بررسی اثر آتشسوزی بر مراتع کوهستانی خرم آباد (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی گردنه زاغه)

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست

دانشجو : فاطمه حسنوندی

استاد راهنما : غلامعلی حشمتی رضا سیاه منصور

سال انتشار:1392

کلمات کلیدی : آتش سوزی- حفاظت خاک- فرم رویشی- درصد پوشش-

چکیده

چکیده آتش سوزی وسیله ای موثر برای کنترل گونه های گیاهی نامطلوب و ناخواسته در مراتع و افزایش بهره وری دام است. این پژوهش با هدف بررسی اثر آتش سوزی بر تراکم و پوشش سطحی فرم های مختلف رویشی گیاهان مرتعی انجام گرفت، مراتع ارتفاعات بلومان زاغه در استان لرستان جهت این مطالعه انتخاب شد. برای این منظور در هر یک از مناطق شاهد و آتش سوزی شده 6 ترانسکت 200 متری با فاصله 100 متر از هم در نظر گرفته شد و اطلاعات مربوط به لیست فلورستیک، درصد تاج پوشش، تراکم گونه ها، خاک لخت اندازه گیری، با استفاده از نرم افزار spss و با کمک آزمون تی تست، اختلاف میانگین پارامترهای جوامع آتش سوزی شده و شاهد ارزیابی شد. آتش سوزی باعث شده است که درصد تاج پوشش گراس های یک ساله از 9/10 درصد به طور میانگین به مقدار 30/31 و گیاهان بوته ای خشبی از 02/35 به 67/3 درصد برسد، همچنین تراکم بوته های خشبی از 53/3 پایه در هر مترمربع به 98/0 مترمربع و فورب های چندساله از 66/2 به 20/11 پایه در متر مربع برسد. نتایج نشان داند که میزان تراکم گونه ها در منطقه آتش سوزی شده بیشتر از شاهد می باشد در مقابل به دلیل بیشتر بودن پوشش گیاهی و لاشبرگ و کاهش سنگ وسنگریزه، منطقه شاهد از حفاظت بیشتری برخوردار است. بعد از آتش سوزی تنوع گونه ای افزایش یافته است. نتیجه کلی این که می-توان در مورد اجرای آتش سوزی های کنترل شده، به عنوان روشی اصلاحی در اکوسیستم های مختلف مرتعی اعلام نظر نمود.

برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آتش‌سوزی عامل اساسی در تغییرات اکوسیستم‌های مرتعی و حوزه‌های آبخیز است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آتش‌سوزی بر خصوصیات کمی و کیفی رویشگاه و حفاظ پوششی خاک در برابر قطرات باران در مراتع مورد مطالعه است. منطقه انجام بررسی، ایستگاه تحقیقاتی گیاهان مرتعی گردنه زاغه در 35 کیلومتری شمال شرقی خرم‌آباد با عرض جغرافیایی °33 و ′29 شمالی و °48 و ′42 طول شرقی با ارتفاع متوسط 1960 متر از سطح دریا است. این...

بهره برداری بیش از حد در بسیاری از مراتع ایران، یکی از علل مهم تخریب و انهدام مراتع است. بر اثر چرای مفرط دام های اهلی پوشش گیاهی مرتع از بین رفته وخاک عاری از پوشش گیاهی شده و در معرض فرسایش قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر قرق بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، مطالعه ای در ایستگاه تحقیقاتی زاغه واقع در استان لرستان صورت گرفت. بدین منظور در دو منطقه تحت چرا و قرق شده، 10 نمونه خاک به روش تصادفی - ...

این بررسی در ایستگاه تحقیقاتی گیاهان مرتعی گردنه زاغه در استان لرستان انجام شد.تعداد 440 پایه در هر سال و 2200 پایه در 5 سال به روش قطع و توزین در داخل و خارج منطقه قرق بررسی شد. اختلاف وزن بین پایه ها در دو عرصه، مقدار مصرف را نشان می‌دهد. نتایج نشان داد، بین مقدار میانگین تولید و مصرف گونه ها در ماه ها و در گونه های مختلف در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود دارد (01/0P

هدف از این تحقیق بررسی اثرات قرق بر پوشش سطحی، حفاظت و خصوصیات خاک در مراتع گردنه زاغه واقع در 35 کیلومتری شمال شرقی خرم‌آ‌باد می‌باشد. به این منظور از کوادرات‌های ثابت با ابعاد 50×60 سانتی‌متر استفاده شد که به فاصله 5/1 متر از هم بر روی ترانسکت‌ها بر روی زمین پیاده شدند و بر روی هر ترانسکت 10 کوادرات مستقر شد. تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق در داخل آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعدا...

هدف از این تحقیق بررسی اثرات قرق بر پوشش سطحی، حفاظت و خصوصیات خاک در مراتع گردنه زاغه واقع در 35 کیلومتری شمال شرقی خرم آ باد می باشد. به این منظور از کوادرات های ثابت با ابعاد 50×60 سانتی متر استفاده شد که به فاصله 5/1 متر از هم بر روی ترانسکت ها بر روی زمین پیاده شدند و بر روی هر ترانسکت 10 کوادرات مستقر شد. تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق در داخل آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعدا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود