تاثیر آموزش صورت محور در برابر معنی محور بر پیشرفت باهمآیی های صفت+ اسم درمیای زبان آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

این مطـالعه تاثیـر آموزش صورت محـوردر مقابل معنـی محوربر پیشـرفت باهمآیی های صفت+ اسـم درمیـان زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش نشان داده است که آیا هیچ تفاوت معناداری بینیادآوری و بازیابی باهمآیی های صفت+ اسم، در آموزش صورت محور ومعنی محور وجود دارد. بعلاوه، این پژوهش نشان داده است که آیا هیچ تفاوت معناداری در پیشرفت باهمآیی های صفت+ اسمبین زبان آموزاندختر و پسر ایرانی با در نظر گرفتن آموزش صورت محور ومعنی محور وجود دارد.60دانش آموز در این مطالعه (28 پسر و 32 دختر ) شرکت کردند که به دو گروه مشابه تقسیم شده بودند ، یک گروه آموزش صورت محور و دیگری آموزش معنی محور را دریافت کردند. یک آزمون باهمآیی معلم_ساخته بعمل آمد تا دانش باهمآیی شرکت کننده ها را در پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون تاخیری آزمایش کند.تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین آموزش صورت محور ومعنی محور بر پیشرفت باهمآیی های صفت+اسم وجود ندارد. همچنین،هیچ تفاوت معناداری بین یادآوری وبازیابی در آموزش صورت محور ومعنی محور بر پیشرفت باهمآیی های صفت+اسم وجود ندارد . بعلاوه، نتایج حاکی از این است که دخترها و پسرها در هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند.

منابع مشابه

تاثیر آموزش نحوی و معنائی برفراگیری تکیه گذاری صحیح روی اسمهای مرکب و توالیهای صفت و اسم انگلیسی برای فراگیران فارسی زبان: (مطالعه موردی زبان آموزان دبیرستانی)

چکیده اگر چه مهارتهای درک و تولید در کاربرد زبان ( جنگینر، 2000 ؛ درونیک 2003 )، توسعه ی زبان (الیس ، 1996 ؛ الیس ، 2006 ) و آموزش زبان ( سلس مورسیا و دیگران ، 1996 ؛ دالتون و سیدلهوفر ،1994 ؛ فرسر ، 2003 ) نقش اساسی دارد ، به آموزش تلفظ در کلاسهای زبان خارجی اهمیت لازم داده نشده و مواد آموزشی مشکلات خاصی را که بواسطه دخالت زبان اول به وجود می آید مورد توجه قرار نمی دهد ( سیلورا ، 2002 ) . ...

15 صفحه اول

تاثیر آموزش فعالیت محور بر روی یادگیری ساختارهای دستوری توسط دانش آموزان ایرانی اول دبیرستان

در تاریخچه ی آموزش و یادگیری زبان ، روشهای و رویکردهای جدیدی برای از بین بردن مشکلات آموزش دستور زبان بوجود آمد. در بین آنها تدریس زبان فعالیت محور که بر درگیر کردن فراگیران در انجام فعالیت ها تمرکز دارد، تلاش بر این داشت تا فراگیران کارآمدی را برای انجام کارها و فعالیتهای ارتباطی روزمره آماده سازد.مطالعه حاضر تاثیر آموزش فعالیت محور در رشد مهارت دستور زبان و انگیزه ی فراگیران سطح مقدماتی را پس...

تاثیر فعالیتهای کار – محور بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی"

در طول بیست سال گذشته آموزش زبان به شیوه کار- محور، توجه محققین ،مسئولین برنامه ریزی آموزشی و مدرسین زبان دوم را به خود جلب نموده است. فعالیتهای کار- محور زبان آموزان ما را مستقل تر و خلاق تر ساخته و علاوه بر آن کاستی موجود در کتابهای درسی را از بین برده و بین بخشهای مختلف یک درس ارتباط بر قرار می نمایند.هدف اولیه تحقیق حاضر، بررسی تاثیرات تکنیکهای کار- محوربر توسعه مهارت گفتاری بوده و در مرحله...

15 صفحه اول

تاثیر آموزش فعالیت محور بر افزایش مهارت صحبت کردن انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط انگلیسی و هوش هیجانی آنها

مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مسلما امری مهم و دشوار برای زبان آموزان است. در نتیجه روشهای تدریس ارتباطی در دهه ی اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده اند.از میان این روش ها, تدرس فعالیت محور به دلیل داشتن ویژگی های قابل توجه بسیاری از معلمان, طراحان برنامه های درسی, ارائه کنندگان مواد درسی و زبان آموزان در جهان را به خود علاقه مند کرده است.بنابراین این تحقیق سعی کرد تاثیر آ...

تاثیرات آموزش پردازشی محور و آموزش معنی و تولید محور

چکیده: شواهد زیادی تاثیرات مثبت آموزش پردازشی محور را به عنوان یک آموزش داده محور در زمینه یادگیری ساختارهای زبانی آشکار می سازد. برخی از پژوهشگران علاوه بر ارائه این شواهد بیان داشته اند که در یادگیری ساختارهای زبانی نیازی به تولید ساختار موردنظر توسط زبان آموز نیست. بنابراین، هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات آموزش پردازشی محور در مقایسه با آموزش معنی و تولید محور در یادگیری ساختارهای...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}