اثر سیلیسیم در افزایش تحمل به تنش شوری میخک (dianthus caryophyllus) و بنفشه فرنگی (viola tricolor)

پایان نامه
چکیده

پژوهش های قبلی نشان داد که سیلیسیم می تواند در متحمل نمودن گیاهان به تنش ها به خصوص تنش شوری موثر باشد. لذا در این مطالعه اثر تیمار سیلیسیم در سه سطح ( 0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) بر روی خصوصیت های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاهان بنفشه فرنگی و میخک، تحت شرایط تنش شوری کلرید سدیم ( 0، 70 و 120 میلی-مولار) مورد ارزیابی قرار گرفت. برخی شاخص های رویشی از جمله طول، وزن تَر و خشک ریشه و اندام هوایی و صفت های فیزیولوژیکی مانند درصد نشت الکترولیت ها، کلروفیل کل، محتوای نسبی آب برگ و فعالیّت آنزیم های گایاکول پراکسیداز (pod)، اسکوربات پراکسیداز (apx) و کاتالاز (cat) در طول دوره ی آزمایش اندازه گیری شدند. در پایان آزمایش کل گیاهان از خاک خارج شدند و برخی از ویژگی های مرفولوژیکی آنها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تیمار سیلیسیم مانع کاهش معنی دار وزن تَر و خشک و عمق نفوذ ریشه در میخک و بنفشه فرنگی در شرایط تنش شوری شده است؛ ولی تأثیر معنی داری روی طول اندام هوایی نداشته است. همچنین تیمار سیلیسیم مانع افزایش نشت یونی برگ ها در شرایط تنش شوری شد. محتوای نسبی آب برگ و کلروفیل کل برگ های میخک نسبت به بنفشه فرنگی در شرایط شوری با کاربرد سیلیسیم بالاتر بوده است. کاربرد سیلیسیم در گیاه میخک باعث افزایش فعالیّت آنزیم apx گردید، از طرفی فعّالیّت آنزیم های pod و cat را هم در برگ های بنفشه فرنگی و میخک افزایش داده است. به نظر می رسد، تیمار سیلیسیم تحمل به تنش شوری را با افزایش رشد ریشه ها و تقویت سیستم آنتی اکسیدان های آنزیمی همچنین حفظ محتوای نسبی آب و کلروفیل برگ افزایش داده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تیمارهای شیمیایی؛ حرارتی و مرحله برداشت بر روی طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک Dianthus caryophyllus L.

اثر دما (C°., C°2 و C°4 درجه حرارت اطاق)؛ مرحله فیزیولوژیکی در زمان برداشت (حالت های باز و غنچخ) و تیمارهای شیمیایی (STS, Ag, 8-HQ.Su و آب) بر روی خواص بریده میخک در یک طرح آماری فاکتوریل کاملا تصادفی بررسی گردید. گل میخک بلژیکی از گلخانه ای در شهرستان محلات تهیه شد همچنین میخک مورد نیاز در گلخانه های باغبانی دانشکده کشاورزی کرج پرورش داده شد. طول عمر شاخه های بریده گل؛ وزن تازه و درصد مواد جام...

متن کامل

بررسی میزان انباشتگی سرب در قسمت‌های مختلف گیاه بنفشه (Viola tricolor) و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو سرب

امروزه آلودگی خاک­ها به فلزات سنگین، یکی از نگرانی­های مهم زیست محیطی به شمار می­رود. در بین فلزات سنگین، سرب به دلیل، اثراتی که می­تواند بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد، به عنوان یکی از نگرانی­های اصلی به شمار می­رود. مهم­­ترین منبع آلودگی فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا معادن، پسا­ب­های صنعتی، کودهای شیمیایی و آفت کش­ها می­باشند. به منظور بررسی جذب سرب به وسیله گیاه زینتی بنفشه (Viola t...

متن کامل

اثر گاما- آمینو بوتیریک اسید روی فیزیولوژی پس از برداشت گل میخک dianthus caryophyllus l.))

اثر گاما- آمینو بوتیریک اسید روی فیزیولوژی پس از برداشت گل میخک dianthus caryophyllus l.))

بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه viola tricolor (بنفشه تزئینی) وviola odorata (بنفشه معطر) بر آسیب ناشی از محرومیت سرم/گلوکز سلول های pc12

چکیده مقدمه: مرگ سلولی ناشی از محرومیت از سرم / گلوکز در سلول pc12مدل مناسبی جهت بررسی ایسکمی مغزی و بیماریهای تحلیل برنده اعصاب) (neurodegenerative میباشد. گیاه بنفشه در طب سنتی بعنوان یک آنتی اکسیدان شناخته شده است. مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات محافظت کننده احتمالی دو گونه از گیاه بنفشه در مرگ سلولی ناشی از محرومیت از سرم /گلوکز در سلول عصبی pc12 که مدل برون تنی ((in vitro ایسکمی مغزی است انج...

15 صفحه اول

بررسی اثر اشعه فرابنفش (uva , b) بر ساختارتشریحی گیاه بنفشه سه رنگ ( (viola tricolor l.و مقدار فلاونوئیدهای آن در مراحل مختلف تکوین

پرتو فرابنفش قسمتی از طیف خورشید است که دارای انرژی بالایی است و بر اساس طول موج به سه طیف ( nm400-320a (،nm) 320-280b ( ، nm) 280-100c (، تقسیم می شود. گیاهان بیش از سایر موجودات در معرض این اشعه قرار دارند بدین دلیل گیاهان برای حفاظت از خود سازوکارهای دفاعی شامل مکانیسم های آنزیمی و غیر آنزیمی در مقابل این اشعه در خود ایجاد می نمایند. از این سازوکار دفاعی می توان در مورد گیاهان دارویی استفاده...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}