تاثیر تدریس لغات انگلیسی براساس تصاویر ساکن در برابر پویانمایی به زبان آموزان ایرانی مقطع راهنمایی

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر سه هدف داشته است. در ابتدا به بررسی تفاوت آموزش لغات زبان انگلیسی با استفاده از روش پویانمایی و تصاویر ساکن به زبان آموزان ایرانی در مقطع راهنمایی پرداخته است.آنگاه، در این پژوهش سعی شده است تا بررسی شود که آیا تفاوت بین تاثیرات این دو روش، در صورت وجود تاثیرات، در طول زمان باقی می ماند یا نه. و در نهایت به، این پژوهش تأثیر جنسیت را در آموزش لغات زبان انگلیسی با استفاده از روش پویانمایی و تصاویر ساکن بررسی کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صد و نوزده زبان آموز مقطع سوم راهنمایی شهر زاهدان است که شصت نفر از آنان دختر و پنجاه و نه نفر پسر با میانگین سنی 13 تا 14 سال بودند. زبان آموزان به چهار گروه تقسیم شدند: دو گروه دختر و دو گروه پسر. به یک گروه دختر لغات زبان انگلیسی را با استفاده از روش پویانمایی و به گروه دیگر همان لغات با استفاده از روش تصاویر ساکن آموزش داده شد. برای دو گروه پسر نیز از همین دو روش استفاده گردید. در ابتدای تحقیق، یک آزمون توانش زبانی جهت حصول اطمینان از یکسان بودن سطح دانش زبان انگلیسی شرکت کنندگان برگزار گردید. سپس یک آزمون لغت، شامل ا لغات مورد نظر برای تدریس، از زبان آموزان گرفته شد. نتایج این آزمون نشان داد که زبان آموزان با لغات مورد نظر آشنایی ندارند. از مقیاس دانش واژگان پری بخت و وسشه به عنوان پیش آزمون ، پس آزمون ، آزمون دیرکرد استفاده گردید. در ابتدا، قبل از شروع آموزش، یک پیش آزمون مقیاس دانش واژگان از هر چهار گروه گرفته شد. آنگاه، بعد از چهارده جلسه از آموزش، یک پس آزمون و بعد از سه هفته یک آزمون دیرکرد گرفته شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین روش های آموزش لغات زبان انگلیسی با استفاده از پویانمایی و تصاویر ساکن وجود ندارد. بعد از مقایسه نتایج آزمون دیرکرد و پس آزمون، تفاوت معناداری بین آموزش لغات زبان انگلیسی به زبان آموزان ایرانی مقطع راهنمایی با استفاده از پویانمایی و تصاویر ساکن با توجه به پایداری تاثیرات در طول زمان مشاهده نگردید. و نهایت، نتایج بدست آمده نشان داده است که تفاوت معناداری بین این دو روش آموزش لغات زبان انگلیسی با درنظر گرفتن جنسیت شرکت کنندگان وجود ندارد، اگرچه ظاهرا پسران عملکرد بهتری را در یادگیری لغات با استفاده از تصاویر ساکن از خود نشان داده اند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تاثیر روشهای تدریس شنیداری-گفتاری و پاسخ فیزیکی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان آموزان سطح مقدماتی ایرانی

هدف این تحقیق مطالعه میزان کارایی شیوه های تدریس شنیداری - گفتاری و پاسخ فیزیکی در کمک به زبان آموزان سطح مقدماتی فارسی زبان ایرانی برای یادگیری و یادآوری لغات جدید زبان انگلیسی بوده است . در شیوه تدریس شنیداری - گفتاری، لغات جدید بااستفاده از فنون تکرار، تقلید و حفظ کردن آموخته می شوند، در حالیکه در شیوه پاسخ فیزیکی، آموزش لغات جدید از طریق فن هماهنگ کردن لغات با اعمال فیزیکی بدن زبان آموز انج...

15 صفحه اول

تاثیر بازی های واژگانی بر یادگیری کوتاه مدت و طولانی مدت زبان آموزان نوجوان ایرانی

فراگیری لغات کافی در یک زبان خارجی اغلب کار مشکل و خیلی مهمی است. با در نظر گرفتن اهمیت یادگیری و به خاطر سپاری لغات زبان آموزان، درتحقیق تاثیر میزان استفاده از بازیهای واژگانی بر روی یادگیری و به یاد سپاری لغات انگلیسی در کودکان زبان آموز ایرانی سنین پایین زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان ایراندوستان در شهر تبریز بررسی شد. بدین منظور زبان آموزان دختر درمحدوده سنی 8-12 سال انتخاب شدند و بردو گروه ...

متن کامل

بررسی میزان تاثیر ارایه لغت با استفاده از ایمیل به دو شیوه مختلف بر میزان یادگیری و به خاطر آوری لغت در زبان آموزان ایرانی

برای بررسی تاثیر ارایه لغت با استفاده از ایمیل به دو شیوه مختلف بر میزان یادگیری و به خاطر آوری لغت تعداد 68 دانش آموز به دو گروه ترجمه و تعریف تقسیم شدند. این دانش آموزان به طور کلی تعداد 80 لغت را در طول تحقیق از طریق ایمیل دریافت کردند. از تعداد کل شرکت کنندگان در تحقیق 12 نفر در گروه تعریف و 13 نفر در گروه ترجمه جملاتی را با استفاده از لغات تازه تدریس شده درست کرده و آنها را به محقق ایمیل ک...

15 صفحه اول

تاثیر اسستفاده از زبان بومی زبان آموزان در یاد گیری و میزان بخاطر سپاری لغات.

بسیاری از صاحبنظران معتقدند دانش لغوی نقش بسیار مهمی در مهارت زبان آموز در بکارگیری زبان دوم ایفا می کند. برای یادگیری لغت در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی تکنیک های مختلفی پیشنهاد شده است. اما در میان این تکنیک ها تاثیر استفاده از زبان اول زبان آموزان بر یادگیری و به خاطر سپاری لغات جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که در حال حاظر در تدریس لغت در زبان خارجی مورد توجه قرار...

15 صفحه اول

تاثیر درون داد تعدیل یافته به صورت تعاملی بر روی یادگیری ضمنی لغات از طریق خواندن در دو گروه از زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته

به منظور اجرای تحقیق حاضر 128 زبان آموز (65 زبان آموز در سطح متوسط و 63 زبان آموز در سطح پیشرفته) در این تحقیق شرکت کرده اند. زبان آموزان در هر سطح زبانی به دو گروه آزمایشی مقایسه تقسیم بندی شده اند و عملکرد آن ها در دو نوع آزمون لغت ارزیابی و مقایسه شده است. همچنین عملکرد زبان آموزان با در نظر گرفتن سطح زبانی و همچنین فاصله ی زمانی نیز بررسی شده است. یافته ها نشان دادند که تعدیل سازی متون انگل...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}