بررسی رابطه ی کمال گرایی و فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی با سبک های ترجیحی تدریس آنان

پایان نامه
چکیده

this study investigates the relationships between iranian efl teachers’ perfectionism, burnout and their teaching style preferences, and also the difference between male and female efl teachers and their teaching style preferences. to this end, a sample of 99 efl teachers (46 males and 53 females), who had years of teaching experience, were selected. the measurement scales used in this study were: a) ahwaz teachers’ perfectionism, a 27-item questionnaire, b) maslach burnout inventory, a 22-item questionnaire, and c) teachers’ teaching style preferences (grasha, 1994), including 40 items. for analyzing the gathered data between teachers’ perfectionism and burnout with their teaching style preferences, we used one-way anova. to see if there is any significant difference between male and female efl teachers and their teaching style preferences, the researcher ran a two-way chi-square test. the analysis showed: there is no significant difference between teachers perfectionism and teaching style preferences. also there was no difference between teachers burnout and their teaching style preferences. besides, it was found there is no significant association between male and female teachers teaching styles.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط میان سه بعد کمالگرایی و سه جزء فرسودگی شغلی در معلمان زبان انگلیسی در ایران

بسیاری از معلم ها از استرس و فرسودگی شغلی رنج می برند. کمال گرایی یکی از شاخصه های شخصیتی است که با استرس فزاینده، مقابله ی ناسازگارانه، و فرسودگی شغلی در ارتباط است. این تحقیق بر آن است تا رابطه ی بین سه بعد کمال گرایی (خود محور، دیگر محور و تحت تأثیر جامعه) و سه بعد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، زوال شخصیت و موفقیت شخصی افول کرده) را در معلم های زبان انگلیسی در ایران مشخص کند. علاوه بر این، از آ...

15 صفحه اول

بررسی فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی دررابطه با سن ، جنسیت و سابقه تدریس

این تحقیق به بررسی سطح فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی و عوامل احتمالی آن درمیان معلمان زبان انگلیسی که در موسسات زبان انگلیسی ارومیه مشغول به کار هستند پرداخته است. برای این منظور، یک گروه 140 نفری از معلمان زبان انگلیسی مرد وزن بطور تصادفی از موسسات زبان انتخاب شدند. پرسشنامه ای جهت جمع آوری اطلاعات شخصی از جمله سن، جنسیت وسابقه تدریس در میان شرکت کننده ها توزیع شد. پرسشنامه دیگری تحت عنوان پرسشنام...

رابطه سبک تدریس و خودپنداره با فرسودگی شغلی در معلمان زبان انگلیسی

پژوهش حاضر به منظور پیدا کردن رابطه ی سبک تدریس و خود پنداره با ابعاد سه گانه ی فرسودگی شغلی در بین معلمان زبان انگلیسی طراحی شده است. همچنین این مطالعه سعی بر آن دارد تا پیشگوهای فرسودگی شغلی را توسط سبک تدریس و خود پنداره معلمین دریابد. 110 معلم زبان انگلیسی (40 مرد و 70 زن) از بخش های آموزشی اعم از خصوصی و عمومی در مشهد در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات، سه پرسشنامه شامل پرسشنا...

هوش داستانی، مهارت های خود تنظیمی و فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایران: با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری

مقاله حاضر به بررسی رابطه میان هوش داستانی و مهارتهای خود تنظیمی روی فرسودگی شغلی روی معلمان زبان انگلیسی در می پردازد. برای این منظور، 125 معلم زبان انگلیسی از موسسات شهرمشهد انتخاب شدند. در ابتدا از معلمان خواسته شد به پرسشنامه های مهارتهای خود تنظیمی و فرسودگی شغلی پاسخ دهند.همچنین برای سنجش هوش داستانی معلمین از آنها خواسته شد تا در مورد دو موضوع صحبت کنند. موضوع اول مربوط به خاطره آنان از ...

بررسی ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با عملکرد آنها در تدریس زبان انگلیسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با عملکرد آنها در تدریس زبان انگلیسی در میان معلمان دبیرستان انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان­های شهر کرج بوده که در سال تحصیلی 95-94 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند. نمونه آماری این مطالعه 144 (58 زن و 86 مرد) معلم بود که انگلیسی را بعنوان ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}