تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین مازندران

پایان نامه
چکیده

چکیده هدف از انجام این مطالعه برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین مازندران با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور بود. داده ها از 49776 گاو هلشتاین که بین سال های 1368 تا 1383 متولد شده بودند، بدست آمد. اجزاء واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات مختلف بر اساس مدل حیوان (تک صفته) به روش حداکثر درستنمایی محدود شده بدون استفاده از مشتق گیری (df reml) برآورد گردید. میزان وراثت پذیری برای تولید شیر و چربی و درصد چربی شیر بر اساس 305 روز شیردهی به ترتیب 22/0، 24/0 و 08/0 برآورد گردید. میزان همبستگی ژنتیکی بین صفات تولید شیر و چربی 99/0، بین تولید شیر و درصد چربی 1- و بین تولید چربی و درصد چربی 52/0 بود. روند ژنتیکی صفات مورد مطالعه با استفاده از تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال تولد برآورد گردید. میزان پیشرفت ژنتیکی برای تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر به ترتیب 791/6 کیلو گرم، 139/0 کیلو گرم و 04/0- درصد در هر سال برآورد گردید. میزان روند ژنتیکی برای تولید شیر و چربی مثبت و برای درصد چربی شیر منفی و معنی دار (p>0.01) بود. کلمات کلیدی: صفات تولیدی، پارامترهای ژنتیکی، df reml، گاو هلشتاین

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

این پژوهش به منظور آنالیز ژنتیکی طول عمر و صفات تولیدی (تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز) گاوهای هلشتاین ایران انجام شد. بنابراین از رکورد‌های متعلق به 90112 رأس گاو شیری در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده‌های مذکور مربوط به 759 گله بوده که طی سال‌های 1375 تا 1392 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع‌آوری شده بود. برآورد مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واریانس به رو...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استف...

متن کامل

تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و باروری گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق داده‌های 15 گله گاو هلشتاین در ایران طی سالهای 1360 تا 1386 برای بررسی اثر تولید شیر بر باروری و برآورد همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات باروری استفاده شدند. صفات باروری مورد مطالعه شامل: تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی (INS)، فاصله گوساله زایی (CI)، فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFS)، فاصله اولین وآخرین تلقیح (IFL)، تعداد روزهای باز (DO) و موفقیت در اولین تلقیح (SF) بود. دام‌ها بر اساس...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (...

متن کامل

اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین

کاهش تولید شیر روزانه در ارتباط با افزایش شمار سلول‌های بدنی تا 600,000 میلی‌لیتر سلول با استفاده از رکوردهای ماهانه جمع‌آوری شده برای یک دوره 9 ساله (1381-1389) نخستین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در 159 گله مختلف برآورد شد. داده‌های مورد استفاده شامل 181226 رکورد حاصل از 21469 گاو بود. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش نمره سلول‌های بدنی از 1 تا 5 و بالاتر، متوسط شیر تولیدی روزانه را تا 300...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023