بررسی عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

پایان نامه
چکیده

مطابق با مدل تصمیم گیری رست (1986)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد رفتاری مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند را، تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیّت قضاوت اخلاقی در حرفه حسابداری، قضاوت اخلاقی بیش تر از سایر مولفه های مدل رست مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی قضاوت اخلاقی یک شخص به عنوان متغیر وابسته، چندین عامل موثر است. عواملی که در این پژوهش ما به بررسی آن ها می-پردازیم و انتظار داریم فاکتورهایی موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی باشند از قرار زیر است: "آیین رفتار حرفه ای"، "محیط اخلاقی شرکت"، "فلسفه اخلاقی شخص"و "ویژگی های فردی نظیر سن، تجربه کاری، جنسیت و میزان تحصیلات"، با توجه به تصمیم های اخلاقی اخذ شده توسط حسابداران رسمی در عمل. این پژوهش برروی 115 نفر از حسابداران رسمی ایران صورت گرفته و داده های آن از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج آزمون فرضیه های 1 الی 3 پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مالتی نومینال انجام شده است حاکی از این است که: آیین رفتار حرفه ای مصوّب جامعه حسابداران رسمی، محیط اخلاقی شرکت، فلسفه اخلاقی فرد متغیرهای موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران است. آزمون فرضیه چهارم پژوهش با استفاده از آزمون t و آنالیز واریانس صورت پذیرفته است و بین ویژگی های فردی نظیر جنسیّت، سن، تجربه کاری، تحصیلات، و قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی هیچ ارتباط معناداری یافت نشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتار...

متن کامل

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتار...

متن کامل

عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران

زمینه: در خصوص اهمیت تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی در ارتقای اعتبار حرفه، این موضوع مطرح می‌گردد که چه عواملی باعث می‌شود تا ارزشهای اخلاقی حسابداران را ارتقاء بخشید. هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که چه عواملی را می‌توان در تصمیم‌گیری حسابداران رسمی کشور با اهمیت شمرد. به بیان دیگر، حسابداران رسمی در پایبندی به اخلاق حرفه‌ای چه عواملی را دخیل می‌دانند.   روش کار: از میان جامعه ...

متن کامل

عوامل موثر بر قضاوت‌های اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران

مقبولیت هر حرفه به میزان مسئولیت مورد پذیرش آن حرفه در جامعه، بستگی دارد. همچنین وفاداری اعضای حرفه به آیین نامه رفتار حرفه‌ای، لازمه‌ی بقای هر حرفه است. این پژوهش در صدد بررسی سطح مربوط بودن و اثربخشی آیین رفتار حرفه‌ای در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد تا بدین ترتیب راهکارهای احتمالی برای بهبود رفتار حرفه‌ای در بین حسابداران تعیین شود. داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آور...

متن کامل

عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

این تحقیق در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در...

متن کامل

تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران

چکیده حسابداری نقشی کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ملت ها ایفا می کند.استانداردهای اخلاقی به عنوان خصوصیت مهم حرفه حسابداری شناخته شده اند. سوال مهم این است که چه فاکتور هایی بر تصمیم های اخلاقی حسابداران تاثیر گذارند ؟ تحقیقات گذشته پیشنهاد می کنند که فاکتورهایی نظیر جنسیت ، سطح تحصیلات ، مذهب و تجربه کاری ممکن است با استانداردهای اخلاقی هر فرد مرتبط باشند. این تحقیق برای نیل به دو هدف ت...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022