اثربخشی زوج درمانی سیستمی شناختی گاتمن بر رضایت جنسی، بخشودگی، شادکامی و طرحواره های ناسازگار زوجین

پایان نامه
چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی سیستمی شناختی گاتمن بر افزایش بخشودگی، رضایت جنسی، شادکامی و کاهش طرحواره های اولیه ناسازگار زوجین بود. روش پژوهش: روش تحقیق آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل زوجینی بود که به دلیل مشکلات زناشویی به یکی از مراکز مشاور ی شهر کرج مراجعه کرده بودند. نمونه آماری شامل 80 نفر زن و شوهر (40 زوج) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و گواه (40 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای اندازه گیری، مقیاس رضایت جنسی هادسون، آزمون بخشودگی اینرایت و همکاران، مقیاس شادکامی آکسفورد، پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره های یانگ بود. گروه آزمایش در 10 جلسه زوج درمانی مبتنی بر رویکرد گاتمن شرکت کردند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و t همبسته تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد تکنیکهای زوج درمانی مبتنی بر نظریه شناختی سیستمی گاتمن میزان بخشودگی، رضایت جنسی و شادکامی را افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش طرحواره های محرومیت هیجانی، نقص و شرم و ایثار شده است و اثربخشی آن بعد از گذشت 2 ماه از مداخله، به طور معنادار ماندگاری داشته است.

منابع مشابه

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین

چکیده زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شادکامی به شیوة شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین  می باشد.  روش بررسی: این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. به این منظور، تعداد 30 زوج حاضر به شرکت در پژوهش شدند، سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه ...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین

چکیده زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شادکامی به شیوة شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین  می باشد.  روش بررسی: این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. به این منظور، تعداد 30 زوج حاضر به شرکت در پژوهش شدند، سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه ...

متن کامل

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز

هدف از انجام این مطالعه اثربخشی روایت درمانی بر طرح­واره­های ناسازگار اولیه، افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز بود. روش پژوهش تجربی (آزمایشی) و کاربردی بود. 30 زوج در آستانه طلاق با روش تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده­ها از پروتکل روایت درمانی، مقیاس پرسشنامه طرح­واره­های ناسازگار اولیه، پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس رضایت زناشویی انریچ استفا...

متن کامل

اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان طرح‏واره‏درمانی هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‏کننده به کلینیک به علت مشکلات زناشویی است. این پژوهش با طرح پژوهشی نیمه‏آزمایشی، در دو گروه آزمایش(12 زوج) و کنترل (12 زوج) که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، انجام شد. در دو مرحله رضایت زناشویی انریچ بر روی آن‏ها اجرا شد و از تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت تحلیل ...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان،بازسازی طرح واره های شناختی ناسازگاروکاهش تعارضات زوجین

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان، بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین ، انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده است. نمونه اماری این پژوهش شامل 20 زوج که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دوگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، هشت جلسه زوج درمانی شناختی- رفتاری دریافت کرده، ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}