فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی زولمیتریپتان 5 میلی گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

پایان نامه
چکیده

قرصهای باز شونده ی دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از 1 دقیقه بدون بر جای? ?گذاشتن باقیمانده ای از خود، در حفره ی دهان باز میشوند. هدف از این تحقیق تهیه و ارزیابی قرصهای? ?سریع باز شونده دهانی زولمیتریپتان mg5 میباشد.زولمیتریپتان از خانواده تریپتان هاست که در درمان میگرن با یا بدون اورا استفاده می شود. در این? مطالعه، قرصهای سریع باز شونده ی دهانی زولمیتریپتان با روش تراکم مستقیم تهیه شده اند. در این پایاننامه? ?از باز کننده های کراس کارملوز سدیم، سدیم? ?استارچ گلیکو?ت و کراس پوویدون با درصدهای مختلف استفاده گردید. بعد از انجام مطالعات پیش فرمو?سیون روی پودر،? ?آزمایشهای کنترل فیزیکوشیمیایی شامل قطر، ضخامت، یکنواختی وزن، فرسایش، سختی، زمان باز شدن و? ?نیز تستهای تعیین مقدار ماده ی موثره و نیز آزمایش انح?ل را روی تمام فرمو?سیونها انجام دادیم. در? ?نهایت فرمو?سیون برتر برای بررسی طعم انتخاب گردید. در این مرحله از شیرین کنندهها و طعم دهندههای? ?مختلف با درصدهای گوناگون استفاده کردیم و در نهایت فرمو?سیون با با?ترین پذیرش طعم به عنوان? ?فرمو?سیون برتر شناسایی شد. به دلیل عدم وجود این شکل دارویی در بازار ایران، امید است که بتوانیم این? ?محصول را در یکی از کارخانجات داخلی به طور انبوه تولید سازیم.

منابع مشابه

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی اندانسترون 8 میلی گرم و بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن

از جمله سیستم های دارو رسانی که امروزه در بازار دارویی جهانی مورد توجه قرار گرفته اند قرص های سریع باز شونده دهانی می باشند، که با تبدیل به حالت مایع در تماس با بزاق، مزایای مربوط به اشکال جامد به ویژه پایداری را، در کنار ویژگی های مطلوب یک شکل دارویی مایع به ویژه بلع و جذب پری گاستریک دارا می باشند. بدین ترتیب شروع اثر سریع تر و فراهم زیستی بیشتر برای آن ها قابل پیش بینی است. قرص های سریع باز ...

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین 100میلی گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرص های سریع باز شونده دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در سه دهه اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این قرص ها در تماس با بزاق دهان در عرض کمتر از 1 دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقی مانده ای از خود به سرعت تجزیه شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می گردند و در نتیجه به سادگی بلعیده می شوند و به راحتی جذب پری گاستریک دارند. هدف ...

فرمولاسیون قرص زیر زبانی بوپرنورفین (2 میلی گرم)/نالوکسان (0.5 میلی گرم) و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرص های زیر زبانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از 1 دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقیماند های از خود، زیر زبان باز می شوند. هدف از این تحقیق تهیه و ارزیابی قر صهای زیر زبانی بوپرنورفین(2میلی گرم)/نالوکسان(0.5میلی گرم) می باشد که از خانواده اپیوئیدها هستند. که بوپرنورفین، آگونیست گیرنده های اپیوئیدی µ(mu) و نالوکسان آنتاگونیست این گیرنده ها است و این ترکیب به شکل گسترده برای درمان ترک ...

تهیه فرمولاسیون قرص سریع بازشونده دهانی آلپرازولام و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرصهای سریع باز شونده دهانی odt = oral disintegration tablets) ( از جمله سیستمهای دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنووان جوایگزینی بورای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرصها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانولهای ریز قابل حول می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پ...

فرمولاسیون وکنترل فیزیکوشیمیایی قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم

فرمولاسیون وکنترل فیزیکوشیمیایی قرص سیتاگلیپتین می باشد

فرمولاسیون و کنترل برون تن قرص سریع باز شونده تیزانیدین

قرص های سریع باز شونده دهانی odt = oral disintegration tablets) ( از جمله سیستم های دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرص ها در تماس با بزاق دهان به سرعت تجزیه شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پر...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023