طراحی و ساخت وکتور نوترکیب مبتنی بر مکانیسم rna silencing برای ایجاد مقاومت به ویروس cabyv

پایان نامه
چکیده

گیاهان خانواده کدوئیان دارای اهمیت خوراکی و همچنین داروئی در سراسر جهان می باشند. ویروس زردی شته زاد کدوئیان (cucurbit aphid-born yellow polerovirus: cabyv) یکی از شایع ترین ویروس های آلوده کننده کدوئیان در جهان است. ویروس cabyv کاهش محصول قابل توجهی را در خانواده گیاهی کدوئیان به خصوص خربزه و خیار از طریق کاهش تعداد میوه ایجاد می کند. تنها راه کاهش خسارت این ویروس استفاده از ارقام مقاوم و مبارزه با ناقلین آن است که روش دوم بدلیل هزینه بالا و مسائل زیست محیطی مورد تاکید نمی باشد. تحقیقات کمی در خصوص ایجاد مقاومت به این ویروس در کدوئیان صورت گرفته است. یکی از روشهای موثر برای ایجاد مقاومت به ویروس ها در گیاهان استفاده از مقاومت پاتوژن زاد (pathogen-derived resistance) است که بر اساس استفاده از ژن ها یا توالی های ویروسی و انتقال آنها به گیاه میزبان استوار است. پدیده خاموشی ژن پس از رونویسی (post-transcriptional gene silencing: ptgs) یا rna silencing یکی از این روش ها می باشد. در تحقیق حاضر برای بررسی امکان ایجاد مقاومت به ویروس cabyv با استفاده از سیستم ایجاد مقاومت ناشی از پاتوژن (مقاومت با واسطه rna) از ژن p0 ویروس استفاده گردید. در این تحقیق سازه ای طراحی شد که در آن قطعه ای از ویروس در جهت سنس و آنتی سنس در دو طرف اینترون و در مقابل پروموتور 35s در پلاسمید pfgc5941 قرار داده شد که پس از رونویسی حالت سنجاق سری به خود می گیرد. برای این کار با آغازگر های اختصاصی قطعه ??? بازی از orf0 که کد کننده پروتئین ممانعت کننده از rna silencing می باشد با pcr تکثیر گردید. با روش برش آنزیمی و لیگاسیون این قطعه ابتدا در جهت سنس مقابل پروموتور در پلاسمید قرار گرفت و سپس در جهت آنتی سنس و پس از اینترون وارد شد. این پلاسمید نوترکیب می تواند برای تراریزش و ایجاد مقاومت در گیاهان مختلف میزبان این ویروس بکار برده شود..

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی، ساخت و بیان وکتور نوترکیب ژن نوکلئوپروتیین ویروس هاری

Background: Rabies is an acute encephalitis that causes more than 60,000 deaths worldwide. The only way to save individuals bitten by a rabies-infected animal is the timely use of effective vaccines. Treatment with new generation vaccines is expensive. Therefore, there is a global movement towards the production of less expensive vaccines which retain and improve upon the quality and effectiven...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

ایجاد گیاه توتون مقاوم به ویروس pvx با استفاه از نانوتکنولوژی مبتنی بر مکانیسم rna silencing

چکیده از آنجا که بیماری های ویروسی سالیانه خسارات زیادی بر کشاورزی وارد می کنند، تلاش برای ایجاد گیاهان مقاوم به این بیماری ها همواره مورد توجه محققان بوده است. یکی از مهم ترین ویروس های بیماری زای خانواده سولاناسه، ویروس potato x potexvirus (pvx) می باشد که سبب ایجاد لکه های موزاییک سیستمیک در nicotiana tabacum می شود. در این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از تکنیک rna silencing و ترانسفورم کرد...

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس pvx با استفاده از مکانیسم rna silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس x سیب­ زمینی (potato x potexvirus: pvx) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک rna silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن p25 ویروس pvx در ن...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس pvx با استفاه از نانوتکنولوژی مبتنی بر مکانیسم rna silencing

ایجاد مقاومت اختصاصی به ویروس ها در گیاهان، با استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی، جنبه های جدیدی را برای کاهش خسارت ویروس ها فراهم کرده است. از جمله ی این ویروس ها، ویروس x در گیاه اقتصادی سیب زمینی می-باشد، که از مهمترین ویروس های خسارت آفرین این گیاه در سراسر جهان است و دارای اهمیت فراوانی در زیست فناوری می باشد. بررسی و مطالعه نقش پروتئین های ممانعت کننده از مکانسیم دفاعی طبیعی rna silencing،...

15 صفحه اول

تولید گیاه توتون مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

چکیده یکی از مهم­ترین ویروس­های بیماری­زای خانواده سولاناسه ویروس (PVX)Potato X virus  می­باشد که سبب ایجاد لکه­های موزاییک سیستمیک در توتون (Nicotiana tabacum L.) و خسارت اقتصادی به آن می­شود. بهترین روش مدیریت این بیماری استفاده از ارقام مقاوم توتون است. در این تحقیق جهت ایجاد گیاهان توتون مقاوم به PVX ابتدا سازه سنجاق­سری قطعه­ای 400 نوکلوتیدی از ژن P25 این ویروس که ممانعت کننده از RNA Sile...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023