تشخیص خودکار ضایعات سرطانی ملانوما از خوش خیم بطور مستقل از پایگاه داده

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی
  • نویسنده محمد امین محمدخان
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

پوست بدن انسان بدل?ل ا?نکه در معرض مستق?م با پ?رامون م?باشد ، ن?ازمند توجه خاص و مراقبتهای و?ژه است . ضا?عات پوست? از شا?ع تر?ن مشک?ت پوست م?باشند که به دو نوع عروق? و غ?رعروق?(م?نوس?ت?) تقس?م بندی م?شوند . ضا?عات م?نوس?ت? اکثرا از نوع خوش خ?م ودر بعض? موارد بدخ?م(م?نوما) م?باشند . ازآنجاکه درصد زنده ماندن شخص مبت? به سرطان م?نوما ، با ضخامت تومور رابط? عکس دارد ، لذا تشخ?ص بموقع ا?ن ب?ماری بس?ار ح?ات? است . پزشکان در تشخ?ص نوع ضا?ع? م?نوس?ت? از ?کسری و?ژگ?های ظاهری ضا?عه استفاده م?کنند ، ا?ن و?ژگ?ها بصورت مدون تحت عنوان قوان?ن و?ا اصـول? مطـرح شده اند که معتبــرتر?ن و مشهورتر?ن آنها ، قانونabcd است . ا?ــن قانون براساس و?ژگ?های رنگ ، م?زان تقارن ، اندازه و درصد ب? نظم? مرز ب?ن ضا?عه و زم?نه ، پا?ه گذاری شده است . از طرف? ?ک? از عوامل تأث?رگذار بر صحت تشخ?ص نوع ضا?عه توسط متخصص ، دراخت?ار داشتن تصو?ر واضح و دق?ق از محدوده متعلق به ضا?عه است ، تا پزشک بتواند و?ژگ?های موردنظر را بدرست? استخراج کند . ب?ش از دودهـه است که س?ستمهای تصو?رگر نوری با نام درماتوسکوپ ، جهت کمک به متخصص?ن در مشاهده ضا?عات پوست? ، به بازار ارائه شده است . با پ?شرفت تکنولوژی ، ا?ن س?ستمها اخ?را تبد?ل به س?ستمهای تصو?ربرداری کام? د?ج?تال شده اند . بنابرا?ن اخـذ تصاو?ر د?ـج?تال با دقــت با? و ذخ?ره سازی آنها در غالب بانکهای اط?عات? امکانپذ?ر شده است . هدف از ا?ن تحق?ق ، طراح? نرم افزاری به جهت تشخ?ص و تفک?ک ضا?عات م?نوس?ت? از ?کد?گر ، م?باشد . ا?ن نرم افزار م?تواند در کنار ?ک س?ستم تصو?ربرداری درماتوسکوپ? د?ج?تال ، منجر به تول?د ?ک ابزار تشخ?ص? شود که مشک?ت پزشکان ازقب?ل عدم تــوانا?? در تشخ?ص نــوع ضا?ــعات در مـراحل ابتـدا?? ب?مــاری را مرتفع کند . در طــراح? نرم افزار ، با بهره گ?ری از دانش پردازش تصو?ر ، اطـ?عات و و?ژگ?ها?? از تصاو?ر استخراج م?شود که مبنای ا?ن اط?عات ، قانونabcd است . در نها?ت با استفاده از و?ژگ? استخراج شده و ?ک طبقه بنـدی کننــده مناسب ، از نوع شبک? عصبــ? آموزش داده شده ، نوع هر ضا?عه م?نوس?ت? اعم از خوش خ?م ?ا بدخ?م تع??ن م?شود .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تفکیک تصویری ضایعات رنگدانه ای خوش خیم، دیسپلاستیک و بدخیم پوست با ترکیب طبقه بندها

ملانوما بدخیم ترین سرطان پوست است. این سرطان کشنده به سرعت پیشرفت می کند و با پیشرفت ضایعه، احتمال زنده ماندن فرد کاهش می یابد. بنابراین تشخیص سریع این سرطان آمار مرگ و میر ناشی از آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. ضایعات رنگدانه ای پوست به سه دسته ضایعات خوش خیم، دیسپلاستیک و ملانوما (بدخیم) تقسیم می شوند. ضایعه دیسپلاستیک، مرحله قبل از ابتلا به سرطان ملانوما است و افرادی که دارای ضایعه...

15 صفحه اول

مشخصه سازی پلاریزاسیونی ضایعات رنگدانه ای سرطانی از طریق تفسیر ماتریس مولر

سرطان ضایعات رنگدانه ای یا ملانوما در مراحل اولیه شباهت بسیاری به ضایعات رنگدانه ای خوش خیم دارد. درموسکوپ به عنوان رایج ترین ابزار تشخیصی، تنها مشخصات ظاهری و مورفولوژی ضایعه را مورد بررسی قرار می دهد که در تشخیص زودهنگام ملانوما کارایی لازم را ندارد. از اینرو مهمترین چالش پزشکی در این زمینه، فقدان وجود تکنیک تشخیصی توانمند برای تشخیص زودهنگام و غیرتهاجمی ملانوما در اولین مراجعه بیمار به پزشک ...

تعیین اعتبار ( validity) تشخیص سونوگرافی در خوش خیمی و بدخیمی های بزاقی و مقایسه آن با روش پاتولوژیک در مراجعین به بیمارستان فاطمه الزهرا بوشهر در طول سال 1390

بیان مساله: ضایغات غدد بزاقی از جمله ضایعات شایع سر و گردن محسوب می شوند که بر خلاف ضایعات بسیاری از قسمت هی بدن عمدتا نئوپلاستیک هستند این ضایعات شیوع یکسانی در زن ومرد دارند و نیز بیشتر در محدوده سنی 30 تا 85 سال دیده می شوند آدنوم پلئومورفیک شایع ترین ضایعه خوش خیم 63.3 در صد از مجموع ضایعات خوش خیم و کارسینوم موکو اپی درموئید شایع ترین ضایعه بد خیم (9.6 درصد از مجموع بدخیمی ها) محسوب می شون...

15 صفحه اول

تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی

در این مقاله، یک سیستم CAD به منظور شناسایی و تشخیص خوشه های میکروکلسیفیکاسیون در تصاویر ماموگرافی معرفی شده است. الگوریتم معرفی شده مرکب از سه مرحله اساسی است. در مرحله اول، تبدیل موجک روی تصاویر ماموگرافی اعمال شده و دو ضریب موجک به همراه دو ویژگی آماری به عنوان ویژگی های متمایز کننده پیکسل ها از نظر تعلق به یک دانه میکروکلسیفیکاسیون استخراج می گردد. سپس با استفاده از یک شبکه عصبی، دسته بندی ...

متن کامل

تشخیص خودکار سرطان ملانومای بدخیم پوست با استفاده از روشهای پردازش تصویر

ضایعه های پوستی دارای دو نوع خوش خیم و بدخیم هستند که نوع خوش خیم آنها به عنوان خال شناخته میشود. مطابق گزارش ثبت موارد سرطانی سال 1385، سرطان پوست شایعترین نوع سرطان در ایران است که در اصفهان نیز به عنوان سرطان اول تشخیص داده شده است. کشنده ترین نوع این سرطان، ملانوم بدخیم میباشد که در دهه های اخیر شیوع رو به افزایشی داشته است. ملانوم، در مراحل پیشرفته غیرقابل درمان است که این امر، اهمیت حیاتی...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}