بازسازی خودکار مدل سه بعدی ساختمان از داده های لیزر اسکنر هوایی با تاکید بر توسعه الگوریتم های خوشه بندی ابر نقاط

پایان نامه
چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و توسعه الگوریتم های خوشه بندی جهت بخش بندی ابر نقاط نا منظم لیزر اسکنرهای هوایی برای بازسازی مدل سه بعدی ساختمان می باشد. روش کلی به کار گرفته شده در این پژوهش بازسازی داده مبنا می باشد. هسته اصلی بازسازی داده مبنا الگوریتم خوشه بندی نقاط لیدار است. در این تحقیق چهار روش مطرح خوشه بندی بررسی، پیاده سازی و ارزیابی شده است. این چهار روش عبارتند از خوشه بندی به روش k-means، k-medoids، fcm و som. در الگوریتم توسعه داده شده این پایان نامه دو روش k-means و fcm به وسیله الگوریتم رقابت استعماری بهینه سازی می شوند و بر اساس نتایج خوشه بندی، الگوریتم بهینه k-means عملکرد مناسبی از خود نشان می دهد و به عنوان هسته اصلی الگوریتم بازسازی این تحقیق به کار گرفته می شود. ویژگی مورد استفاده جهت خوشه بندی ابر نقاط، بردارهای نرمال نقطه ای می باشد. الگوریتم توسعه داده شده در این پژوهش بر دو مجموعه داده شبیه سازی شده و واقعی اجرا شد. بر اساس نتایج مجموعه داده شبیه سازی شده، دقت کلی روش خوشه بندی توسعه داده شده در این پایان نامه یعنی روش بهینه k-means، 91.37 درصد می باشد و بهترین نتیجه متعلق به همین روش است. مجموعه داده واقعی به کار برده شده شامل دو مجموعه داده مربوط به داخل کشور و خارج از کشور می باشد. با توجه به نتایج مربوط به مجموعه داده واقعی داخلی و تراکم پایین ابر نقاط این مجموعه داده روش پیشنهادی این پایان نامه عملکرد مناسبی داشته است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازسازی سه بعدی ساختمان های دارای سقف های مسطح با استفاده از داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی

در این مقاله روندی برای بازسازی ساختمان های مسطح از داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی ارائه شده است. زیرا از یک سو، این نوع ساختمان ها، بافت اصلی شهرهای بزرگ ایران را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، تفکیک صفحات و بازسازی آن ها به دلیل یکسان بودن بردار نرمال برای تمام صفحات و عدم تقاطع صفحات به دلیل موازی بودن، موضوعی پرچالش است. در این راستا، ابتدا با تولید 16 توصیفگر اولیه بالقوه و استفاده از ال...

متن کامل

ارائه روشی غیرپارامتریک در بازسازی مدل سه‌بعدی ساختمان‌ها با استفاده از ابر نقاط لیزر‌اسکنر هوایی

در سال­های اخیر شیوه­های نمایش زمین تغییر کرده ­است و مدل­های سه­بعدی جایگزین نقشه­های دو­بعدی شده­اند. لیزراسکنر هوایی به عنوان سیستمی قدرتمند در سنجش­از­دور لیزری، یک منبع با ارزش برای اکتساب اطلاعات مکانی است که از آن می­توان برای مدلسازی سه­بعدی استفاده کرد. بازسازی مدل سه­بعدی ساختمان­ها به عنوان یکی از مهم­ترین عوارض موجود در سطح زمین موضوعی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده ­است. برا...

متن کامل

ارزیابی روش های مدل سازی و ساده سازی سطح به منظور تولید مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از ابر نقاط متراکم

با توجه به توسعه الگوریتم­ها و پیشرفت تکنولوژی در اخذ اطلاعات مکانی دقیق و سه بعدی، تولید مدل­های سه بعدی ساختمان­­ها به منظور ایجاد مدل­های مجازی شهری، به روزرسانی سیستم­های اطلاعات مکانی، و طراحی و مدیریت شهری،  به یکی از مسائل مهم در زمینه فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر تبدیل گشته است. بازسازی سه بعدی ساختمان­ها، ایجاد یک مدل و نمایش ریاضی از سطوح سه بعدی اجزای ساختمان­ها است که با بهره­گیری ا...

متن کامل

بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

امروزه مدل‌های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده‌ها و بزرگراه‌ها و عملیات امداد می‌باشند. در این راستا تلاش گسترده‌ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن‌ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائ...

متن کامل

بررسی پایگاه های کتاب الکترونیکی با تاکید بر ابر داده

Introduction: With the exponential growth of electronic resources on the Web, the application of metadata has enhanced the precision of retrieval and facilitated the search of electronic resources. Hence, the aim of this study was to determine the application of metadata in e-book databases. Methods: This study is an applied work, which was carried out through survey methods in 2013. The pop...

متن کامل

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده های اپتیکی و لیدار

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی آن ها از طریق تصویر هوایی و داده های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها می باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان ها) از روی داده های لیدار استخراج می شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان ها از درختان، طبقه بن...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023