه رادیوی شناختگر (cr) به دلیل ارائه روشی در جهت استفاده بهینه از طیف فرکانسی، توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. در روش underlay، ارتباط بین کاربران ثانویه در حضور کاربران اولیه، هم زمان و بر روی یک طیف فرکانسی یکسان و همچنین با تضمین اینکه تداخل حاصل از یک سطح آستانه بیشتر نباشد، امکان پذیر می باشد. در این پایان نامه با آگاهی از اینکه تعداد کاربران تخصیص یافته در روش overlay بیشتر می باشد...

در سال های اخیر، مخابرات مشارکتی برای پاسخ به نیاز روز افزون برای ارسال با نرخ بالا و افزایش کیفیت لینک های بی سیم توجه فراوانی را به خود جلب نموده است. از میان تکنیک های رله مشارکتی، شکل دهی پرتو در رله به دلیل قابلیت آن در افزایش کیفیت عملکرد شبکه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پایان نامه، نخست، یک روش توام انتخاب چند رله و شکل دهی توزیع شده پرتو در شبکه های حسگر بی سیم پیشنهاد شد...

دایورسیتی مشارکتی می تواند افزایش چشم گیری در ظرفیت شبکه های بی سیم فراهم کند که بوسیله گره های موبایل در شبکه که به برقراری ارتباطات یکدیگر کمک می کنند، محقق می شود. این دایورسیتی به عنوان یکی از راه های موثر برای غلبه بر اثرات مخرب کانال همانند فیدینگ چندمسیره، سایه افکنی ، تلفات مسیر و تداخل، مطرح است. رله ها در این سناریو با کمک کردن به رله منبع، نسخه هایی از سیگنال منبع را به مقصد رسانده و...

در این پایان نامه یک شبکه رادیو شناختگر چندسلولی در نظر گرفته شده است. هر سلول شبکه ثانویه شامل یک ایستگاه پایه و تعدادی کاربر ثانویه تک آنتنه است. هدف این پایان نامه ، شکل دهی پرتو مقاوم در شبکه ثانویه با فرض در دسترس نبودن اطلاعات کامل کانالهای کاربران ثانویه و اولیه است. اطلاعات کانال به دو صورت ضرائب لحظه ای کانال و کواریانس ضرائب کانال در ایستگاه های پایه قابل فراهم است. برای مقاوم کردن مس...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود