بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام

پایان نامه
چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است. هنگامیکه واکنش بازار به اطلاعات به کندی انجام شود، گفته می شود که نوعی تاخیر زمانی بین ارایه ی اطلاعات و انعکاس آنها بر روی قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. به منظور بررسی رابطه ی مذکور، دو فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و نمونه ی آماری شامل 78 شرکت می باشد. جهت آزمون دو فرضیه ی تحقیق دو مدل تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل ها از اطلاعات سال های 1383 تا 1389 شرکت های نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام شرکت کاهش یافته و نیز با افزایش تاخیر قیمت سهام، بازده آتی سهام شرکت کاهش می یابد.

منابع مشابه

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

در یک بازار کارا قیمت‌ها نسبت به اطلاعات جدید، سریع و کامل تعدیل می‌شوند. مع‌الوصف حجم قابل‌‌ملاحظه‌ای از پژوهش‌ها، فقدان اطلاعات کامل و عدم کارایی بازار را نشان داده‌اند، فقدان اطلاعات کامل، بصورت بالقوه، تعدیل به موقع قیمت‌ها را به تأخیر می‌اندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام در ارتباط است. کیفیت پایین اطلاعات حسابداری، احتمالاً با عدم اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش‌گذاری سهام در ارتباط است ...

متن کامل

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

در این تحقیق رابطه شاخص­های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه­های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت­ها، فرض کارایی بازار پذیرفته‌شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق ...

متن کامل

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه‌گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت‌های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ر...

متن کامل

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

در این تحقیق رابطه شاخص¬های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه¬های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت¬ها، فرض کارایی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ر...

متن کامل

مطالعه ی رابطه ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام و قابلیت پیش بینی بازده آتی سهام

این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت پایین اقلام تعهدی و تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه معکوس و م...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023