ارزیابی اثرات توسعه فیزیکی شهر بهاباد در تخریب اراضی کشاورزی

پایان نامه
چکیده

شهرهای ایران در سالهای اخیر دارای رشد فیزیکی شدیدی بوده اند. دلایل عمده این امر افزایش جمعیت و همچنین مهاجرت می باشد که باعث شده شهرها به دلیل عدم وجود برنامه ریزی دقیق و مطالعه و بررسی اراضی جهت توسعه شهر، بستر فیزیکی خود را بر روی اراضی نامناسب از نقطه نظر عوامل طبیعی و غیر طبیعی گسترش دهند. از پیامدهای توسعه کالبدی شهرها نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر بوده است که در حقیقت باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیکی در شهرها شده است. شهر بهاباد واقع در استان یزد به عنوان یک شهر میانی شاهدی بر این مدعاست که گسترش کالبدی شهر بدون برنامه ریزی و ملاحضات زیست محیطی سبب گسترش به سوی پهنه های اراضی کشاورزی و باغی شده است. هدف این پژوهش نشان دادن پهنه های گسترش یافته در اراضی کشاورزی است جهت رسیدن به این امر کاربری های شهری در دو دوره آماری 1365و 1385 و میزان توسعه شهر در این دو دوره مورد ارزیابی قرار گرفت.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای استخراج داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده، ضمن آنکه نقشه های ارائه شده و اطلاعات مربوط به آن ها در محیط نرم افزاری gis تهیه شده است. بدین ترتیب نقشه کاربری اراضی و میزان توسعه شهر در دو دوره آماری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله نشان دهنده آن است که توسعه فیزیکی شهر موجبات تغییر کاربری زراعی باغی یا به تعبیر دیگر بلعیدن72/511 هکتار از اراضی کشاورزی و تبدیل آن ها به سایر کاربری ها را در پی داشته است در حالی که حدود 50 درصد از اراضی داخل شهر بایر است و فضاهای زیادی برای ایجاد کاربری های جدید وجود دارد و نیازی به گسترش شهر به طرف حاشیه نیست.

منابع مشابه

ارزیابی توسعه فیزیکی شهر ارومیه به منظور حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی

در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است. این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری هم­چون کاهش پوشش گیاهی، افزایش دمای محیط و تخریب زمین­های مرغوب کشاورزی شده است. در این رابطه یکی از راهبردهایی که سبب بهینه­سازی بافت فیزیکی شهری و کاهش خسارت­ها زیست محیطی شده، استفاده از تکنیک­های نوین سنجش از راه دور می­باشد که توانسته نقش ...

متن کامل

ارزیابی توسعه فیزیکی شهر ارومیه به منظور حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی

در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است. این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری هم­چون کاهش پوشش گیاهی، افزایش دمای محیط و تخریب زمین­های مرغوب کشاورزی شده است. در این رابطه یکی از راهبردهایی که سبب بهینه­سازی بافت فیزیکی شهری و کاهش خسارت­ها زیست محیطی شده، استفاده از تکنیک­های نوین سنجش از راه دور می­باشد که توانسته نقش ...

متن کامل

ارزیابی توسعه فیزیکی شهر فارسان و تاثیر آن بر کاربری اراضی کشاورزی

توسعه فیزیکی و رشد جمعیتی شهرهای ایران تا چند دهه پیش روند افزایشی هماهنگ و متعادلی داشته است، تحولاتی که در حوزه های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته رشد و توسعه فضایی شهرها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. توسعه فیزیکی شهرها فرایندی است متأثر از عوامل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است. توسعه فیزیکی شهرها از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصا...

روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس‌آباد استان قم

Salinization and alkalization are considered spatiotemporal dynamic soil degradation processes. In order to investigate the effects of agricultural activities on land degradation and soil salinity, Shamsabad area in Qom province was selected. Aerial photos (1955) and satellite images (1990-2002) were used to examine the changes in land use. Soil samples were collected from 25 locations in the s...

متن کامل

روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس‌آباد استان قم

Salinization and alkalization are considered spatiotemporal dynamic soil degradation processes. In order to investigate the effects of agricultural activities on land degradation and soil salinity, Shamsabad area in Qom province was selected. Aerial photos (1955) and satellite images (1990-2002) were used to examine the changes in land use. Soil samples were collected from 25 locations in the s...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023