روند شکل گیری بناهای مذهبی در دوره اشکانی

پایان نامه
چکیده

حکومت پارت به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین تمدن های ایران در دوران تاریخی مطرح است. با وجود وسعت و اهمیت زیاد این دوره تاریخی اطلاعاتی که از آن به خصوص در زمینه معماری مذهبی وجود دارد اندک است. هرچند کاوش های علمی باستان شناسی در دوران اخیر برخی از ناشناخته های فرهنگ و هنر دوره پارت را بازگو و روشن نموده، هنوز راهی طولانی باقی مانده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا حد امکان اطلاعات موجود درباره ی بناهای مذهبی دوره پارتی که در کتب و مقالات وجود دارند گردآوری شود. سپس این نیایشگاه های پارتی از نقطه نظر نقشه معماری، کاربری و گاهنگاری مورد بحث قرار گرفته اند تا تصویر واضحی از معماری مذهبی دوره پارت به دست آید. این نمونه ها بیانگر معماری دینی اشکانیان و سنن مذهبی آنان است که مطالعه همه جانبه آن ها در روشن ساختن زوایای پنهان فرهنگ و معماری دوره اشکانیان کمک فراوان می نماید. تعداد زیاد نیایشگاه های دوره پارتی در گستره جغرافیایی و تاریخی امپراتوری اشکانی، مبین اهمیت دین نزد آنان است. در عین حال تنوع معماری نیایشگاه ها تساهل مذهبی پارتیان را نشان می دهد. معماری مذهبی هر منطقه تحت تأثیر سنت های فرهنگی و موقعیت جغرافیایی آن منطقه شکل گرفته است. در قلمرو شرقی و غربی امپراتوری اشکانی در ساخت بناهای مذهبی از شیوه های معماری ایرانی، بین النهرینی و یونانی استفاده شده و عوامل اقلیمی بیشترین تأثیر را در ساخت بناهای مذهبی دوره اشکانی داشته است. مهم ترین ابداعاتی که در این خصوص به چشم می خورد استفاده از تاق در فضاهای بزرگ، ایوان و گنبد می باشد که در نیمه دوم امپراتوری پارتی به کار رفته است.

منابع مشابه

نقش تعهد مذهبی و هوش فرهنگی در شکل گیری ابعاد هویت دانشآموزان دوره اوّل متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعهّد مذهبی و هوش فرهنگی در ابـعاد هـویّت دانش‌آموزان است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مدارس دوره اوّل متوسطه ناحیه یک شهر اردبیل تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود که از بین جامعه آماری مدنظر 180 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطّلاعات سه پرسشنامه ابعاد هویّت، پرسشنامه تعهّد مذهبی و پرسشنامه هوش فرهنگی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توص...

متن کامل

بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول

چکیده زمان روی کارآمدن قاجارها، هیچگونه سیستم ارتباطی منظمی در کشور وجود نداشت. کشور از یک دوره نسبتاً طولانی جنگ و کشمکش های نیروهای سیاسی برای دست یابی به قدرت، آسیب جدی دید بود و بسیاری از زیرساخت های ارتباطی شبکه حمل و نقل خصوصاً چاپارخانه ها نابود شده بود. در زمان نادرشاه، حتی سربازان شاغل در این مراکز به میدان های جنگ فراخوانده شده بودند؛ در نتیجه هیچ سازمان رسمی جهت فرستادن اطلاعات ...

متن کامل

مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دوره قاجار

در هریک از انواع بناهای مذهبی و غیرمذهبی در کاشان عصر قاجار، وجود عواملی نظیر مسائل مختلف مذهبی، در طراحی و ساخت آثار معماری نقشی مهم و محوری دارند. ورودی بناهای کاشان در این دوره، در هر دو صورت مذهبی و غیرمذهبی، دارای بخش‌هایی است که در پلان اصلی آن طراحی شده و عمدتا شامل جلوخان، سکو، در ورودی، سردر، هشتی و دالان است. در این بناها، ورودی‌ها به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختمانی، دارای وجوه شب...

متن کامل

روند دگرگونی شعائر مذهبی بر روی سکه‌های دوره ایلخانی

جامعه ایرانی همگام با جوامع معاصر خود تحت تأثیر نوآوری‌ها و ارتباطات متقابل سایر دول قرار گرفت. الگوها و ابعاد هنری سایر ملل را به شیوه مطلوبی به عاریه گرفت و به نحوی با هنر و فرهنگ ایرانی تلفیق نمود که سبکی کاملاً ایرانی را به مخاطب معرفی نمود. سکه نیز از این مقوله مستثنی نیست. از زمانی که ایرانیان به تأسی از لیدی‌ها به ضرب سکه مبادرت نمودند، مسکوکات اولیة خود را با الهام از افکار و عقاید خویش ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023