× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر آموزش صورت محور تکلیف بنیاد بر یادگیری واژگان زبان آموزان ایرانی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : اعظم پیشادست

استاد راهنما : فرخ لقا حیدری اسماعیل نورمحمدی

سال انتشار:1392

کلمات کلیدی : آموزش صورت محور-

چکیده

abstract the present study was conducted in order to investigate the impact of an integrated model of form-focused and task-based instruction on iranian efl learners vocabulary learning and retention.it also aimed to detect efl learners attitude towards the implementation of form-focused task-based vocabulary instruction in the classroom. in order to address the purposes of this study, a sample of 60 elementary efl learners of junior high schools were selected based on their performance on a proficiency test (i.e., key english test). prior to the main study, the instruments of the study (pretest, posttest and questionnaire) were piloted on 20 efl learners of the similar age and proficiency level in order to check their reliability and validity. the learners knowledge of vocabulary items were pretested at the beginning of the study.participants were divided into two groups of control and experimental and the treatments of the study were administered. the experimental group received form-focused task-based vocabulary instruction as treatments and control group received traditional and routine methods of vocabulary instruction. two posttests (immediate and delayed) were conducted immediately after the end of treatment sessions and one week later to measure learners vocabulary learning and retention. the results of two samples t-tests showed that form-focused task-based instruction had a significant impact on learners vocabulary learning and retention. it was also found that the majority of the participants had a positive attitude towards their experience of vocabulary learning through form-focused task-based instruction. key words: form-focused instruction – task-based instruction – vocabulary learning – vocabulary recall and retention

منابع مشابه

این پژوهش به‌مقایسة تاثیر آموزش صورت‌محور با ترجمه، آموزش صورت‌محور بدون ترجمه و آموزش معنا‌محور بر یادگیری واژگان زبان دوم می‌پردازد. در این پژوهش 79 دانش‌آموز پسر دبیرستانی از شهرستان قوچان، که بطور تصادفی انتخاب شدند در سه گروه آموزشی شرکت کردند. در انجام پژوهش، در 10 جلسه، به‌هر یک از گروه‌های آموزشی، به‌شکل متفاوتی واژگان مشترکی از زبان انگلیسی آموزش داده شد. روند آموزش در هر گروه شامل انج...

این پژوهش سعی دارد تا تأثیر آموزش تکلیف محور گروهی در مقابل آموزش تکلیف محور فردی را بر یادگیری کنش گفتاری درخواست در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت های معنا دار بین زبان آموزان پسر و دختر ایرانی از نظر آموزش تکلیف محور فردی و گروهی است. هشتاد و یک زبان آموز در این پژوهش شرکت کردند که شامل سی و هشت پسر و چهل و سه دختر بودند. ز بان آموزان بطور...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تکلیف های ساختار محور در مقایسه با روش سنتی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان آموزان دبیرستانی ایران می باشد.به منظور تعیین سطح و اطمینان از همگن بودن شرکت کنندگان یک آزمون استاندارد(ket) بین 80 دانش آموز پسر در مقطع اول دبیرستان برگزار شد.از این تعداد 60 دانش آموز که نمرات آنها یک انحراف معیار بالا و پایین تر از میانگین بود در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه آ...

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نق...

دیدگاه های واژگان محور زبان بر تدریس عبارات چند کلمه ای از طریق نرم افزارهای آموزش لغت به عنوان بخش مهمی از یادگیری زبان دوم، تاکید دارند. از سوی دیگر، مطالعات اخیر حاکی از تاثیر الگوهای اجتماعی–فرهنگی همچون تعامل گروهی و اجتماعی بر یادگیری لغت است. بنابراین، این مطالعه دو هدف را دنبال می کند: نخست، تاثیر دیدگاه های آموزش واژه نما با به کارگیری نرم افزارهای آموزشی و دوم، تاثیر التقاطی روش های ی...

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی بطور کلی call (یادگیری زبان با کمک کامپیوتر)  یک حوزه ی جدید در یادگیری زبان و بخصوص در یادگیری واژگان در زبان دوم می باشد. این مقاله تاثیر حاشیه نویسی چند رسانه ای را بر روی یادگیری واژگان در زبان دوم بررسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ی بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ای...